X

2020 Eylül Ayı Meclis Kararları

Karar No 43

 

 

Gümüşhacıköy Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Yasası' nın  21 nci  maddesi gereği 2020 yılı Eylül ayı, olağan meclisi, Belediye Başkanlığının yazılı çağrısı (Gündem-Ruzname) üzerine 01.09.2020 Salı günü saat:10.00 da Belediye Ek hizmet binasında meclis toplantı salonunda Başkan Zehra ÖZYOL başkanlığında toplandı. Yapılan yoklamada; Başkan Zehra ÖZYOL ile birlikte üyeler: Fahrettin TOKTAY, Halit ERBAŞ, Güllü ÖZBAL, Evren AKSOYU, Ali Turan HOKKA, Mehmet ALTEMİR,Saniye TERZİGÜL, Mehmet TAHMAS,  Müslim ŞAHİN ve  Bayram ILGAZ' ın toplantıya katıldığı, Murat TERZİ' nin mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı görülmüş olup,  toplantı da  çoğunluk sağlandığından, Celse; Başkan Zehra ÖZYOL tarafından açıldı. Belediye Meclis üyesi Bayram ILGAZ' ın gündem dışı  teklifi üzerine Başkan Zehra ÖZYOL' un açıklamalarından sonra " Bağ, Bahçe ve Tarlalara Alınan Su Aboneliklerinin Oturma İzni ve Yapı Kullanım İzni olmayanlara İçme Suyu Aboneliğnin Verilmemesi  konusunun yeniden görüşülmesi istendiğinden " konunun yeniden görüşülmesi için gündemin 1 nci  maddesine  alınması oy birliği ile  kabul edilerek,  Gündemin 1 inci  maddesine alınan " Bağ, Bahçe ve Tarlalara Alınan Su Aboneliklerinin Oturma İzni ve Yapı Kullanım İzni Olmayanlara İçme Suyu Aboneliğinin Verilmemesi"  konusunun yeniden görüşülmesine geçildi.          Belediye Meclis üyesi Bayram ILGAZ' ın  teklifi üzerine Başkan Zehra ÖZYOL'un açıklamalarından sonra gündemin 1 nci  maddesine alınan 01.09.2020 tarihli  Bayram ILGAZ  imzalı dilekçede;  07.07.2020 tarihinde yapmış olduğumuz Meclis toplantısında su sıkıntısı nedeniyle bundan sonraki süreçte bahçelere su abonesi olmak isteyenlere su aboneliği verilmemesi yönünden karar alınmıştı.

   Almış olduğumuz karar vatandaşlarımızdan aşağıdaki tepkilerin gelmesine yol açmıştır.

1- Belediye hizmetlerinden eşit ve adaletli faydalanılmamaktadır.

2-Susuzluğa çare kısıtlamalarla ve yasaklamalarla değil, kaynak arayışıyla bulunulabilir.

3-Belediye hiç kimseyi belediye hizmetlerinden mahrum bırakmamalıdır.

       Yukarıda saymış olduğum nedenlerden dolayı almış olduğumuz kararın yeniden gözden geçirilerek vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı şekilde düzenlenmesi  gündeme alınarak görüşülmesi istendiğinden  meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.

K A R A R:

             Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını nedeni ile içme suyunun ve  temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi için  suyun önemi  ön plana çıkmaktadır. Sağlık anlamında olağanüstü bir sorunla karşı karşıya olduğumuzdan dolayı (Covid-19) kullanılan su miktarı artmış olduğundan,  İlçemizde yaşanan ve yaşanması muhtemel su sıkıntısının önüne geçebilmek, vatandaşlarımızın içme suyunu; bağ, bahçe ve tarlalarını sulayarak boş yere harcanmasını engellemek, sağlık açısından  hiç bir vatandaşımızın mağdur olmaması için:  bağ, bahçe ve tarlaya Oturma İzni ve Yapı Kullanım İzni Olmayanlara Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64 ncü maddesinin 7 nci fıkrasına  göre içme suyu aboneliği verilmemesi hüküm altına alındığından,  ayrıca; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 184. madde 2. fıkrası gereği yapı ruhsatiyesi olmadan başlanan yapılara elektrik, su vs verenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceği belirtildiğinden,  2020 yılı Kasım ayı meclis toplantısında Gelir Tarifesinde de önceden  bağ, bahçe ve tarlalardaki evlere verilmiş olan  aboneliklerle ilgili tarifenin  ayrı yeten değerlendirilmesine,    5393 Sayılı Belediye Yasası'nın  18 inci ve ilgili   maddeleri gereğince oturuma katılan meclis üyelerinden; Ali Turan HOKKA, Evren AKSOYU, Müslim ŞAHİN ve Bayram ILGAZ  "KABUL" oyu,  diğer 7(yedi) meclis üyesi ise "RED" oyu vererek   oy çokluğu  ile  verilen önergenin "REDDİNE"  ve  07.07.2020 tarih 38 sayılı  meclis kararımızın  aynen uygulanmasına karar verilmiştir.

               Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 2 adet kararın Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne,  1 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1'er kararın  meclis üyelerine, 1 adet kararında Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

Karar No 44

 

Belediye Meclisinin 01.09.2020 Salı günü saat 10.00 da yapmış olduğu, 2020 yılı  Eylül  ayı olağan meclis toplantısında, gündem dışı oy birliği ile gündemin 1 nci maddesine alınan,  Bağ, Bahçe ve Tarlalara Alınan Su Aboneliklerinin Oturma İzni ve Yapı Kullanım İzni Olmayanlara İçme Suyu Aboneliğinin Verilmemesi   konusunun yeniden  görüşülmesinden sonra, "İmar Planı Değişikliğinin Yeniden Görüşülmesi (534 ada)"  konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 26.08.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2020 tarih ve E.1149  sayılı müzekkeresi dosya halinde sunulmuş olup, ilgili  müzekkerede; Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarih ve 23 sayılı kararına dayanılarak onaylanan İlçemiz Saray Mahallesi 534 ada  da yapılan plan değişikliğine ilişkin inceleme raporu ekte sunulmuştur. Ayrık Nizam 5(beş) kat yapılaşma koşullu konut alanı iken Bitişik Nizam 5(beş) kat yapılaşma koşullu konut alanı olarak yapılan imar planı değişikliğindeki eksikliklerin mevzuat hükümlerine göre giderilmesi gerektiği değerlendirilmiş olup, konuya ilişkin bilgi ve belgelere göre konunun görüşülerek karar bağlanması istendiğinden  gereğine geçildi.

K A R A R:

         İlçemizin  Saray Mahallesi 534  ada ile ilgili olarak;  Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan İmar Planı değişikliğine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünhün 23.07.2020 gün ve E.8960 sayılı yazısı ve eki  teknik inceleme raporu ile Plan Değişikliği açıklama ve Gerekçe  Raporunda söz konusu dosyanın meclis kararından sonra hazırlandığı, ayrık Nizam 5 Kat Ticaret+Konut kullanımından, Bitişik Nizam Ticaret +Konut kullanımına dönüştürülen Plan Değişikliğinin Kamu Yararı Kararı olduğuna dair bir belgenin olmaması, yeterli Teknik ve Sosyal altyapı alanlarının ayrı ayrı değişiklikte gösterilmemesi gibi gerekçelerden dolayı bir kanaate varıldığı belirtilerek, eksikliklerin giderilmesi bildirildiğinden, konunun Belediye Meclisimizce yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Revizyon İmar Planımızın çalışmaları  devam ettiğinden 04.02.2020 gün ve 23 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılan değişikliğin Revizyon aşamasında değerlendirilerek, eksikliklerin giderilmesinin uygun olduğuna, 3194 sayılı Yasanın 8. maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliği hükümleri ile  5393 Sayılı  Belediye Yasasının 18 inci maddesince oybirliği ile  karar verilmiştir

          Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

Karar No 45

 

 

  Belediye Meclisin 01.09.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısında  Belediyemizin  "İmar Planı Değişikliğinin Yeniden Görüşülmesi (534 ada)"  konusunun  görüşülmesinden  sonra  '' Çevre Düzeni Plan Değişikliği Talebinin Görüşülmesi   konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 26.08.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2020 tarih ve E.1150  sayılı müzekkeresi dosya halinde sunulmuş olup, ilgili  müzekkerede;   İlçemiz Adatepe Mahallesi 291 ada 159 nolu parselde Belediye Meclis'inin 25.10.2019 tarih ve 63 sayılı kararı ile “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı KDKÇA (Big Bag ve Hava Yastığı Tesisi ve Teşhir Alanı) olarak onaylanan Uygulama İmar planının 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan'ına aykırı olduğu belirtilerek adı geçen yerin Karayolu kenarında olması nedeniyle sadece teşhir alanı olarak planlanmasının gerektiği 13.04.2020 tarih ve E.5036 sayılı yazı ile Belediyemize bildirilmiş idi. 17.04.2020 tarih ve E.536 sayılı yazımızla Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapılıp yapılamayacağı sorulması üzerine ilgi yazı ile, Sanayi Alanı ya da Organize Sanayi Bölgesi planlaması yapılabilmesi için %75 doluluk alanına ulaşılmış olması veya söz konusu tesisin mevcut sanayi alanında yer seçemediği yönünde ilgili kurum kuruluşlardan görüş alınması durumunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toprak niteliğinin düşük olduğu alanlarda en az 20 ha alanın Sanayi Alanı olarak yer seçiminin yapılması, alanın Sanayi Alanı olarak onaylanması, kesinleşen sınırların Çevre Düzeni Planı değişikliği yapılabilmesi için Bakanlığa iletilmesi ve Teşhir Alanı için ise mevzuat ve İl Çevre Düzeni Planı hükümleri çerçevesinde yeni bir alan bulunması ya da planlanması gerektiği bildirilmiştir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler ekte sunulmuş olup, konunun görüşülerek karar bağlanması istendiğinden gereğine geçildi.

 K A R A R:

           Belediye Meclisimizce yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;   İlçemiz Adatepe Mahallesi 291 ada 159 nolu parselde, Belediye Meclis'inin 25.10.2019 tarih ve 63 sayılı kararı ile  onaylanan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı KDKÇA (Big Bag ve Hava Yastığı Tesisi ve Teşhir Alanı) olarak onaylanan Uygulama İmar Planının 1/100000 ölçekli Nazım İmar Planlarının  Amasya ili 1/100000 ölçekli  Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve Plan Hükümlerine  aykırı olduğu belirtilerek  yapılan planların Amasya ili 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve Plan Hükümlerinin birine dönüştürülerek plana uygun hale getirilmesi Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 13.04.2020 gün ve E.5036 sayılı yazısı ve ekindeki Teknik İnceleme Raporu ile belediyemize bildirildiği, Belediyemizin 17.04.2020 gün ve 536 sayılı yazısı ile Belediye Meclisinin 25.10.2019 gün ve 63 sayılı kararı ile onaylanan Planların Çevre Düzeni Planına değişiklik yapılarak, yürürlüğünün yasal hale getirilip getirilemeyeceği konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne görüş sorulduğu ve bu yazıya istinaden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 24.06.2020 gün ve E.7551 sayılı yazısı ile: söz konusu taşınmazın Amasya ili 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planından kısmen Tarım Alanı ve kısmen Orman Alanı olarak Planında yer aldığı ve dolayısıyla üretim tesis alanının Sanayi alanı ya da Organize Sanayi bölgesi olarak, planlanmış alanlardan yer seçiminin yapılması gerektiği keşif alanı talebinin ise, KDKÇA içerisinde planlanması mümkün olmamakla birlikte, söz konusu taşınmazın Karayolu kenarında yer alması nedeni ile Çevre Düzeni Planının 6.28.3. madde hükümleri çerçevesinde ayrıyeten aynı taşınmaz üzerinden Teşhire Yönelik Ticaret Alanı Planlanması gerektiği belirtildiğinden, 25.10.2019 gün ve 63 sayılı kararımız  ve onaylanan 1/5000 Nazım, 1/1000 uyguilama planlarının yürürlükten kaldırılmasına ve adı geçen parselin Kara yolu kenarında yer alması nedeni ile Teşhire Yönelik Ticaret Alanı Planlaması için Belediyemize başvuruda bulunulabileceğine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün ilgili yazıları ve eki Teknik İnceleme Raporu, Amasya İli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümleri, 3194 Sayılı İmar Yasasının 8. maddesi ve Mekansal  Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine göre onaylanmasına;  5393 Sayılı Belediye Yasasının 18 inci maddesine göre  oy birliği ile  karar verilmiştir.  

 

 

          Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

Karar No 46

 

 

Belediye Meclisin 01.09.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısında  Belediyemizin  Çevre Düzeni Plan Değişikliği Talebinin Görüşülmesi   konusunun  görüşülmesinden  sonra  '' S.S. 26 Nolu Hamamözü Minibüscüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Aylık Ödedikleri İşgaliye Bedelinin Yeniden Görüşülmesi"    konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 10.08.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen Gelir Şefliğinin 10.08.2020 tarihli  müzekkeresi  ve 06.08.2020 tarih D-186 sayılı S.S. 26 Nolu Hamamözü Minibüscüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri imzalı dilekçe sunulmuş olup, ilgili  müzekkerede; S.S. 26 Nolu Hamamözü Minibüscüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı, Pandemiden dolayı yolcu sayılarının az olması ve araç yolcu kapasitelerinin düşürülmesi nediyle mağdur olduklarını ilgi dilekçede belirtmişlerdir. Belediyemiz tarafından 05.11.2019 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararı ile alınmakta olan aylık: 370,00TL. işgaliye  bedelinin düşürülerek mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiklerinden gereğine geçildi.

 

K A R A R:

               S.S. 26 Nolu Hamamözü Minibüscüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi çalışanlarının  Pandemiden dolayı yolcu sayılarının az olması, araç yolcu kapasitelerinin düşürülmesi ve mağduruyetlerinin giderilmesi konusunda Kasım ayı meclis toplantısında Gelir Tarifesi konusu görüşülürken  mağduriyetleri  göz önünde bulundurularak işgaliye ücretlerinin belirlenmesine; 5393 sayılı Belediye Yasasının 18nci maddesi   oy birliği   kabul edilmiştir.  

     Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 2 adet kararın ilgili yönetim kuruluna tebliğ edilmek üzere Gelir Şefliğine, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.Yükleniyor

kamagra 100mg kamagra bestellen cialis bestellen priligy dapoxetine cialis generika tadalafil 20mg levitra rezeptfrei levitra generika cialis preis kamagra apotheke cialis kaufen kamagra tabletten viagra generika online kamagra kaufen cialis ohne rezept lovegra kaufen kamagra online cialis ohne rezept viagra generika cialis generika viagra online kaufen kamagra shop levitra generika levitra 20mg viagra kaufen levitra preis kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen levitra generika viagra generika cialis generika kamagra kaufen viagra bestellen levitra ohne rezept levitra 20 mg lovegra kaufen viagra kaufen kamagra tabletten viagra generika kamagra oral jelly levitra generika levitra bestellen kamagra 100 kamagra oral jelly viagra bestellen