X

2020 Temmuz Ayı Meclis Kararları

 

Karar No  38

 

Gümüşhacıköy Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Yasası' nın  21 nci  maddesi gereği 2020 yılı Temmuz ayı, olağan meclisi, Belediye Başkanlığının yazılı çağrısı (Gündem-Ruzname) üzerine 07.07.2020 Salı günü saat:10.00 da Belediye hizmet binasında meclis toplantı salonunda Başkan Zehra ÖZYOL başkanlığında toplandı. Yapılan yoklamada; Başkan Zehra ÖZYOL ile birlikte üyeler: Fahrettin TOKTAY, Halit ERBAŞ,   Güllü ÖZBAL, Evren AKSOYU, Ali Turan HOKKA, Mehmet ALTEMİR, Saniye TERZİGÜL,  Müslim ŞAHİN ve  Bayram ILGAZ'ın toplantıya katıldığı, Murat TERZİ ve Mehmet TAHMAS' ın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı görülmüş olup,  toplantı da  çoğunluk sağlandığından, Celse; Başkan Zehra ÖZYOL tarafından açıldı. Belediye Meclis üyesi Halit ERBAŞ' ın teklifi üzerine Başkan Zehra ÖZYOL' un açıklamalarından sonra " Metruh Binaların ve Bağ, Bahçe ve Tarlalara Alınan Su Aboneliklerinin Oturma İzni ve Yapı Kullanım İzni Olmayanların İptali veya Ruhsat Alana Kadar Askıya Alınması" konusu  gündemin 1 nci  maddesine  alınması oy birliği ile  kabul edilerek,  Gündemin 1 inci  maddesine alınan "Metruh Binaların ve Bağ, Bahçe ve Tarlalara Alınan Su Aboneliklerinin Oturma İzni ve Yapı Kullanım İzni Olmayanların İptali veya Ruhsat Alana Kadar Askıya Alınması" konusunun görüşülmesine geçildi.

                 Belediye Meclis üyesi Halit ERBAŞ' ın  teklifi üzerine Başkan Zehra ÖZYOL'un açıklamalarından sonra gündemin 1 nci  maddesine alınan 07.07.2020 tarihli  Halit ERBAŞ imzalı dilekçede;  Tüm dünyada ve ülkemizde etkisi görülen Covid-19 salgını temizliğin ve suyun önemini bizlere bir kez daha hatırlatmış oldu.  Bu çerçevede belediyemizin bazı yerleşim yerlerinde su sıkıntısı çekilmektedir. Bu sıkıntının giderilmesi için Belediyemiz çalışmalarına rağmen içme suyunun yetersiz kaldığı görülmektedir. Depolarımıza giren suyun içme ve temizlik kullanımında olması gerekirken yıllardır yapılan yanlış uygulamalar neticesinde yerleşim yeri olmayan üzerinde bina bulunmayan tarla bahçe ve metruk evlerde aboneliklerin bulunduğu ve bu aboneliklerden içme suyunun sulama suyu olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu konu önlenip halkımızın sağlıklı bir şekilde suya erişmesi ve su sıkıntısı çekmemesi için;

1- Tarla, bahçe ve metruk binalardaki aboneliklerin iptali veya dondurulması.

2- Çok geniş bir alana yayılan bağ, bahçe ve tarlalardaki yapılan binaların belediyemizden alınmış oturma izni veya yapı kullanma izni olmayanların aboneliklerinin iptali veya ruhsat alana kadar askıya alınması.

3-En kısa zamanda bütün aboneliklerin evsafının tesbit edilmesi için gerekli çalışmanın yapılması, halkımızın sağlığını yakından ilgilendiren içme suyu konusunun gündeme alınarak görüşülmesi istendiğinden  meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.

K A R A R:

             Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını nedeni ile içme suyunun ve  temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi için  suyun önemi  ön plana çıkmaktadır. Sağlık anlamında olağanüstü bir sorunla karşı karşıya olduğumuzdan dolayı (Covid-19) kullanılan su miktarı artmış olduğundan,  İlçemizde yaşanan  ve yaşınması muhtemel su sıkıntısının önüne geçebilmek adına; meclis kararımız   kesinleştikten sonra; yerleşim yeri olmayan;   bağ, bahçe, arsa ve tarla konumunda olan  ayarıca   yapı kullanma izni olmayan yerlere  su aboneği verilmemesine ;  5393 Sayılı Belediye Yasası'nın  18 inci ve ilgili   maddeleri gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

               Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına,2 adet kararın Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne,  1 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1'er kararın  meclis üyelerine, 1 adet kararında Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

Karar No 39

 

Belediye Meclisinin 07.07.2020 Salı günü saat 10.00 da yapmış olduğu, 2020 yılı  Temmuz   ayı olağan meclis toplantısında, gündem dışı oy birliği ile gündemin 1 nci maddesine alınan, Metruh Binaların ve Bağ, Bahçe ve Tarlalara Alınan Su Aboneliklerinin Oturma İzni veya Yapı Kullanım İzni Olmayanların İptali veya Ruhsat Alana Kadar Askıya Alınması konusunun  görüşülmesinden sonra,COVİD-19 salgını nedeni ile Nisan ve Mayıs aylarında meclis toplantısı yapılmadığından, gündemin 2.maddesindeki  “2019 Yılı Kesin Hesap Komisyon Raporunun Onaylanması“  konusunun görüşülmesine geçildi.

                Mali Hizmetler Müdürlüğün 02.07.2020 tarihli  müzekkeresi ve müzekkere ekindeki  Belediyemiz 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı,  bunlara ilişkin raporlar ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 64 ncü maddesi gereğince Kesin  Hesap  Komisyonu tarafınca hazırlanan kesin hesap komisyon raporu meclis üyelerine okundu.Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra gereğine geçildi.

K A R A R             :

                Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığının 2019 Mali Yılına ait idare ve kesin hesabı ile ilgili rapor ve kesin hesap cetvelleri Encümene sunulmuş, Belediyemiz Encümeninin 30.06.2020 tarih ve 73 sayılı Encümen kararı ile aynen kabul edilerek, komisyon tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, 2020 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısına sunulmasına karar verildiğinden, 2019 mali yılı idare ve kesin hesabına ait rapor ve kesin hesap cetvelleri üzerinde, Belediyemiz Kesin hesap inceleme komisyonu gerekli incelemelerde bulunmuş, bu inceleme sonucunda ilgili komisyonun  01/07/2020 tarihinde hazırladığı ekteki komisyon raporunda belirtildiği üzere;

Komisyon Görüşü: 5393 sayılı belediye kanununun 64' ncü maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40' ncı ve 41' nci madddeleri gereğince, Belediyemizin 2019 mali yılına ait gelir ve gider kesin hesaplarının tetkik ve görüşmeler sonucunda;

 

1-Gider Kesin Hesap cetvelleri ve ekleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; ödenek aktarımları, imhalarının yönetmeliklere uygun yapıldığı, Belediye bütçesi ile verilen ödenek tertiplerinin yerinde kullanıldığı yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde bütçe dışında ve ödenek üstü herhangi bir harcamanın yapılmadığı görülmüştür.

 

2-Gelir kesin hesap cetvelleri ve ekleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;  Belediye bütçesi ile tahsiline yetki verilen belediye gelirlerinin yürürlükteki yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edildiğine, gelir tahminlerindeki bütçe gelir öngörülerinin tutarlı ve gerçekleşmeye yakın veya gerçekleşmiş tahminler olduğu görülmüştür.

      Sonuç olarak;  2019 mali yılı gider ve gelir kesin hesapları ve eklerdeki mevzuata uygun olmayan herhangi bir işlemin bulunmadığı bütün belgelerin ve eklerinin yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerine uygun olduğuna, inceleme ve mukayesesi yapılan gelir-gider kalemleri, Mali Hizmetler Müdürlüğün'ce hazırlanıp Belediye Encümenine sunularak, Belediye Meclisi'ne havale edilen Kesin Hesap Cetvellerinin 2019 Mali Yılı gerçekleşmeleri esas alınarak hazırlandığı görülmüştür.

                İş bu komisyon raporu; 07.07.2020 tarihli Belediye meclis Toplantısına sunulmak üzere, tarafımızdan hazırlanarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64 üncü maddesi gereği Belediye Meclisinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

       5393 sayılı Belediye kanununun 64 ncü maddesi ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40 ncı maddesi gereğince 2019 yılı kesin hesabı toplantıda hazır bulunan tüm üyelerin oybirliği ile aynen KABUL  edilmiştir.

 

                Gereği için;  2 adet kararın onaylanmak üzere Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, evrakıyla birlikte 4 Adet kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne, 1'er adet kararın meclis üyelerine, 2 adet kararın dosyasında muhafaza edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.   

 

 

Karar No 40

 

 

Gümüşhacıköy Belediye Meclisinin, 07.07.2020 Salı günü saat 10.00' da  yapmış olduğu 2020 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısında, 2019 Yılı Kesin Hesap Komisyon Raporunun Onaylanması   konusunun  görüşülmesinden sonra, gündemin 3 ncü maddesindeki  “İller Bankası/Yurt İçi Bankalarından Kredi Alınması"  konusunun görüşülmesine geçildi.

      Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un  30.06.2020 tarihli havalesi ile Meclise arz edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30.06.2020 tarihli müzekkeresinde; Belediyemiz maaş ödemeleri ve çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere 36 ay vadeli, 1.500.000,00-Tl. (anapara) tutarında kredi kullanmak için İller Bankası ve  yurt içi bankalarına kredi başvurusunda bulunulması, hususu ile ilgili Belediye Başkanının yaptığı açıklamalar  ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi;

 K A R A R            :

             Belediyemiz;  maaş ödemeleri ve çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere 36 ay vadeli, 1.500.000,00-TL (anapara) tutarında  kredi kullanmak için İller Bankası ve yurt içi bankalarına kredi başvurusunda bulunulması  hususu ile ilgili yapılan oylamada;  toplantıda hazır bulunan Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL ve dokuz meclis üyesinin "KABUL" oyu ile 07.07.2020 Salı günü,  5393 Sayılı Belediye Yasası'nın 18 inci maddesinin d bendi doğrultusunda  oy birliği  ile kabul edilmiştir.

       Gereği için; 2 adet kararın onaylanmak üzere Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 1 adet kararın  Mali Hizmetler Müdürlüğüne, 1 adet Kararın Belediye Meclis üyelerine,  1 adet kararın Belediye Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

Karar No 41

 

 

Gümüşhacıköy Belediye Meclisinin, 07.07.2020 Salı günü saat 10.00' da  yapmış olduğu 2020 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısında, İller Bankası/Yurt İçi Bankalarından Kredi Alınması  konusunun  görüşülmesinden sonra, gündemin 4 ncü maddesindeki  "Cumara Mahallesi 530 Ada 174 Nolu Parselin Önünden Geçen Yola Sokak İsmi Verilmesi" konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL' un 01.07.2020  tarihli  havalesi ile Meclise arz edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  01.07.2020 tarihli E.835 sayılı müzekkeresi ve ekindeki,  İlgi dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Mehmet ALTEMİR; İlçemizin Cumara  Mahallesi 530 ada 174 nolu parselin önünden geçen yola Altemir Sokak adının verilmesini talep etmektedir. İlgi dilekçe yazımız ekinde sunulmuş olup, konunun görüşülerek karara bağlanması istendiğinden;   Başkan ve meclis üyeleri arasında konu ile ilgili yapılan görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.

KARAR      :

                İlçemizin Cumara  Mahallesi 530 ada 174 nolu  parselin önünden geçen yola (isimsiz sokağa) "ALTEMİR"  isminin verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18 inci ve 81 inci maddeleri doğrultusunda toplantıda hazır bulunan Başkan ve  Meclis Üyelerinin  oylamasında; dilekçeyi veren  meclis üyesi Mehmet ALTEMİR  olduğundan, meclis üyesi Mehmet ALTEMİR oylamaya katılmayarak, meclis toplantısında hazır bulunan Başkan Zehra ÖZYOL ve diğer 8 (sekiz) meclis üyeleri 07.07.2020 Salı günü  meclis toplantısında yapılan oylamada oybirliği  ile karar verilmiştir.

                Gereği ve kararımızın yürürlüğe girebilmesi için; onaylanmak üzere 4 adet kararımızın Kaymakamlık Makamına, Kaymakamlık Makamının onayından sonra bilgi ve gereği için; 1'er adet kararımızın ekiyle birlikte Numarataj Servisi Görevlisine, Emlak Şefliğine, Zabıta Amirliğine, İmar ve Şehircilik Müdürülüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Cumara Mahallesi Muhtarlığına, İlçe SeçimKurulu Başkanlığına ve Meclis Üyelerimize, 1 Adet kararında dosyasında muhafaza edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 Yükleniyor

kamagra 100mg kamagra bestellen cialis bestellen priligy dapoxetine cialis generika tadalafil 20mg levitra rezeptfrei levitra generika cialis preis kamagra apotheke cialis kaufen kamagra tabletten viagra generika online kamagra kaufen cialis ohne rezept lovegra kaufen kamagra online cialis ohne rezept viagra generika cialis generika viagra online kaufen kamagra shop levitra generika levitra 20mg viagra kaufen levitra preis kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen levitra generika viagra generika cialis generika kamagra kaufen viagra bestellen levitra ohne rezept levitra 20 mg lovegra kaufen viagra kaufen kamagra tabletten viagra generika kamagra oral jelly levitra generika levitra bestellen kamagra 100 kamagra oral jelly viagra bestellen