X

2020 Aralık Ayı Meclis Kararları

KARAR NO : 56

Gümüşhacıköy Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Yasası' nın  21 nci  maddesi gereği 2020 yılı Aralık ayı olağan meclisi, Belediye Başkanlığının yazılı çağrısı (Gündem-Ruzname) üzerine 01.12.2020 Salı günü saat:10.00 da Belediye hizmet binasında meclis toplantı salonunda Başkan Zehra ÖZYOL başkanlığında toplandı. Yapılan yoklamada; Başkan Zehra ÖZYOL ile birlikte üyeler: Fahrettin TOKTAY, Halit ERBAŞ, Murat TERZİ,  Güllü ÖZBAL, Müslim ŞAHİN, Evren AKSOYU,  Mehmet TAHMAS, Ali Turan HOKKA, Saniye TERZİGÜL, Mehmet ALTEMİR ve Bayram ILGAZ' ın toplantıya katıldığı  görülmüş olup, toplantıya  meclis üyelerinin tamamının katılım sağladığı görülerek,  Celse; Başkan Zehra ÖZYOL tarafından açıldı. Gündemin ilk maddesinde kayıtlı bulunan; "Belediyemize ait Artıkabat Mahallesindeki 361 Ada 221 ve 240 Nolu Parsellerin İçerisinden Yaklaşık 3.000m²lik kısmın Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapılmak Üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Tahsisinin Yapılması" konusunun görüşülmesine geçildi. Başkan Zehra ÖZYOL' un 25.11.2020 tarihli havalesi ile Meclise arz edilmiş bulunan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2020 tarih 1682 sayılı müzekkeresinde; Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 23.11.2020 tarih E.1161163 sayılı yazısı gereğince ilgili müzekkerede: Mülkiyeti Gümüşyhacıköy Belediyesine ait Artıkabat Mahallesi, 361 ada 221 ve 240 nolu parsellerin içerisinden yüzme havuzu yapılmak üzere 3.000m² lik alana ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Amasya  İl Spor Müdürlüğüne Tahsisi talep edilmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler yazımız ekinde sunulmuştur denildiğinden, anılan yerin ihdas  edilmesi hususunda;  Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.

KARAR                :

          Mülkiyeti Gümüşyhacıköy Belediyesine ait Artıkabat Mahallesi, 361 ada 221 ve 240 nolu parsellerin içerisinden  3.000m² lik alana  Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapılmak Üzere Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapmak üzere Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis  edilmesine, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılmadığı taktirde tahsis işleminin Gümüşhacıköy Belediyesince iptal edilmesine, Tapu kütüğüne  amacı dışında kullanılmayacağına dair şerh konulması hususunda  Belediye Encümeninden karar alınması ve bu parseller üzerinde Tapu Sicil Müdürlüğünce gerekli şerhlerin konularak tapularının İmar Müdürlüğüne ulaştırılmasına; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/e   maddesi gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

 

      Gereği için; 4 adet kararın evrakıyla birlikte  (1 adedi Tapu Sicil Müdürlüğüne, 1 adedi Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne  gönderilmek üzere) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1 adet kararın Fen İşleri Müdürlüğüne, 1 adet kararın Emlak Şefliğine, 1 adet kararın evrakıyla birlikte dosyasında muhafaza edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

KARAR NO 57 :

Belediye Meclisinin 01.12.2020 Salı günü saat 10.00 da yapmış olduğu, 2020 yılı  Aralık  ayı olağan meclis toplantısında, Belediyemize ait Artıkabat Mahallesindeki 361 Ada 221 ve 240 Nolu Parsellerin İçerisinden Yaklaşık 3.000m²lik kısmın Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapılmak Üzere Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Tahsisinin Yapılması konusunun görüşülmesinden sonra "Gümüşhacıköy İlçesi İlave-Revizyon İmar Planının Görüşülmesi"  konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 30.11.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 1705  sayılı müzekkeresi ekindeki, Toker Planlama Ltd.Şti' nin 27.11.2020.tarih E.1892 sayılı yazısı ekleri ile birlikte  sunulmuş olup, ilgili  müzekkerede; Yüklenici Toker Planlama Ltd.Şti. yükümlülüğü altında bulunan Gümüşhacıköy (Amasya) Belediyesi İlave+Revizyon İmar Planı işi kapsamında Gümüşhacıköy (Amasya) ilave-Revizyon İmar Planı ön tasarılarını düzenleyerek ek te sunulmuştur. Konunun 3194 sayılı İmar Yasası ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Hükümleri kapsamında değerlendirilerek karara bağlanması istenildiğinden  gereğine geçildi.

K A R A R:

         Yüklenici Toker Planlama Ltd.Şti.' nin yükümlülüğü altında bulunan Gümüşhacıköy (Amasya) Belediyesi İlave+Revizyon İmar Planı işi kapsamında Gümüşhacıköy (Amasya) Revizyon İmar Planı ön tasarılarını düzenleyerek; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ön tasarıları (48 pafta), 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ön tasarıları (9 pafta), Plan açıklama raporu C ve D olarak Belediyemize sunmuş olup, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesi, 5393 Sayılı  Belediye Yasasının 18/c maddesi,  Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21nci maddesince ve  Mekansal Planlar Yönetmeliği hükümlerine göre,  İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile  karar verilmiştir.

          Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 4 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1 adet kararın Fen İşleri Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

KARAR NO : 58

Belediye Meclisinin 01.12.2020 Salı günü saat 10.00 da yapmış olduğu, 2020 yılı  Aralık  ayı olağan meclis toplantısında,  Gümüşhacıköy İlçesi İlave-Revizyon İmar Planının Görüşülmesinden sonra,         konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 27.11.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 1700 sayılı müzekkeresinde; 8 Nisan 2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereği  memur ve  işçi  norm kadrolarının  ihdasının yapılması için gereğine geçildi.

K A R A R      :

      

            8 Nisan 2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ait  Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre D-7 (20.000-29.999) Grubunda yer alan  Belediyemiz Norm Kadrolarının  düzenlendiği görülerek;

 

İHDASI İSTENİLEN KADRO İHDASI CETVELİ (MEMUR)

 

UNVAN

KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

8750

TH

TEKNİKER

1

2

08 Nisan 2020tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ait YönetmelikteDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8790

TH

TEKNİSYEN

5

1

9950

GİH

ZABITA MEMURU

5

2

9950

GİH

ZABITA MEMURU

7

2

9935

GİH

ZABITA KOMİSERİ

5

1

13000

GİH

İTFAİYE AMİRİ

5

1

9900

GİH

İTFAİYE ÇAVUŞU

5

1

9947

GİH

İTFAİYE ERİ

5

1

9947

GİH

İTFAİYE ERİ

7

1

9947

GİH

İTFAİYE ERİ

9

1

7755

GİH

MEMUR

10

1

7755

GİH

MEMUR

6

1

8410

SH

SAĞLIK MEMURU

10

1

 

 

 

İHDASI İSTENİLEN KADRO İHDASI CETVELİ (SÜREKLİ İŞÇİ)

 

 

İHDASI İSTENİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNUN

 

UNVAN KODU

UNVANI

ADEDİ

GEREKÇESİ

10820

İŞÇİ

7

08 Nisan 2020tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

BÜRO İŞÇİSİ

2

         

  Memur ve Sürekli İşçi Kadrosunun ihdasının yapılmasına; Belediye Mevzuatları Kanununun 6 ncı ve   5393 Sayılı Belediye Yasası'nın 18/ I  maddesi doğrultusunda  01.12.2020 Salı günü oy birliği ile   kabul edilmiştir.

 

        Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine,   evrakıyla birlikte 2  adet  kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğüne, 1 adet kararın  Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararında Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.Yükleniyor

kamagra 100mg kamagra bestellen cialis bestellen priligy dapoxetine cialis generika tadalafil 20mg levitra rezeptfrei levitra generika cialis preis kamagra apotheke cialis kaufen kamagra tabletten viagra generika online kamagra kaufen cialis ohne rezept lovegra kaufen kamagra online cialis ohne rezept viagra generika cialis generika viagra online kaufen kamagra shop levitra generika levitra 20mg viagra kaufen levitra preis kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen levitra generika viagra generika cialis generika kamagra kaufen viagra bestellen levitra ohne rezept levitra 20 mg lovegra kaufen viagra kaufen kamagra tabletten viagra generika kamagra oral jelly levitra generika levitra bestellen kamagra 100 kamagra oral jelly viagra bestellen