X

2020 Şubat Ayı Meclis Kararları

19 SAYIL I MECLİS KARARI

 

Gümüşhacıköy Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Yasası' nın  21 nci  maddesi gereği 2020 yılı Şubat ayı, olağan meclisi, Belediye Başkanlığının yazılı çağrısı (Gündem-Ruzname) üzerine 04.02.2020 Salı günü saat:10.00 da Belediye hizmet binasında meclis toplantı salonunda Başkan Zehra ÖZYOL başkanlığında toplandı. Yapılan yoklamada; Başkan Zehra ÖZYOL ile birlikte üyeler: Fahrettin TOKTAY, Halit ERBAŞ, Murat TERZİ, Evren AKSOYU,  Güllü ÖZBAL, Müslim ŞAHİN, Mehmet TAHMAS, Ali Turan HOKKA, Saniye TERZİGÜL ve  Mehmet ALTEMİR' in toplantıya katıldığı  Bayram ILGAZ' ın rahatsızlığı nedeni ile  (04.02.2020 tarihli rapor)  toplantıya katılmadığı görülmüş olup, toplantı da  çoğunluk sağlandığından. Celse; Başkan Zehra ÖZYOL tarafından açıldı. Gündemin 1 inci  maddesinde kayıtlı bulunan, “Servis Aracı Yönetmeliğine Ek Madde Eklenme" konusunun görüşülmesine geçildi.

          Başkan Zehra ÖZYOL'un 29.01.2020 tarihli havalesi ile Meclise arz edilmiş bulunan zabıta amirliğinin 29.01.2020 tarihli müzekkeresinde; Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 10 nolu kararı ile çıkarılan Servis Aracı Yönetmeliğinin 6' ncı maddesinin   7' nci fıkrası ve 8' nci maddesinde belirtilen araçların yaş şartı Resmi Gazete 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı karar ile yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin taşıtlarda aranan şartlar başlıklı 4 ' ncü maddesinin f bendinde belirtilen Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on iki yaşından büyük olmayacaktır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır. Ayrıca Pesonel Servis Araçları, Özel ve Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşları, ücretli ve ücretsiz personel taşıma araçları, Resmi Gazete'de 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı karar ile yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları personel servis hizmet yönetmeliğinin taşıtlarda aranacak şartlar başlıklı 12' nci maddesinin a bendinde belirtilen personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 19 yaşından küçük olacaktır, şeklinde değiştirilerek Servis Aracı Yönetmeliğine eklenmesi istendiğinde gereğine geçildi.

K A R A R            :   

                Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 10 nolu kararı ile çıkarılan Servis Aracı Yönetmeliğinin 6' ncı maddesinin   7' nci fıkrası ve 8' nci maddesinde belirtilen araçların yaş şartı, Resmi Gazete 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı karar ile yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin taşıtlarda aranan şartlar başlıklı 4' ncü maddesinin f bendinde belirtilen okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on iki yaşından büyük olmayacaktır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır. Ayrıca Personel Servis Araçları, Özel ve Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşları, ücretli ve ücretsiz personel taşıma araçları, Resmi Gazetede 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı karar ile yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinin taşıtlarda aranacak şartlar başlıklı 12' nci maddesinin a bendinde belirtilen personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydı ile 19 yaşından küçük olacaktır şeklinde değiştirilerek Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 10 nolu kararı ile çıkarılan Servis Aracı Yönetmeliğinde belirtilen araçların yaş şartının belirtildiği maddelerine eklenmesine.

                5393 Sayılı Belediye Kanununun 15' nci maddesinin ( b), (f) ve (p) bendi, 18' nci maddesinin (m) bendi ile 3011 sayılı Kanunun 2' nci maddesi hükümlerine uyularak, 04.02.2020 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.

                Gereği için; 2 Adet Kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, Evrakı ile birlikte 2 adet kararın Zabıta Amirliğine, 1 Adet Kararın Gelir Şefliğine, 1 Adet Kararın Belediye Meclis Üyelerine, 1 Adet Kararında  da Meclis Dosyasında muhafazası için Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.  

 

20 SAYILI MECLİS KARARI

   Belediye Meclisinin 04.02.2020 Salı günü saat 10.00 da yapmış olduğu, 2020 yılı  Şubat   ayı olağan meclis toplantısında, Servis Aracı Yönetmeliğine Ek Madde Eklenmesi konusunun  görüşülmesinden sonra, gündemin 2.maddesinde kayıtlı bulunan  “Üsküp-GostivarBelediyesi İle Kardeş Belediye Olunması“  konusunun görüşülmesine geçildi.

  Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL' un  28.01.2020 tarihli havalesi ile Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 28.01.2020 tarihli  müzekkeresinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 74. Maddeleri gereğince Belediyemizin kardeş kent ilişkilerinin kurulması ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür sanat ve spor alanlarında faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi için Üsküp-Gostivar Belediyesi  ile Kardeş Belediye olunması için gereğine geçildi.

K A R A R    :   

           5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 74. Maddeleri gereğince Belediyemizin kardeş kent ilişkilerinin kurulması ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür sanat ve spor alanlarında faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi için  Üsküp-Gostivar Belediyesi   ile Kardeş Belediye olmasına; 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 18 inci maddesinin (p) fıkrası ile aynı kanunun 74 ncü maddesi gereğince  oy birliği ile karar verilmiştir.

 

            Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 1 Adet kararın  Mali Hizmetler Müdürlüğüne, 1 adet kararın Fen İşleri Müdürlüğüne,  1'er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

21 SAYILI MECLİS KARARI

Belediye Meclisinin 04.02.2020 Salı günü saat 10.00 da yapmış olduğu, 2020 yılı  Şubat   ayı olağan meclis toplantısında,  Üsküp-Gostivar Belediyesi İle Kardeş Belediye Olunması    konusunun  görüşülmesinden sonra, gündemin 3 ncü maddesinde kayıtlı bulunan  “İçişleri Bakanlığınca Kullanılması Zorunlu Tutulan Elektronik İmza Sisteminin Kullanılabilmesi İçin Emlak Şefliği ve Gelir Şefliği Birimlerinin Ayrılması. DERBİS Sisteminde Görünen Zabıta Müdürlüğü Unvanının Zabıta Amirliği Olarak Değişitirilmesi".  konusunun görüşülmesine geçildi.

  Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL' un  30.01.2020 tarihli havalesi ile İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü'nün 30.01.2020 tarihli  müzekkeresinde; İçişleri Bakanlığınca kullanılması zorunlu tutulan elektronik imza sisteminin kullanılabilmesi için, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan, Emlak Şefliği ve Gelir Şefliğine elektronik imza alınması gerektiğinden, Emlak Şefliği ve Gelir Şefliği birimlerinin ayrılması, DERBİS sisteminde görünen Zabıta Müdürlüğü ibaresinin Zabıta Amirliği olarak değiştirilmesi için gereğine geçildi.

K A R A R    :        

          İçişleri Bakanlığınca kullanılması zorunlu tutulan elektronik imza sisteminin kullanılabilmesi için, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan, Emlak Şefliği ve Gelir Şefliği kendi birimlerinden çıkan yazılarına elektronik imza atabilmeleri için, Emlak Şefliği ve Gelir Şefliği birimlerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olmadan ayrı ayrı yetkilendirilmesine, DERBİS sisteminde görünen Zabıta Müdürlüğü ibaresinin Zabıta Amirliği olarak değiştirilmesine, 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 18 inci maddesince   oy birliği ile karar verilmiştir.

 

            Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 1 adet kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, 1 Adet kararın  Mali Hizmetler Müdürlüğüne, 1 adet kararın Gelir Şefliğine, 1 adet kararın Emlak Şefliğine,  1'er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 SAYILI MECLİS KARARI

  Belediye Meclisinin 04.02.2020 Salı günü saat 10.00 da yapmış olduğu, 2020 yılı  Şubat   ayı olağan meclis toplantısında, İçişleri Bakanlığınca Kullanılması Zorunlu Tutulan Elektronik İmza Sisteminin Kullanılabilmesi İçin Emlak Şefliği ve Gelir Şefliği Birimlerinin Ayrılması. DERBİS Sisteminde Görünen Zabıta Müdürlüğü Unvanının Zabıta Amirliği Olarak Değişitirilmesi   konusunun  görüşülmesinden sonra, gündemin 3 ncü maddesinde kayıtlı bulunan  "Belediyemizin SUKAP Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi İçin İller Bankası A.Ş'den Kredi Kullanılması".  konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL' un  29.01.2020 tarihli havalesi ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün 29.01.2020 tarihli, 349 sayılı müzekkeresinde; Belediyemizin Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanmak üzere maliyetin % 50' sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden karşılanmasına,  kalan %50 si için İller Bankası  A.Ş den 16.177.087.TL. (onaltımilyonyüzyetmişyedibinseksenyedi) TL kredi kullanılmasına, kredi ile ilgili hertürlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'a yetki verilmesi konusu ile ilgili Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi;

 K A R A R             :

 

                       Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı işinde kullanmak üzere maliyetin %50'sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden karşılanmasına, kalan % 50' si için İller Bankası A.Ş.den 16.177.087.-(on altı milyon yüz yetmiş yedi bin seksen yedi) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu'ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

        Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 4 adet kararın Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne, 1 adet kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne, 1 Adet Kararın Fen İşlerine, 1'er adet  kararın  meclis üyelerine, 1 adet kararında Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine,  5393 sayılı Belediye Yasası'nın 18 inci maddesi gereğince oy birliği ile kabul edilmiştir.

23 SAYILI MECLİS KARARI

Belediye Meclisin 04.02.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısında  Belediyemizin SUKAP Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi İçin İller Bankası A.Ş'den Kredi Kullanılması, konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 5 nci  maddesinde kayıtlı bulunan   '' İmar Planı Değişikliğinin Onaylanması "   konusunun görüşülmesine geçildi.

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih E.167 sayılı müzekkeresinde; 03.12.2019 tarih ve 88 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, 12.12.2019 tarih ve 13 sayılı komisyon kararıyla tekrar Belediye Meclisine sunulan, İlçemiz Saray Mahallesi 534 ada' da yapılması talep edilen imar planı değişikliği Şubat ayı meclisine onaylanmak için gelmesi üzerine 07.01.2020 tarih ve 10 sayılı karar ile alınmıştır. Söz konusu ada' da yapılacak olan imar planı değişikliği dahilinde İlçemiz Saray Mahallesi 534 adanın imar planında Ayrık Nizam 5 ( beş) kat konut olarak tahsisinden Bitişik Nizam 5 (beş) kat konut alanına tahsisi ile alakalı 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği, 1/5000 Nazım  İmar Planı Değişikliği, Plan Açıklama Raporu ve Uzman Raporu ilişikte sunulmuştur. Konunun 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine göre incelenerek karara bağlanması hususunda  gereğine geçildi.        

K A R A R:

               

        İlçemiz Saray Mahallesi 534 adanın imar planında Ayrık Nizam 5 ( beş) kat konut olarak tahsisinden Bitişik Nizam 5 (beş) kat konut alanına tahsisi ile alakalı 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği, 1/5000 Nazım  İmar Planı Değişikliği, Plan Açıklama Raporu ve Uzman Raporu ilişikte sunulmuştur. Konunun 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine göre incelenerek;   

         söz konusu adadaki 534 ada 31 nolu parselde bitişik nizamlı bina olması ve adanın önünden geçen Gümüş Caddesindeki diğer adaların güzergah boyunca bitişik nizamlı olarak planlanmış olmasından dolayı bahsi geçen adanın ayrık nizamdan bitişik nizama değiştirilmesi için talep edilen Saray Mahallesi 534 ada  da İmar Planı Değişikliğinin yapılmasına,  3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine göre,  5393 Sayılı Belediye Yasasının 18 inci maddesince; 04.02.2020  Salı  günü oy birliği  ile karar verilmiştir.

  

                Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine,  3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

                                                                                                             

 

24 SAYILI MECLİS KARARI

  Belediye Meclisin 04.02.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısında  Belediyemizin İmar Planı Değişikliğinin Onaylanması(Saray Mahallesi 534 Ada) konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 6 ncı  maddesinde kayıtlı bulunan ''İmar Planı Değişlikliğinin Görüşülmesi (Cumara Mahallesi 112 Ada) "   konusunun görüşülmesine geçildi.

             İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Başkan Zehra ÖZYOL'un  29.01.2020 tarih E.168 sayılı  müzekkeresinde; İlçemiz Cumara Mahallesi 112 ada 22,23,24,111,113,146,147,150.151,152 ve 153 nolu parsellerde 31.12.2019 tarih ve 187 sayılı Encümen Kararı ile İmar Uygulaması yaptırılması kararı alınmıştır. Söz konusu ada da bulunan 112 ada 22 nolu parseldeki evlerin tescilli olması ve taşınmazın yola terk işleminin bulunmasından dolayı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 17.01.2020 tarih ve E.97 sayılı karar ile kurum görüşü sorulmuştur. 17.01.2020 tarih ve E.56977 sayılı kurum görüşü cevap yazısında söz konusu;  112 ada 22 nolu parselde yer alan iki taşınmazın 12.10.2016 tarih ve 3776 sayılı kurul kararı ile tescil edilmiş olup, söz konusu parselin kamusal alana(yola ) denk gelen kısmının olmasından dolayı imar planı tadilatı yapılması, yapılan plan tadilatından sonra imar uygulamasının yaptırılması gerektiğine dair ibare yer almıştır. Yukarıda bahsi geçen ibare baz alınarak, ilçemiz Cumara Mahallesi 112 ada 22,23,24,111,113,146,147,150,151,152 ve 153 nolu parsellerde yapılması gereken imar planı değişikliği

   talep edilmiş olup,

         Söz konusu talebin Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesi istendiğinden,    Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.

 

K A R A R            :

        5393 Sayılı Belediye Yasası'nın 20 ve 21.maddeleri gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesi doğrultusunda Belediye İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunca İmar Planı değişikliği talebi  konusu incelenip, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce bir sonraki meclis gündemine getirilmesine; 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 18 inci maddesi gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

 

                Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına, 5 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1'er kararın  meclis üyelerine, 1 adet kararında Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

25 SAYILI MECLİS KARARI

  Belediye Meclisin 04.02.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısında  Belediyemizin  İmar Planı Değişlikliğinin Görüşülmesi (Cumara Mahallesi 112 Ada) konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 7 nci  maddesinde kayıtlı bulunan ''İsimsiz Sokağa "TEKMEN" İsminin Verilmesi(Artıkabat Mahallesi 603 Ada 1 Nolu Parselin Önünden Geçen Yol) "   konusunun görüşülmesine geçildi.

  

     Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL' un 29.01.2020 tarihli  havalesi ile Meclise arz edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  29.01.2020 tarihli E.169 sayılı müzekkeresi ve ekindeki, 02.01.2020 tarih D-01 sayılı  dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Musa ÇAKAR; İlçemizin Artıkabat Mahallesi 603 ada 1 nolu parselin  önünden geçen  yola isim verilmesini  ve söz konusu sokağa TEKMEN isminin verilmesini talep etmektedir. İlgi dilekçe yazımız ekinde sunulmuş olup, konunun görüşülerek karara bağlanması istenmiştir.    Başkan ve meclis üyeleri arasında konu ile ilgili yapılan görüş alışverişinden sonra gerğine geçildi.

KARAR      :

 

            İlçemizin  Artıkabat Mahallesi 603 ada 1 nolu parselin  önünden geçen  isimsiz sokağa "TEKMEN"  isminin verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18 inci ve 81 inci maddeleri doğrultusunda toplantıda hazır bulunan Başkan ve  Meclis Üyelerinin oybirliği  ile karar verilmiştir.

            Gereği ve kararımızın yürürlüğe girebilmesi için; onaylanmak üzere 4 adet kararımızın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, Kaymakamlık Makamının onayından sonra bilgi ve gereği için; 1'er adet kararımızın Numarataj Servisi Görevlisine, Emlak Şefliğine, Zabıta Amirliğine, İmar ve Şehircilik Müdürülüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Artıkabat Mahallesi Muhtarlığına, İlçe SeçimKurulu Başkanlığına ve Meclis Üyelerimize, 1 Adet kararında dosyasında muhafaza edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

26 SAYILI MECLİS KARARI

  Belediye Meclisin 04.02.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısında  Belediyemizin İsimsiz Sokağa "TEKMEN" İsminin Verilmesi(Artıkabat Mahallesi 603 Ada 1 Nolu Parselin Önünden Geçen Yol) konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 8 nci  maddesinde kayıtlı bulunan '' İmar Planı Değişikliği Teklifinin Yeniden Görüşülmesi (Artıkabat Mahallesi 17 Ada)   konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 29.01.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve E.176 sayılı müzekkeresi, müzekkere ekinde; 07.01.2020 tarihli 6 sayılı  Meclis kararı, İmar Planı Değişikliği İnceleme Raporu, Uzman Raporu, 12.12.2019 tarih 14 sayılı  imar komisyon kararı, 11.12.2019 tarih E.13425 tarihli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısından oluşan ekler  dosya halinde sunulmuş olup.  İlgili müzekkerede; 03.12.2019 tarih  ve 82 sayılı  Meclis kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen, 12.12.2019 tarih 14 sayılı komisyon kararı ile  tekrar Belediye Meclisine sunulan ilçemiz Artıkabat Mahallesi 17 ada da yapılması talep edilen imar Planı Değişikliği teklifinin Şubat ayı meclisine  tekrar görüşülmek için  gelmesi üzerine 07.01.2020 tarih ve 6 sayılı karar  alınmıştır. Söz konusu ada da yapılması teklif edilen imar planı değişikliği dahilinde ilçemiz Artıkabat Mahallesi 17 adanın  imar planında bitişik nizam iki(2) kat konut olarak tahsisinden bitişik nizam beş(5) kat konut alanına tahsisi ile alakalı iki adet uzman raporu ilişikte sunulmuştur. Konunun 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Hükümlerine göre incelenerek karara bağlanması konusunda  gereğine geçildi.         

K A R A R:

                İlçemiz Artıkabat Mahallesi 17 ada da yapılması talep edilen imar Planı Değişikliği teklifinin Şubat ayı meclisine  tekrar görüşülmek için  gelmesi üzerine 07.01.2020 tarih ve 6 sayılı karar ile alınmış olup,  Söz konusu ada da yapılması teklif edilen imar planı değişikliği dahilinde ilçemiz Artıkabat Mahallesi 17 adanın  imar planında bitişik nizam iki(2) kat konut olarak tahsisinden bitişik nizam beş(5) kat konut alanına tahsisi ile alakalı;  11.12.2019 tarih E.13425 tarihli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısı, Şehir Plancısı Gizem Karakaş YILMAZI' ın Uzman görüşü ve Atakum Belediyesi Şehir ve Bölge Plancısı Hasan Yücel BALLI, Salih ÖZTÜRK ve Plan Proje Müdür Vekili Osman İNAN' ın ortak düzenlemiş oldukları uzman raporuna dayanılarak; 29030 sayılı  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin  26 ncı maddesinde belirtilen hükümde yer alan  K=(Y1+Y2)/2+7m formülüne aykırı olduğu yönündeki açıkça izah olan  görüşlere göre, 29030 sayılı  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine açıkça  aykırı olan bu husus hakkında yapılan oylamada;   Belediye Meclis Üyesi Evren AKSOYU,  konunun kendisi ile ilgili olmasından dolayı oylamaya katılmamış olup, toplantıda hazır bulunan Meclis üyelerinden; Başkan Zehra ÖZYOL, Mehmet ALTEMİR, Saniye TERZİGÜL,Fahrettin TOKTAY ve Halit ERBAŞ "RED" oyu kullanmış, Murat TERZİ, Mehmet TAHMAS, Müslim ŞAHİN, Ali Turan HOKKA ve Güllü ÖZBAL "KABUL" oyu kullanmaş, beş(RED) oyu, beş (KABUL) oyu kullanılmış olup, oylamalarda eşitlik sağlandığında Belediye Başkanının tarafı çoğunluk sağlandığından,  ilçemiz Artıkabat Mahallesi 17 ada da yapılması talep edilen imar Planı Değişikliği teklifi oy  çokluğu ile 04 Şubat 2020 Salı günü yapılan meclis toplantısında  RED edilmesine,  5393 Sayılı  Belediye Yasasının 18 inci maddesince  karar verilmiştir.

          Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 SAYILI MECLİS KARARI

   Belediye Meclisin 04.02.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısında  Belediyemizin  İmar Planı Değişikliği Teklifinin Yeniden Görüşülmesi (Artıkabat Mahallesi 17 Ada)  konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 9 ncu  maddesinde kayıtlı bulunan '' İmar Planı Değişikliği Talebinin Yeniden Görüşülmesi (Cumara Mahallesi 114  Ada 1 Nolu Parsel)   konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 30.01.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2020 tarih ve E.171  sayılı müzekkeresi dosya halinde sunulmuş olup, ilgili  müzekkerede; 05.11.2019 tarih ve 77 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, 11.11.2019 tarihinde ilk toplanan imar komisyonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne görüş sorulması kararına varılmıştır. 22.11.2019 tarih ve E.1882 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne kurum görüşü sorulmuş ve 20.12.2019 tarih ve E.14117 sayılı yazı ile gelen cevaba istinaden imar komisyonu 24.12.2019 tarihinde tekrar komisyon toplanıp 18 sayılı karar ile gerekli çekme mesafeleri ve  sosyal donatı alanlarının sağlanması kaydı ile imar planı değişikliğinin bitişik nizam iki(2) kat konut alanından ayrık nizam beş(5) kat konut alanına tahsisi için oy birliği ile onay vermiştir. Belediyemiz meclise söz konusu raporun değerlendirilmesi için 07.01.2020 tarih ve 12 nolu karar alınmış ve kararın tekrar görüşülmesi için Şubat 2020 Meclisine getirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu ada da yapılması teklif edilen imar planı değişikliği dahilinde ilçemiz Cumara Mahallesi 114 adanın İmar Planında Bitişik Nizam iki(2) kat konut olarak tahsisinden Ayrık Nizam beş(5) kat konut alanına tahsisi ile alakalı 1/1000 uygulama İmar Planı Değişikliği, 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği, Plan açıklama raporu ve 2 adet uzman raporu ilişikte sunulmuştur. Yapılması teklif edilen Plan Değişikliğine dair 30.01.2020 tarihindeki itiraz dilekçeleri de dikkate alınarak konunun 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Hükümlerine göre incelenmesi istendiğinden gereğine geçildi.

K A R A R:

         İlçemizin Cumara Mahallesi 114 adanın İmar Planında Bitişik Nizam iki(2) kat konut olarak tahsisinden Ayrık Nizam beş(5) kat konut alanına tahsisi ile alakalı 1/1000 uygulama İmar Planı Değişikliği, 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği, Plan açıklama raporu ve 2 adet uzman raporu ilişikte sunulmuştur. Yapılması teklif edilen Plan Değişikliğine dair;  Selamet ÇELENK, Yusuf ALAÇAM, Ömer ÜZGÜN, Ekber ÜZGÜN,  Mehmet ÜZGÜN, Adem ÇOBAN, Mustafa ÇOBAN, Ünal ÇOBAN, Saniye KARA  ve Murat ASLAN ' ın 30.01.2020 tarihli  Belediyemize yapmış oldukları yazılı başvuru ile , 114 ada 1 nolu parsel üzerinde Bitişik Nizam 2 (iki) kat konut alanında gözüken  ve A5 konut değişikliğine ilişkin İmar Planı Değişikliği  yapılmasına itiraz etmişlerdir. Yapılan itirazlar değerlendirildiğinde; 20.12.2019 tarih ve E.14117  sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görüşü, Şehir Plancısı Gizem Karakaş YILMAZ' ın uzman görüşü ve Atakum Belediyesi Şehir ve Bölge Plancısı Hasan Yücel BALLI, Salih ÖZTÜRK ve Plan ve Proje Müdür Vekili Osman İNAN' ın ortak hazırlamış oldukları uzman raporu çerçevesinde    Bitişik Nizam 2 (iki) kat konut alanında gözüken, İmar Plan değişikliği yapılarak taşınmazın Ayrık Nizam 5 (beş) kat konut alanına tahsisi, 29030 sayılı  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde belirtilen, kat adedi ve bina yüksekliğini artıran imar planı değişikliklerinde, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmamak suretiyle ve alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz etkilediğinden  artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının da kent yerleşiminin dış çeperi sayılabilecek bir noktadan önerilmiş olmaması ve plan değişikliğine itiraz yer aldığından bütüncül bakılmaması nedenleri ile ;  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi hükümlerine   açıkça  aykırı olan plan değişikliğinin uygun olmadığına,   3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Hükümlerine göre ve  29030 sayılı  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine açıkça  aykırı olan bu husus hakkında Cumara Mahallesi 114 ada 1 nolu parselin civarı ile birlikte ele alınarak bütüncül değerlendirilmesi gerektiğinden, Cumara Mahallesi 114 ada 1 nolu parselin, Bitişik Nizam 2 (iki) kat konut alanından, İmar Plan değişikliği yapılarak taşınmazın Ayrık Nizam 5 (beş) kat konut alanına tahsisi meclis toplantısında bulunan Meclis üyelerince  04.02.2020  Salı  günü "RED" oyu verilerek  5393 Sayılı  Belediye Yasasının 18 inci maddesince oybirliği ile   REDDİNE karar verilmiştir

          Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yükleniyor

kamagra 100mg kamagra bestellen cialis bestellen priligy dapoxetine cialis generika tadalafil 20mg levitra rezeptfrei levitra generika cialis preis kamagra apotheke cialis kaufen kamagra tabletten viagra generika online kamagra kaufen cialis ohne rezept lovegra kaufen kamagra online cialis ohne rezept viagra generika cialis generika viagra online kaufen kamagra shop levitra generika levitra 20mg viagra kaufen levitra preis kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen levitra generika viagra generika cialis generika kamagra kaufen viagra bestellen levitra ohne rezept levitra 20 mg lovegra kaufen viagra kaufen kamagra tabletten viagra generika kamagra oral jelly levitra generika levitra bestellen kamagra 100 kamagra oral jelly viagra bestellen