X

2020 Kasım Ayı 2. Olağan Meclis Kararları

KARAR NO : 55

          Gümüşhacıköy Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 21 inci maddesi gereği Kasım  2020 ayı, 2. Oturum meclis toplantısını yapmak üzere; 24.11.2020  Salı  günü saat 10.00 da, Belediye Hizmet Binası'nda, Meclis Toplantı Salonunda Başkan Zehra ÖZYOL başkanlığında toplandı. Yapılan yoklamada;  Başkan Zehra ÖZYOL ile birlikte üyeler; Fahrettin TOKTAY, Halit ERBAŞ, Murat TERZİ, Evren AKSOYU, Güllü ÖZBAL, Müslim ŞAHİN, Ali Turan HOKKA, Mehmet ALTEMİR, Saniye TERZİGÜLve Bayram ILGAZ 'ın katıldığı,mazeretsiz olarak  Mehmet TAHMAS’ ın toplantıya katılmadığı görüldü. Çoğunluk sağlandığından dolayı  Başkan Zehra ÖZYOL tarafından  celse açıldı. ''2021 Mali Yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülerek Karara Bağlanması''  konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemizin 2021 mali yılı bütçesi ve izleyen 1. ve 2. Yıl tahmini bütçeleri; Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olup 2022-2023 bütçe çağrısı hükümleri gereğince; Belediye Encümenimizin  25.08.2020 tarih ve 101 sayılı kararı doğrultusunda kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri ve 10.03.2006 tarihli 26104 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereğine bağlı kalmak suretiyle ve Belediye Birimlerimiz ile yapılan istişareler sonucunda hazırlanan 2021 mali yılı bütçesi ve izleyen 1. ve 2. Yıl tahmini bütçeleri raporlarının detaylı bir şekilde araştırılarak incelenmesi için Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu  10-11 Kasım 2020 tarihlerinde gerekli çalışmalarını sürdürmüş, hazırlık bütçemizde yapılan  değişiklikler ve gerekçeleri detaylı incelenmiş bu çalışmalar sonucunda meclis başkanının belirlediği tarihte Plan Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor, 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile bütçenin oluşumuna ilişkin hazırlanan cetveller üzerinde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda;

K A R A R           :

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, yönetmeliklere ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı;

Belediye Birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 30.000.000,00 TL 'lik ödenek verilmiştir.

   Belediye bütçesinin geliri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi 30.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. (Red ve iade Hesabı için 20.000,00 TL düşünülmüştür.

 

T.C. GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYE BELEDİYESİ

2021 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

EKONOMİK KOD

EKONOMİK KODLAR

2021
ÖDENEĞİ

I.

II.

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

4.983.004,00

01

01

MEMURLAR

1.750.000,00

01

02

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

22.000,00

01

03

İŞÇİLER

2.950.002,00

01

04

GEÇİCİ PERSONEL

1.001,00

01

05

DİĞER PERSONEL

260.001,00

02

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

879.000,00

02

01

MEMURLAR

320.000,00

02

02

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

6.000,00

02

03

İŞÇİLER

550.000,00

02

04

GEÇİCİ PERSONEL

3.000,00

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

15.466.953,00

03

01

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

4.000,00

03

02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

4.241.821,00

03

03

YOLLUKLAR

60.100,00

03

04

GÖREV GİDERLERİ

277.000,00

03

05

HİZMET ALIMLARI

7.223.024,00

03

06

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

800.000,00

03

07

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

1.855.006,00

03

08

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

995.002,00

03

09

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

11.000,00

04

 

FAİZ  GİDERLERİ

602.000,00

04

02

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

602.000,00

05

 

CARİ TRANSFERLER

305.002,00

05

01

GÖREV ZARARLARI

1.001,00

05

03

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

0,00

05

04

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

304.001,00

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

5.564.041,00

06

01

MAMUL MAL ALIMLARI

536.015,00

06

02

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

53.003,00

06

03

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

122.002,00

06

04

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

120.012,00

06

05

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

3.661.005,00

06

06

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

12.003,00

06

07

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

1.060.001,00

09

 

YEDEK ÖDENEKLER

2.200.000,00

09

01

PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ

100.000,00

09

02

KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ

0,00

09

03

YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ

100.000,00

09

05

DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ

0,00

09

06

YEDEK ÖDENEK

2.000.000,00

KURUM TOPLAMI

30.000.000,00

 

 

         

 

2021 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİRİN KODU

AÇIKLAMA

2021 YILI
TAHMİNİ

I

II

01

 

VERGİ GELİRLERİ

3.723.000,00

01

02

MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

2.300.000,00

01

03

DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ

292.000,00

01

05

DAMGA VERGİSİ

1.000,00

01

06

HARÇLAR

1.120.000,00

01

09

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER

10.000,00

03

 

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

5.099.000,00

03

01

MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ

3.564.000,00

03

04

KURUMLAR HASILATI

11.000,00

03

06

KİRA GELİRLERİ

1.514.000,00

03

09

DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

10.000,00

04

 

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

255.000,00

04

02

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

10.000,00

04

03

DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

102.000,00

04

04

KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR

65.000,00

04

05

PROJE YARDIMLARI

75.000,00

04

06

ÖZEL GELİRLER

3.000,00

05

 

DİĞER GELİRLER

16.279.000,00

05

01

FAİZ GELİRLERİ

70.000,00

05

02

KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR

14.061.000,00

05

03

PARA CEZALARI

1.367.000,00

05

09

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

781.000,00

06

 

SERMAYE GELİRLERİ

4.644.000,00

06

01

TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

4.633.000,00

06

02

TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

11.000,00

09

 

RED VE İADELER (-)

-20.000,00

09

01

VERGİ GELİRLERİ

-9.000,00

09

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

-11.000,00

GENEL TOPLAM

29.980.000,00

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 yılı bütçesi gelir ve giderleri birbirine denk olarak 30.000.000,00 TL olarak tespit edilmiş olup, Plan Bütçe komisyonumuzca uygun görülmüştür. Azami tasarrufun sağlanması yatırım harcamaları için bütçeye konulan miktarların yıl içerisinde gerçekleştirilmesi tavsiye edilmiş olup;

Meclisimiz tarafından onaylanan bütçenin 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine;

      Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (b) bendi, aynı kanunun 61 ve 62 inci maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 inci ve 29 uncu maddesi hükümlerine uyularak, oy birliği ile karar verilmiştir.

 Gereği için; 2 Adet Kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 2 adet Kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne, 1 er adet kararın Belediye Meclis Üyelerine, 1 adet kararın da Meclis Dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.Yükleniyor

kamagra 100mg kamagra bestellen cialis bestellen priligy dapoxetine cialis generika tadalafil 20mg levitra rezeptfrei levitra generika cialis preis kamagra apotheke cialis kaufen kamagra tabletten viagra generika online kamagra kaufen cialis ohne rezept lovegra kaufen kamagra online cialis ohne rezept viagra generika cialis generika viagra online kaufen kamagra shop levitra generika levitra 20mg viagra kaufen levitra preis kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen levitra generika viagra generika cialis generika kamagra kaufen viagra bestellen levitra ohne rezept levitra 20 mg lovegra kaufen viagra kaufen kamagra tabletten viagra generika kamagra oral jelly levitra generika levitra bestellen kamagra 100 kamagra oral jelly viagra bestellen