X

2020 Mart Ayı Meclis Kararı

 

 

28 sayılı meclis kararı :

 

 

Gümüşhacıköy Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Yasası' nın  21 nci  maddesi gereği 2020 yılı Mart ayı, olağan meclisi, Belediye Başkanlığının yazılı çağrısı (Gündem-Ruzname) üzerine 03.03.2020 Salı günü saat:10.00 da Belediye hizmet binasında meclis toplantı salonunda Başkan Zehra ÖZYOL başkanlığında toplandı. Yapılan yoklamada; Başkan Zehra ÖZYOL ile birlikte üyeler: Fahrettin TOKTAY, Halit ERBAŞ, Murat TERZİ, Evren AKSOYU,  Güllü ÖZBAL, Müslim ŞAHİN, Mehmet TAHMAS, Ali Turan HOKKA, Saniye TERZİGÜL, Mehmet ALTEMİR ve Bayram ILGAZ' ın toplantıya katıldığı görülmüş olup, toplantı da  çoğunluk sağlandığından. Celse; Başkan Zehra ÖZYOL tarafından açıldı. Gündemin 1 inci  maddesinde kayıtlı bulunan, “İmar Planı Değişikliği Talebi (Cumara Mahallesi 112 Ada)" konusunun görüşülmesine  geçildi.

          İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Başkan Zehra ÖZYOL'un  26.02.2020 tarih E.368 sayılı  müzekkeresi ekinde: 13.02.2020 tarihli 03 sayılı İmar Komisyon Kararı, 26.02.2020 tarihli Uzman Raporu ekte sunulmuş olup, ilgili müzekkerede;  04.02.2020 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis kararı ile, İlçemiz Cumara Mahallesi 112 ada da yapılması talep edilen imar planı değişikliği talebi görüşülmek üzere İmar komisyonuna havale edilip, kararın bir sonraki meclise getirilmesi talep edilmiştir. İmar Komisyonu’nun 13.02.2020 tarih ve 3 sayılı kararı doğrultusunda söz konusu plan değişikliğinin Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda yapılması gerektiğine dair oy birliğiyle alınan komisyon raporunun değerlendirilerek konunun 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine göre incelenerek karara bağlanması  talep edilmiş olup,

         Söz konusu talebin Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesi istendiğinden,    Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.

 

K A R A R            :

        13.02.2020 Tarihli 3 Sayılı   Belediye İmar komisyonu gerekçe raporu kararında;

  04.02.2020 Tarih 24 sayılı Belediye Meclis Kararında İlçemiz Cumara Mahallesi 112 ada 22,23,24,111,113,146,147,150,151,152 ve 153 nolu parselde 31.12.2019 tarih ve 187  sayılı Encümen Kararıyla İmar Uygulaması yapılması kararı alınmış fakat söz konusu parsellerden 112 ada 22 nolu parselde tescilli binaların olması ve söz konusu parselin yola terk işleminin yapılması gerektiğinden dolayı Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na kurum görüşü sorulmuştur. 17.01.2020 tarih ve E.56977 sayılı görüş cevabında söz konusu parselin yola terk işleminin plan tadilatı ile çözülmesi gerektiği belirtilmiş ve kurul kararı gereği yerinde incelenerek imar komisyon kararı ile birlikte ileriki Meclis toplantısına getirilmesi belirtilmiştir.

           Komisyonumuzca; yerinde ve yönetmelik bazlı incelemeleri sonucunda;  Şehir İmar Planında Bitişik Nizam 2 (iki) kat Konut alanında olan 112 ada 22 nolu parselin, yola terk hattının, Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 17.01.2020 tarih ve E.56977 sayılı yazısına istinaden yapılan plan tadilatı incelenmiş olup, söz konusu plan tadilatı talebi  komisyonumuzca uygun bulunmuş olduğundan,  Cumara Mahallesi 112 ada da yapılması talep edilen imar planı değişikliği talebi;  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine göre onaylanmasına;  5393 Sayılı Belediye Yasasının 18 inci maddesine göre  oy birliği ile  karar verilmiştir.  

                Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

29 sayılı meclis kararı :

 

  Belediye Meclisinin 03.03.2020 Salı günü saat 10.00 da yapmış olduğu, 2020 yılı  Mart   ayı olağan meclis toplantısında, İmar Planı Değişikliği (Cumara Mahallesi 112 Ada) konusunun  görüşülmesinden sonra, gündemin 2.maddesinde kayıtlı bulunan  “Artıkabat Mahallesi 518 Ada 54 Nolu Parseldeki İmar Planı Değişikliğinin Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Teknik Raporu Doğrultusunda Yeniden Değerlendirilmesi“  konusunun görüşülmesine geçildi.

             Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL' un 26.02.2020 tarihli havalesi ile İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü'nün 26.02.2020 tarih

E.363 sayılı müzekkeresi ve ekindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19 02 2020 tarih, E.2826 sayılı yazısı, Teknik İnceleme Raporu ekte sunulmuş olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün   İlçemiz Artıkabat Mahallesi 518 ada 54’de kayıtlı olan taşınmaz, mevcut İmar Planında A-4 kat yapılaşma koşullu konut alanı iken Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 70 sayılı kararına istinaden yapılan değişiklik ile 518 ada 54 nolu taşınmazın ve Ağapınarı Caddesinden cephe alan 518 ada 32, 33, 50, 52, 53 ve 54 nolu parsellerinde A-4 kat yapılaşma koşullu konut alanından, B-5 kat konut alanına ve 94 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın da 950 m²’si parka dönüştürülerek askı süreçleri sonucunda 05.02.2020 tarih ve E.228 sayılı yazı ile Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildiği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik incelemesinin yapıldığı ve teknik incelemeye ait teknik inceleme raporu hazırlanarak belediyemize gönderildiği; yapılan tespitler sonucundaki eksikliklerin tamamlanması gerektiği belirtildiğinden,konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesi istendiğinden gereğine geçildi.

K A R A R              :   

        İlçemiz Artıkabat Mahallesi 518 ada 54’de kayıtlı olan taşınmaz mevcut İmar Planında A-4 kat yapılaşma koşullu konut alanı iken Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 70 sayılı kararına istinaden yapılan değişiklik ile 518 ada 54 nolu taşınmazın ve Ağapınarı Caddesinden cephe alan 518 ada 32, 33, 50, 52, 53 ve 54 nolu parsellerinde A-4 kat yapılaşma koşullu konut alanından, B-5 kat konut alanına ve 94 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın da 950 m²’si parka dönüştürülerek askı süreçleri sonucunda 05.02.2020 tarih ve E.228 sayılı yazı ile Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildiği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik incelemesinin yapıldığı ve teknik incelemeye ait teknik inceleme raporu hazırlanarak belediyemize gönderildiği; teknik inceleme raporunun tespit ve değerlendirme bölümünde; 1 nci maddesinde adı geçen yerde yapılaşmanın genelde A-4 kat yapılaşma düzeninde olduğu, plan ve açıklama raporu incelendiğinde, söz konusu değişikliğin herhangibir bilimsel, nesnel veya teknik gerekçeye dayanmadığı, kamusal hizmet gereği, ihtiyaçtan veya alanın yapılaşma koşulunun yetersizliğinden kaynaklanmadığı, bütüncül planlama yaklaşımında ve kente/bölgeye kamu yararı açısından bir katkı sağlamadığı zorunluluktan doğan planlama yaklaşımından ziyade mülkiyet sahipliğine dayalı parçacı bir planlama yaklaşımıyla hazırlandığı, ada parsel bazında ayrıcalıklı emsal artışı getirdiği, yapılaşma koşullarının bölgedeki kat nizamı ve bölgenin koşulları ile uyumlu olması gerektiği, 2 nci maddesinde açıklama raporunda belirtilen artan nüfusu ihtiyacı olarak hesaplanan sosyal donatı alanı olarak, değişikliğe konu alanın kuş uçuşu 1330 metre mesafe uzağında yer alan Artıkabat Mahallesinde bulunan 94 ada 4 parselin 950m²lik bölümünün ilave imar planı yapılarak, park alanı olarak planlandığı, kat artışı yapılan bölge içinde yürüme mesafesi dikkate alınarak hizmet götürebileceği  bir yerde önerilmesinin gerektiği  belirtilerek mevzuat hükümlerine uygun olmayan bu hususların Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığınca giderilmesinin gerektiği değerlendirildiğinden konunun Belediye Meclisimizce yapılan görüşmesi sonucunda yapılan değişikliğin 518 adanın geniş yola olan cephe kısmında ve sadece 54 parselde olmayıp yanındaki parselleri de kapsayacak şekilde olduğu sosyal donatı olarak ayrılan yerin de 1330metre mesafede olması nedeni ile kat artışı yapılan bölge içerisinde yürüme mesafesi içerisinde değerlendirilebileceği plan değişikliğini yapan Şehir Plancısının Raporunda belirtildiğinden, daha önce 05.11.2019 gün ve 70 sayılı Meclis Kararında 518 ada 54 nolu parselin bitişik nizam5 kat konut alanına tahsisi ile 97 ada 14 nolu parselin 950metrelik kısmının sosyal donatı alanı /park olarak bedelsiz terkin edilmesi koşulu ile sakınca olmadığı ve yapılan plan değişikliğinin kabul edildiği ve onaylandığından 05.11.2019 gün ve 70 sayılı Belediye  Meclis Kararımızın devamına taknik raporun tespit  ve değerlendirme kısmının 1 nci maddesinde yer alan güzergah olarak değerlendirilmesi önerisinin aynı güzergahtaki 4 katlı adaların 5 kat olarak imar planı değişikliği talep etmeleri durumunda o taleplerin de uygun olarak değerlendirilmesi koşulu ile yapılan imar planı değişikliğinin 3194  sayılı İmar Yasasının 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine göre  onaylanmasına  03.03.2020  Salı  günü,  5393 Sayılı  Belediye Yasasının 18 inci maddesince  oy birliği ile karar verilmiştir.

                Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

 

 

 

 

30 sayılı meclis kararı :

 

Belediye Meclisin 03.03.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Mart ayı olağan meclis toplantısında  Belediyemizin Artıkabat Mahallesi 518 Ada 54 Nolu Parseldeki İmar Planı Değişikliğinin Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Teknik Raporu Doğrultusunda Yeniden Değerlendirilmesi konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 3 ncü  maddesinde kayıtlı bulunan ''İsimsiz Sokağa Ceylan Adının Verilmesi Talebi(Çay Mahallesi 589 Ada 348 Nolu Parselin Önünden Geçen Yol) "   konusunun görüşülmesine geçildi.

  

     Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL' un 26.02.2020 tarihli  havalesi ile Meclise arz edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  26.02.2020 tarihli E.369 sayılı müzekkeresi ve ekindeki, 17.02.2020 tarih D-29 sayılı  dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Satılmış CEYLAN; İlçemizin Çay  Mahallesi 589 ada 348 nolu parselin  önünden geçen  yola isim verilmesini  ve söz konusu sokağa CEYLAN isminin verilmesini talep etmektedir. İlgi dilekçe yazımız ekinde sunulmuş olup, konunun görüşülerek karara bağlanması istenmiştir.    Başkan ve meclis üyeleri arasında konu ile ilgili yapılan görüş alışverişinden sonra gerğine geçildi.

KARAR      :

 

            İlçemizin  Çay Mahallesi 589 ada 348 nolu parselin  önünden geçen  isimsiz sokağa "CEYLAN"  isminin verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18 inci ve 81 inci maddeleri doğrultusunda toplantıda hazır bulunan Başkan ve  Meclis Üyelerinin oybirliği  ile karar verilmiştir.

            Gereği ve kararımızın yürürlüğe girebilmesi için; onaylanmak üzere 4 adet kararımızın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, Kaymakamlık Makamının onayından sonra bilgi ve gereği için; 1'er adet kararımızın Numarataj Servisi Görevlisine, Emlak Şefliğine, Zabıta Amirliğine, İmar ve Şehircilik Müdürülüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Çay Mahallesi Muhtarlığına, İlçe SeçimKurulu Başkanlığına ve Meclis Üyelerimize, 1 Adet kararın da dosyasında muhafaza edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 Yükleniyor

kamagra 100mg kamagra bestellen cialis bestellen priligy dapoxetine cialis generika tadalafil 20mg levitra rezeptfrei levitra generika cialis preis kamagra apotheke cialis kaufen kamagra tabletten viagra generika online kamagra kaufen cialis ohne rezept lovegra kaufen kamagra online cialis ohne rezept viagra generika cialis generika viagra online kaufen kamagra shop levitra generika levitra 20mg viagra kaufen levitra preis kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen levitra generika viagra generika cialis generika kamagra kaufen viagra bestellen levitra ohne rezept levitra 20 mg lovegra kaufen viagra kaufen kamagra tabletten viagra generika kamagra oral jelly levitra generika levitra bestellen kamagra 100 kamagra oral jelly viagra bestellen