X

2020 Haziran ayı meclis kararları

 

Karar no 31

       Gümüşhacıköy Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 21 inci maddesi gereği Haziran  2020 ayı, olağan meclis toplantısını yapmak üzere, Başkan Zehra ÖZYOL' un 18.06.2020  tarihli yazılı çağrısı üzerine ( COVİD-19 nedeni ile Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Meclis toplantısının yapılmayacağı genelge ile bildirilmişti. Ancak, normalleşme sürecine geçildiğinden Haziran ayından itibaren Meclis Toplansının yapılmasına 03.06.2020 tarihli Genelge ile izin verildiğinden)   23.06.2020  Salı  günü saat 10.00 da, Belediye ek hizmet binasında, Meclis Toplantı odasında  Başkan Zehra ÖZYOL başkanlığında toplandı. Yapılan yoklamada;  Başkan Zehra ÖZYOL ile birlikte üyeler:  Fahretten TOKTAY, Halit ERBAŞ, Murat TERZİ, Evren AKSOYU, Saniye TERZİGÜL, Güllü ÖZBAL, Müslim ŞAHİN, Mehmet TAHMAS, Ali Turan HOKKA, Mehmet ALTEMİR ve Bayram ILGAZ olmak üzere,  tüm meclis  üyelerinin  katıldığı görüldü. Çoğunluk sağlandığından, Celse; Başkan Zehra ÖZYOL tarafından açıldı. Gündemin ilk maddesinde kayıtlı bulunan; " İki Adet Encümen Üyesi Seçimi"  konusunun görüşülmesine geçildi.              Gündemin ilk maddesinde kayıtlı bulunan, '' iki(2) adet Encümen Üyesi Seçimi''  konusunun görüşülmesine geçildi. Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 18 ve 33 üncü maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 20 inci maddeleri doğrultusunda (Nisan ayı Meclis toplantısında Encümen üye seçimi yapılması gerekirken COVİD-19 nedeni ile Haziran ayında yapıldığından)  9(dokuz) ay süreyle  Mart 2021 sonuna kadar görev yapmak üzere Belediye Meclisinin 09.04.2019 tarih ve 23 sayılı kararı ile seçilen Encümen üyelerinin görev sürelerinin dolmasına rağmen COVİD-19 nedeni ile Meclis Toplantısı yapılamadığından önceki seçilen Encümen Üyeleri görevlerine devam ettiğinden  9(dokuz) ay  süre ile  Mart 2021 sonuna kadar görev yapmak üzere 2 adet  Encümen Üyesi'nin seçilmesi gerektiğini, bu sebeple Haziran  2020 ayı olağan meclis toplantısı gündemine alındığını izah ederek Encümen üyelerinin seçimine geçildi.   

KARAR :

                Toplantıda hazır bulunan Başkan  ve meclis üyelerine İki adet  Encümen Üyesi Seçimi için Belediye Başkanlığı mührünü taşıyan oy pusulaları sıra ile dağıtıldı. 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 18 ve 33 üncü, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 20 inci maddeleri doğrultusunda, 9 (dokuz) ay süreyle görev yapmak üzere,  2 adet  Encümen Üyesi seçimi için yapılan gizli oylamada kullanılan oyların tasnifinde;

            Ali Turan HOKKA 8(sekiz) oy ,  Bayram ILGAZ  7 (yedi) oy, Mehmet ALTEMİR 4(dört) oy, Murat TERZİ 4(dört)  oy almış olup, en fazla oy alan  Ali Turan HOKKA ve Bayram ILGAZ' ın 9 ay  süre ile Mart 2021 sonuna kadar görev yapmak üzere   Encümen üyeliklerine seçildiklerine; Kaymakamlık Makamından onaylanıp geldiği tarihten  itibaren 5393 Sayılı Belediye Kanununun 35 inci maddesine göre Encümen toplantılarının Her hafta Salı günleri saat: 10.00 da, Meclis toplantısının olduğu günlerde ise, saat:11.00  de  yapılmasına; 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 18 ve 33 üncü maddeleri, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri doğrultusunda,  Meclis toplantısına katılan üyelerimizin  oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

                Gereği için;  2 adet kararın Kaymakamlık Makamına, 1 adet kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne,  1 adet kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, 1'er adet kararın meclis üyelerine, 1 adet kararın da meclis dosyasında muhafazası için ekleriyle birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine,

 

 

Karar no 32

         Belediye Meclisi, 23.06.2020 Salı  günü  saat 10.00 da ,( COVİD-19 nedeni ile Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Meclis toplantısının yapılmayacağı genelge ile bildirilmişti. Ancak normalleşme sürecine geçildiğinden Haziran ayından itibaren Meclis Toplansının yapılmasına 03.06.2020 tarihli Genelge ile izin verildiğinden)   Belediye ek hizmet binasında yapmış olduğu,  Haziran  2020 ayı olağan meclis toplantısında;  İki Adet Encümen Üyesi Seçimi  konusunun görüşülmesinden sonra gündemin 2. maddesinde kayıtlı bulunan '' Plan ve Bütçe  Komisyonu Üye seçimi '' konusunun görüşülmesine geçildi.

        Başkan Zehra ÖZYOL' un 18.06.2020 tarihli havalesi ile meclise arz edilmiş bulunan Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.06.2020 tarihli müzekkeresi ve müzekkerede bahsi geçen 5393 sayılı Yasa'nın 24. maddesi meclis üyelerine hitaben okundu. Belediye Meclisi'nin kendi üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabileceği, bu komisyonların her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulacağı anlaşılarak gereğine geçildi.

KARAR          :

         Plan ve Bütçe Komisyonu'nun üye sayısının (siyasi partilerin meclisteki üye sayılarının meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle 2'si Cumhuriyet Halk Partisi, 1'i Adalet ve Kalkınma Partisi meclis grubundan olmak üzere) 3 kişiden oluşması ve komisyonun görev süresinin Mart 2020 sonunda bitmesine rağmen  COVİD-19 nedeni ile  Nisan ayı Meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi yapılması gerekirken  Haziran ayında yapıldığından   Belediye Meclisinin 09.04.2019 tarih ve 24 sayılı kararı ile seçilen Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin görev sürelerinin dolmasına rağmen Meclis Toplantısı yapılamadığından önceki seçilen Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri görevlerine devam ettiğinden  9(dokuz) ay süreyle    Mart 2021 sonuna kadar görev yapmak üzere meclis üyelerinin  oyuna sunuldu,  Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin 3 kişiden oluşması ve  Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin 9 (dokuz) ay süre ile görev yapması için yapılan açık   oylamada; Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarafından kendi meclis üyeleri arasından aday gösterilen; Güllü ÖZBAL ve Fahrettin TOKTAY ile Adalet ve Kalkınma Partisi grubu tarafından kendi meclis üyeleri arasından aday gösterilen  Mehmet ALTEMİR oybirliği (12 oy ) ile 31 Mart 2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu  üyeliğine seçilmelerine;  5393 sayılı Belediye Yasasının 24.  maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

          Gereği için;  2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 1'er adet kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1'er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine,

 

 

        Karar no 33   

        Belediye Meclisi, 23.06.2020 Salı  günü  saat 10.00 da yapmış olduğu,( COVİD-19 nedeni ile Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Meclis toplantısının yapılmayacağı genelge ile bildirilmişti. Ancak,  normalleşme sürecine geçildiğinden Haziran ayından itibaren Meclis Toplansının yapılmasına 03.06.2020 tarihli Genelge ile izin verildiğinden,   Belediye ek hizmet binasında  Haziran  2020 ayı olağan meclis toplantısında;  Plan ve Bütçe  Komisyonu Üye seçimi konusunun görüşülmesinden sonra gündemin 3 ncü maddesinde kayıtlı bulunan ''İmar ve Bayındırlık Komisyon Üye Seçimi '' konusunun görüşülmesine geçildi.

              Başkan Zehra ÖZYOL' un 18.06.2020 tarihli havalesi ile meclise arz edilmiş bulunan, Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.06.2020 tarihli müzekkeresi ve müzekkerede bahsi geçen 5393 sayılı Yasa'nın 24. maddesi meclis üyelerine hitaben okundu. Belediye Meclisi'nin kendi üyeleri arasından en az üç, en fazla 5 kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabileceği, bu komisyonların her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulacağı anlaşılarak gereğine geçildi.

KARAR          :

            İmar Komisyonu'nun üye sayısının (siyasi partilerin meclisteki üye sayılarının meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle 2'si Cumhuriyet Halk Partisi, 1'i Adalet ve Kalkınma Partisi meclis grubundan olmak üzere) 3 kişiden oluşması ve komisyonun görev süresinin  Mart 2020 sonunda bitmesine rağmen  COVİD-19 nedeni ile  Nisan ayı Meclis toplantısında İmar Komisyonu üye seçimi yapılması gerekirken  Haziran ayında yapıldığından 9(dokuz) ay süreyle  Mart 2021 sonuna kadar görev yapmak üzere Belediye Meclisinin 09.04.2019 tarih ve 25 sayılı kararı ile seçilen İmar Komisyon üyelerinin görev sürelerinin dolmasına rağmen Meclis Toplantısı yapılamadığından önceki seçilen İmar  Komisyon Üyeleri görevlerine devam ettiğinden  9(dokuz) ay  süre ile  Mart 2021 sonuna kadar görev yapmak üzere meclis üyelerinin  oyuna sunuldu. İmar  Komisyonunun 3 kişiden oluşması ve  İmar Komisyonu üyelerinin 9 (dokuz) ay süre ile görev yapması  seçimi için yapılan açık   oylamada; Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarafından kendi meclis üyeleri arasından aday gösterilen; Müslim ŞAHİN ve Evren AKSOYU ile Adalet ve Kalkınma Partisi grubu tarafından kendi meclis üyeleri arasından aday gösterilen  Saniye TERZİGÜL oybirliği (12 oy ) ile 31 Mart 2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, İmar Komisyonu üyeliğine seçilmelerine;  5393 sayılı Belediye Yasasının 24ncü  maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

         Gereği için;  2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 1'er adet kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1'er adet kararın Belediye Meclis üyelerine,  1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

Karar no 34

         Belediye Meclisi, 23.06.2020 Salı  günü  saat 10.00 da ,( COVİD-19 nedeni ile Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Meclis toplantısının yapılmayacağı genelge ile bildirilmişti. Ancak,  normalleşme sürecine geçildiğinden Haziran ayından itibaren Meclis Toplansının yapılmasına 03.06.2020 tarihli Genelge ile izin verildiğinden)   Belediye ek hizmet binasında yapmış olduğu,  Haziran  2020 ayı olağan meclis toplantısında;  İmar ve Bayındırlık Komisyon Üye Seçimi konusunun görüşülmesinden sonra gündemin 4 ncü maddesinde kayıtlı bulunan ''2019 Yılı Faaliyet Raporları'' konusunun görüşülmesine geçildi.

         5393 sayılı Belediye Yasası'nın 19 uncu maddesi gereği, faaliyet raporu ile ilgili konunun görüşülmesi sırasında Meclis Başkanı Zehra   ÖZYOL, bu oturumu yönetmek üzere yerini  Meclis 1 inci Başkan Vekili Fahrettin TOKTAY' a bırakmış bulunmaktadır.

        Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığının tüm birimlerinin 2019 yılı icraatlarına dair faaliyetleri Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL tarafından kitapcık olarak hazırlanmış ve meclis üyelerimize sunulmuştur.  Başkan Vekili  tarafından, meclis üyelerine hitaben yapılan açıklamada;  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen biçimde, Faaliyet Raporunun ait olduğu 2019 yılındaki Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL ve Belediyenin ilgili birimleri ile birlikte hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu, 5393 sayılı Yasa'nın 56 ıncı maddesi gereği, Belediye Meclisinin  Nisan ayı Meclis toplantısında görüşülmesi gerekirken  COVİD-19 nedeni ile   Haziran  2020 ayı olağan toplantısında görüşülerek, 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 26 ıncı maddesi doğrultusunda meclisin oyuna sunulması gerektiği belirtilerek gereğine geçildi. 

K A R A R           :

      

        5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde   Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL ve Belediyenin ilgili birimleri ile birlikte hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu  ile eklerinin  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında belirtilen hükümlere uygun olarak hazırlanmış olduğundan,  Meclis 1 inci Başkan Vekili Fahrettin TOKTAY tarafından, meclisin oyuna sunuldu. Faaliyet raporunun meclisimize sunulmuş olduğu haliyle aynen onaylanmasına, bir örneğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına  sunulmasına  ve Kamuoyuna açıklanmasına,  Yapılan açık oylama sonucu,  Belediye Başkanı  ve 11 adet meclis üyesinin hazır bulunduğu toplantıda, Başkan dahil tüm  meclis üyelerinin 'KABUL' oyu ile; 2019 yılı Faaliyet Raporu  5393 sayılı Belediye Yasasının 18, 26 ve 56 ıncı maddeleri doğrultusunda 23.06.2020 tarihinde  oy birliği   kabul edilmiştir.

 

        Gereği için;  2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 1'er adet kararın,  Mali Hizmetler Müdürlüğüne,Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararında Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

Karar no 35

Belediye Meclisi, 23.06.2020 Salı  günü  saat 10.00 da yapmış olduğu,( COVİD-19 nedeni ile Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Meclis toplantısının yapılmayacağı genelge ile bildirilmişti. Ancak,  normalleşme sürecine geçildiğinden Haziran ayından itibaren Meclis Toplansının yapılmasına 03.06.2020 tarihli Genelge ile izin verildiğinden   Belediye ek hizmet binasında,  Haziran  2020 ayı olağan meclis toplantısında; 2019 Yılı Faaliyet Raporları  konusunun görüşülmesinden sonra gündemin 5 nci maddesinde kayıtlı bulunan '2019 Yılı Hesap İş ve İşlemleri, Gelir ve Giderlerine Ait Denetim Raporlarının Görüşülmesi'' konusunun görüşülmesine geçildi.

   

              Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL  tarafından meclis üyelerine hitaben yapılan açıklamada; Belediyemizin 2019 yılı Hesap İş ve İşlemleri ile Gelir ve Giderlerine ait Denetimi, Belediye Yasası'nın 25 inci maddesi doğrultusunda belediye meclisi üyeleri arasından seçilen; Halit ERBAŞ, Bayram ILGAZ ve Mehmet TAHMAS'dan oluşan Denetim Komisyonu tarafından, 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 54 üncü maddesi gereğince, faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuatta, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmak amacıyla denetimi yapılarak hazırlanan, Denetim Raporu 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 55 inci maddesi doğrultusunda kamuoyuna açıklanarak meclisin bilgisine sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Yasasının 18, 54 ve 55 inci maddesi gereğince 23.06.2020 tarihinde Meclis Toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

            Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine,  1'er adet kararın (Denetim Komisyonu Raporu ile birlikte) Belediye Meclis Üyelerine, Mali Hizmetler Müdürlüğüne, ve 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

Karar no 36

        Belediye Meclisi, 23.06.2020 Salı  günü  saat 10.00 da yapmış olduğu,( COVİD-19 nedeni ile Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Meclis toplantısının yapılmayacağı genelge ile bildirilmişti. Ancak,  normalleşme sürecine geçildiğinden Haziran ayından itibaren Meclis Toplansının yapılmasına 03.06.2020 tarihli Genelge ile izin verildiğinden   Belediye ek hizmet binasında,  Haziran  2020 ayı olağan meclis toplantısında; 2019 Yılı Hesap İş ve İşlemleri, Gelir ve Giderlerine Ait Denetim Raporlarının Görüşülmesi  konusunun görüşülmesinden sonra gündemin 6 ncı maddesinde kayıtlı bulunan ''COVİD-19  Sebebi İle Geçici Olarak İşyerleri Kapanan ve Ekonomik Olarak Mağdur Olanların Kira Bedellerinin Durumlarının Görüşülmesi' konusunun görüşülmesine geçildi.

İlgi İçişleri Bakanlığımızın 19.03.2020 tarih ve 2020/7 Sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesi 16.04.2020 tarihli 7244 Sayılı Kanun doğrultusunda,Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın, yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın buluşma riskini artıracağı gerekçesiyle; mülkiyeti belediyemize ait kiraya verilen işyerlerinde faaliyet gösteren ve pandemi tedbirleri gereği geçici olarak faaliyetleri durdurulan gazino,birahane,kır bahçesi,çalgılı/müziklilokanta/kafe, kaferya, kahvehane, kıraathane, çaybahçesi, derneklokalleri, hamam.sauna, sporsalonları, nişan düğün salonlarının;

 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının ekonomik ve sosyal hayata etiklerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair,7244 sayılı Kanunun 1/ç maddesine göre; belediyelerin tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak yapılan satış,ecrimisil, ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin ve tutarların,19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken  kısımların 3 ay ertelenmesine, belediyelerde karar organın meclis olduğu, Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle  geçici olarak faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin alınmayacağı,19.03.2020 tarih ve  2020/7 sayılı genelgenin (a) bendinde pandemi süresi kadar  kira sözleşmelerinin uzatılacağı belirtilmektedir.

 Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte korona virüs pandemesi nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinde kaynaklanan borçların ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınması  için  mükelleflerimiz tarafından Başkanlık Makamına ve ilgili birimlere sözlü ve yazılı talepleri olduğundan dolayı,bahsi edilen konuların değerlendirilmesini;ayrıca,Atatürk Kültür Parkı İşletmecisi, (kiracımız)İsmail KAPLAN, 01.06.2020  tarihinden itibaren, 05.11.2019 tarih ve 11 sayılı Meclis kararına göre uygulanacak olan kira artışının yapılmamasını ilgi dilekçesinde belirtmiştir.

İlçemizde faaliyet gösteren, ilişikte bulanan, 23 ve 26 Nolu Minibüsçüler Kooperatif başkanlığına ait dilekçelerde  belirtilen, Şehir içi hat kira ücretleri ve işgaliye bedellerinin ödenmesinde, pandemi tedbirleri süresi boyunca kolaylık sağlanarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmişlerdir.

İlgi 19.03.2020 tarih ve 2020/7 Sayılı ve 16.04.2020 Tarihli 7244 Sayılı Kanun çerçevesinde belediyemizi ilgilendiren konuların değerlendirilmesi  konusunda gereğine geçildi.

K A R A R      :

      CORONAVİRÜS (Covid-19) Salgınının ekonomik ve sosyal hayata etiklerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair,  7244 sayılı Kanunun 1/ç maddesine göre; mülkiyeti belediyemize ait kiraya verilen işyerlerinde faaliyet gösteren ve pandemi tedbirleri gereği geçici olarak faaliyetleri durdurulan kiracılarımızdan, 2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerinin ayrıca,  ilçemizde faaliyet gösteren 23 ve 26 nolu  minübüscüler kooperatifinden 2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait işgaliye ücretinin  alınmamasına.

        Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte korona virüs pandemesi nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinde kaynaklanan borçların ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınması  için  mükelleflerimiz tarafından Başkanlık Makamına ve ilgili birimlere sözlü ve yazılı talepleri olduğundan dolayı; 2020 yılı içerisinde kira sözleşmesi sona eren  kiracıların (19.03.2020 tarih ve  2020/7 sayılı genelgenin (a) bendinde pandemi süresi kadar  kira sözleşmelerinin uzatılacağı belirtilmektedir) 2020 yılı sonuna kadar kira artışı yapılmayıp, kira sürelerinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması konusunda, Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedelleri alınmayacak olan işleri ve kira süreleri uzatılacak olan işyerleri  hakkında görüş alışverişi yapıldıktan sonra, yapılan açık oylama;   Belediye Başkanı  ve 11 adet meclis üyesinin hazır bulunduğu toplantıda, Başkan dahil tüm  meclis üyelerinin 'KABUL' oyu ile;  7244 sayılı Kanunun 1/Ç maddesi ve  5393 sayılı Belediye Yasasının 18nci maddesi doğrultusunda 23.06.2020 tarihinde  oy birliği   kabul edilmiştir.

 

        Gereği için;  2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 1 adet kararın  Mali Hizmetler Müdürlüğüne, ilgili kiracılara tebliğ etmek  üzere    38   adet    Gelir Şefliğine, 1 er adet  Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararında Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

Karar no 37

            Belediye Meclisi, 23.06.2020 Salı  günü  saat 10.00 da yapmış olduğu,( COVİD-19 nedeni ile Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Meclis toplantısının yapılmayacağı genelge ile bildirilmişti. Ancak,  normalleşme sürecine geçildiğinden Haziran ayından itibaren Meclis Toplansının yapılmasına 03.06.2020 tarihli Genelge ile izin verildiğinden   Belediye ek hizmet binasında,  Haziran  2020 ayı olağan meclis toplantısında; COVİD-19 Sebebi ile Geçici Olarak İşyerleri Kapanan ve Ekonomik Olarak Mağdur Olanların Kira Bedellerinin Durumlarının görüşülmesinden sonra gündemin 7 nci maddesinde kayıtlı bulunan "İlçemizin Artıkabat Mahallesi 606 Ada 15 Nolu Parselin Önünden Geçen Yola İsim Verilmesi'' konusunun görüşülmesine geçildi.

       Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL' un 18.06.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  18.06.2020 tarihli E.725 sayılı müzekkeresi ve ekindeki,  İlgi dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Ümit KAPLAN; İlçemizin Artıkabat  Mahallesi 606 ada 15 nolu parselde bulunan taşınmazının önünden geçen isimsiz imar yoluna Cemre Sokak adının verilmesini talep etmektedir. İlgi dilekçe yazımız ekinde sunulmuş olup, konunun görüşülerek karara bağlanması istendiğinden;   Başkan ve meclis üyeleri arasında konu ile ilgili yapılan görüş alışverişinden sonra gerğine geçildi.

KARAR      :

 

            İlçemizin Artıkabat Mahallesi 606 ada 15 nolu parselde bulunan taşınmazının önünden geçen isimsiz sokağa "CEMRE"  isminin verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18 inci ve 81 inci maddeleri doğrultusunda toplantıda hazır bulunan Başkan ve  Meclis Üyelerinin oybirliği  ile karar verilmiştir.

            Gereği ve kararımızın yürürlüğe girebilmesi için; onaylanmak üzere 4 adet kararımızın Kaymakamlık Makamına, Kaymakamlık Makamının onayından sonra bilgi ve gereği için; 1'er adet kararımızın Numarataj Servisi Görevlisine, Emlak Şefliğine, Zabıta Amirliğine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Artıkabat Mahallesi Muhtarlığına, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ve Meclis Üyelerimize, 1 Adet kararında dosyasında muhafaza edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.Yükleniyor

kamagra 100mg kamagra bestellen cialis bestellen priligy dapoxetine cialis generika tadalafil 20mg levitra rezeptfrei levitra generika cialis preis kamagra apotheke cialis kaufen kamagra tabletten viagra generika online kamagra kaufen cialis ohne rezept lovegra kaufen kamagra online cialis ohne rezept viagra generika cialis generika viagra online kaufen kamagra shop levitra generika levitra 20mg viagra kaufen levitra preis kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen levitra generika viagra generika cialis generika kamagra kaufen viagra bestellen levitra ohne rezept levitra 20 mg lovegra kaufen viagra kaufen kamagra tabletten viagra generika kamagra oral jelly levitra generika levitra bestellen kamagra 100 kamagra oral jelly viagra bestellen