X

2020 Ocak Ayı Meclis Kararları

01 SAYILI MECLİS KARARI

 

Gümüşhacıköy Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Yasası' nın  21 nci  maddesi gereği 2020 yılı Ocak ayı, olağan meclisi, Belediye Başkanlığının yazılı çağrısı (Gündem-Ruzname) üzerine 07.01.2020 Salı günü saat:10.00 da Belediye hizmet binasında meclis toplantı salonunda Başkan Zehra ÖZYOL başkanlığında toplandı. Yapılan yoklamada; Başkan Zehra ÖZYOL ile birlikte üyeler: Fahrettin TOKTAY, Halit ERBAŞ, Murat TERZİ, Evren AKSOYU,  Güllü ÖZBAL, Müslim ŞAHİN, Mehmet TAHMAS, Ali Turan HOKKA, Saniye TERZİGÜL, Mehmet ALTEMİR ve Bayram ILGAZ' ın toplantıya katıldığı görülmüş olup, toplantı da  çoğunluk sağlandığından. Celse; Başkan Zehra ÖZYOL tarafından açıldı. Gündemin 1 inci  maddesinde kayıtlı bulunan, “2020 Yılı İçerisinde  Meclisin Tatil Olacağı (Meclis Toplantısı Yapılmayacak) Ay'ın Tespiti ve Olağan Meclis Toplantılarının  her ayın  ilk haftasının hangi  günde  yapılacağının tespiti” konularının görüşülmesine geçildi.

       Belediye Yasası'nın 20 nci  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi doğrultusunda,"Belediye Meclisi Olağan toplantılarının  her ayın  ilk haftasının hangi  günde  yapılacağının tespiti  ve  2020 yılında  tatil olacağı ay'ın tespiti" konularında,  Yapılan karşılıklı görüşmelerden ve bilgi alışverişinden sonra;

       Belediye Meclisi olağan toplantılarının her ayın (Meclis Tatili olarak belirlenen ay hariç) ilk Salı günlerinde saat 10.00 da, Salı  gününün resmi tatile rastlaması halinde, çalışmasına ara verilmesine.

      Yılın sekizinci  ayı olan Ağustos ayında meclis toplantısı yapılmamasına (Olağanüstü toplantılar hariç) Ağustos ayının Meclis Tatili olarak belirlenmesine, Belediye meclisimizin toplantı gününü ve Ağustos ayının meclis tatili olduğunu, Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünce Belediyemizin ilgili birimlerine yazılı olarak bildirmesine, meclise getirilecek konuların her ayın üçüncü haftası içerisinde Başkanlık Makamından havaleli olarak yazı işlerine teslim edilmesine; 5393 sayılı Belediye Yasasının 20 inci maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

        Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine,  1' er adet kararın Belediyemiz birim amirlerine, 1'er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararında Meclis  dosyasında muhafazası için evrakıyla Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

02 SAYILI MECLİS KARARI

 

Belediye Meclisinin 07.01.2020 Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu, 2020 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında; 2020 Yılı İçerisinde  Meclisin Tatil Olacağı (Meclis Toplantısı Yapılmayacak) Ay'ın Tespiti ve Olağan Meclis Toplantılarının  her ayın  ilk haftasının hangi  günde  yapılacağının tespiti  konularının görüşülmesinden sonra, gündemin 2. maddesinde kayıtlı bulunan '' Denetim Komisyonu   Üye seçimi '' konusunun görüşülmesine geçildi.  Başkan Zehra ÖZYOL'un 02.01.2020 tarihli havalesi ile meclise arz edilmiş bulunan, Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2020 tarihli müzekkeresi ve müzekkerede bahsi geçen 5393 sayılı Yasa'nın 25 nci maddesince; İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000' in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi; her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üç ten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulması ve komisyonun, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşacağı anlaşılarak gereğine geçildi. 

 

KARAR          :

        Denetim Komisyonu üye sayısının (siyasi partilerin meclisteki üye sayılarının meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle (2'si Cumhuriyet Halk Partisi, 1'i Adalet ve Kalkınma Partisinden olmak üzere) 3 kişiden oluşması başkan tarafından meclisin oyuna sunuldu. Oy birliği ile kabul edilerek, parti gruplarının önerileri alındı,  5393 sayılı Yasa'nın 25 nci maddesi gereği, 2019 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için oluşturulacak Denetim Komisyonu üyeliği için yapılan  "gizli" oylamada kullanılan oyların tasnifinde; Halit ERBAŞ:12, Bayram ILGAZ:12, Mehmet TAHMAS:11,Murat TERZİ:1 er oy  almış olup,  CHP grubundan;  Halit ERBAŞ ve Bayram ILGAZ ile AK Parti grubundan;  Mehmet TAHMAS ' in  Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine;  5393 sayılı Belediye Yasası'nın ilgili maddesi gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

 

       Gereği için;  2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 1'er adet kararın belediyemiz birim amirlerine, 1'er adet kararın meclis üyelerine,  1 adet kararında Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

03 SAYILI MECLİS KARARI

 

Belediye Meclisinin 07.01.2020 Salı günü saat 10.00 da yapmış olduğu, 2020 yılı  Ocak  ayı olağan meclis toplantısında, Denetim Komisyonu Üye seçimi konusunun  görüşülmesinden sonra, gündemin 3.maddesinde kayıtlı bulunan  “Zabıta ve İtfaiye  Amir ve Memurlarının 2020 yılı Fazla Çalışma Ücretlerinin Tespiti“  konusunun görüşülmesine geçildi.

            Başkan Zehra ÖZYOL'un 02.01.2020 tarihli havalesi ile meclise arz edilmiş bulunan, Zabıta Amirliğinin 02.01.2020 tarihli müzekkeresi ve müzekkerede bahsi geçen 2019 yılı içerisinde Zabıta ve İtfaiye personeline 305,00.-TL. Aylık maktu fazla çalışma ücreti ödendiği görüldü. 2020 yılı Bütçe kanunu eklerinden, aylık maktu fazla çalışma ücreti ile ilgili K cetveli incelendi. Nüfusu 10.001'den 50.000'e kadar olan belediyeler için, meclis kararı ile 323,50.-TL. ye kadar fazla çalışma ücreti verilebileceği görüldü ve gereğine geçildi.

 

K A R A R    :

            Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye birimlerinde amir ve memur olarak görev yapmakta olan personellerimizin, Milli ve Dini bayramlar ile hafta sonlarında ve diğer tatil günleri ile mesai dışında da 24 saat görevli oldukları, bu süre içerisinde fazla çalıştıkları göz önünde bulundurularak; Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Teşkilatında fiilen çalışan amir ve memurlara 01.01.2020 tarihinden itibaren aylık 323,50.-TL.  Aylık maktu fazla çalışma ücreti verilmesine, 5393 sayılı Belediye Yasasının 18 nci maddesi gereğince oybirliği ile karar verilmiştir.

 

         Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, evrakıyla birlikte 1 adet kararın  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Zabıta Amirliğine ve İtfaiye Çavuşluğuna, 1'er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

04 SAYILI MECLİS KARARI

 

  Belediye Meclisinin 07.01.2020 Salı günü saat 10.00 da yapmış olduğu, 2020 yılı Ocak ayı  olağan meclis toplantısında, Zabıta ve İtfaiye  Amir ve Memurlarının 2020 yılı Fazla Çalışma Ücretlerinin Tespiti konusunun görüşülmesinden sonra,  gündemin 4 üncü maddesinde kayıtlı bulunan  “Kısmi Zamanlı Avukat çalıştırılması"  konusunun görüşülmesine geçildi.

                Başkan Zehra ÖZYOL' un 27.12.2019 tarihli havalesi ile meclise arz edilmiş bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün 27.12.2019 tarihli müzekkeresinde; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49 ncu maddesi doğrultusunda, Belediyemizde boş bulunan Avukat kadrosunda 2020 yılında kısmi zamanlı olarak  çalıştırılmasına, çalıştırılacak olan sözleşmeli personel ücretlerinin; Maliye Bakanlığı ve İdare Sözleşmeli Personel ücret tavanları ile ilgili genelge ekindeki ücret tavanlarına tablolar uyarınca kısmi zamanlı Serbeste Avukat olarak istihdam edebilmesi ve kısmi zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personele ödenecek aylık net ücretinin belirlenmesi   konusu görüşülerek,  gereğine geçildi.

K A R A R            :

            Belediyemiz hizmetlerinin eksiksiz yürütülebilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca 31.12.2020 tarihine kadar kısmi zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 1 adet  Avukat kadrosuna karşılık gösterilmek üzere sözleşmeli eleman olarak istihdam edilmesi uygun görülmekte olup; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49 ncu maddesi gereğince  Maliye Bakanlığının 09.01.2020  tarihli ve 3 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları ile ilgili genelge ekindeki ücret tavanlarına ait tablolar uyarınca, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddesi çerçevesinde 2020 yılında kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak 1(bir) adet Avukat çalıştırılmasına; sözleşmeli personel ücretlerinin; Maliye Bakanlığı ve İdare Sözleşmeli Personel ücret tavanları ile ilgili genelge ekindeki ücret tavanlarına tablolar uyarınca kısmi zamanlı Serbest Avukat olarak istihdam edebilmesi ve kısmi zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personele ödenecek aylık net ücretin ödenmesine; 5393 sayılı Belediye Yasasının  18 ve 49 uncu  maddesi gereğince toplantıya katılan Meclis Üyelerince Oy Birliğince kabul edilmiştir.

 

         Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, evrakıyla birlikte;  3 adet kararın  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, 1  adet kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne, 1'er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine,

 

 

 

 

 

05 SAYILI MECLİS KARARI

 

Belediye Meclisin 07.01.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında “Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat çalıştırılması konusundan sonra  gündemin 5 nci maddesinde kayıtlı bulunan   ''Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Katılmak İçin 1 Adet Üye Seçilmesi'' konusunun görüşülmesine geçildi.

 

         Başkan Zehra ÖZYOL' un 02.01.2020 tarihli havalesi ile Meclise arz edilmiş bulunan, Yazı İşleri  Müdürlüğünün 02.01.2020 tarihli müzekkeresi ve müzekkere ekindeki  25.12.2019 tarih 545 sayılı Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığının yazısı ekte sunulmuş olup,  ilgili müzekkerede;  Belediyelerimizin sorunlarına beraberlik içerisinde çözümler üretmek ve ortak çalışmalarda birlikte hareket etmek, küçük Belediyelerimize maddi katkı ve kolaylık sağlamak amacıyla Birliğe üye olunmasına dair bir meclis kararı alarak, doğal üye sayılan Belediye Başkanımızın haricinde bir (1) asil bir(1) yedek üye seçilmesi  istendiğinden gereğine geçildi.

 

KARAR          :

 

          Belediyelerimizin sorunlarına beraberlik içerisinde çözümler üretmek ve ortak çalışmalarda birlikte hareket etmek amacıyla Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığına üye olunmasına, Birlik Tüzüğünün  28. maddesine  göre  yıllık 700TL. katılım payı ödenmesine, doğal üye Belediye Başkanımızın dışında, Belediye Meclis Üyelerimizden Güllü ÖZBAL asil üye olarak seçilmiş olup, 

 toplantıda hazır bulunan meclis üyelerince;  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun  18 inci maddesine göre oy birliği  ile  karar verilmiştir.

 

          Gereği için;  2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine,  1 adet kararın  Yazı İşleri Müdürlüğünce Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığına gönderilmesine, 1'er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve  1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

06 SAYILI MECLİS KARARI

 

Belediye Meclisin 07.01.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Katılmak İçin 1 Adet Üye Seçilmesi  konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 6 ncı maddesinde kayıtlı bulunan '' Artıkabat Mahallesi 17 ada da İmar Planı  Değişikliği Hakkında İmar İmar Komisyon Kararının Değerlendirilmesi"    konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 03.01.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2020 tarih ve E.24  sayılı müzekkeresi, müzekkere ekinde; imar komisyon kararı, 03.12.2019 tarih 82 sayılı meclis kararı, 11.12.2019 tarih E.13425 tarihli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısı, 22.11.2019 tarihli İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kurum görüşü konulu yazısı ve uzman raporundan oluşan dosya  sunulmuş olup.  İlgili müzekkerede; 03.12.2019 tarih 82 sayılı Belediye Meclis kararında 27.11.2019 tarihli Evren AKSOYU imzalı dilekçede 17 ada 13 nolu parselin hissedarlarından olduğu, imar planında bir kısmı Bitişik Nizam 2(iki) kat konut alanına tahsisli, Zübeyde Hanım Bulvarında cephe alan 17 ada 77 nolu parselinde Bitişik Nizam 4(dört) kat konut+ticari tahsisli olan 17 adanın, Bitişik Nizam 5(beş) kat konut alanına tahsisi talepleri yerinde incelenerek imar komisyon kararı ile birlikte ileriki Meclis gündemine  getirilmesine karar verilmişti.

             İmar Komisyonu  03.12.2019 tarih 82 sayılı Belediye Meclis Kararına göre, 12.12.2019  günü toplanmış ve yapılan görüşmede Artıkabat  Mahallesi  17 ada da 13 nolu imar planında bir kısmı Bitişik Nizam 2(iki) kat konut alanına tahsisli, Zübeyde Hanım Bulvarında cephe alan 17 ada 77 nolu parselinde Bitişik Nizam 4(dört) kat konut+ticari tahsisli olan 17 adanın, Bitişik Nizam 5(beş) kat konut alanına tahsisi talepleri yerinde incelenerek İmar Planı Değişikliği  yapılabilmesi konusunda  Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.         

K A R A R:

                12.12.2019 Tarihli 14 Sayılı   Belediye İmar komisyonu gerekçe raporu kararında;

         03.12.2019 tarih 82 sayılı Belediye Meclis Kararında 27.11.2019 tarihli Evren AKSOYU imzalı dilekçede 17 ada 13 nolu parselin hissedarlarından olduğu, imar planında bir kısmı Bitişik Nizam 2(iki) kat konut alanına tahsisli, Zübeyde Hanım bulvarından cephe alan 17 ada 77 nolu parselinde Bitişik Nizam 4(dört) kat konut +ticari tahsisli olan 17 adanın,  Bitişik Nizam 5(beş) kat konut alanına tahsisi talepleri yerinde incelenerek imar komisyon kararı ile birlikte ileriki Meclis toplantısına getirilmesi belirtilmiştir.          

          Komisyonumuzca; Şehir İmar Planında Bitişik Nizam 2 (iki) kat ve Bitişik Nizam 4(dört) kat konut+ticari alanında olan 17 adadaki parseller için hazırlanan İmar Planı değişikliğinde ve yerinde yapılan detaylı incelemede, söz konusu talep için komisyon başkanımız Fahrettin TOKTAY ve komisyon üyemiz Saniye TERZİGÜL binanın oturum alanı, çekme mesafeleri, kıstaslarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26.maddesi 5.fıkrası b bendinde yer alan formülle örtüşmediği ve sağlamadığı için talebi uygun görmemiştir. Komisyon üyemiz Müslim ŞAHİN İmar planında aynı adada Bitişik Nizam 4(dört) kat konut+ticari alana tahsisli parselin olmasından dolayı söz konusu talepte belirtilen diğer parsellerinde ada bütünlüğünü sağlaması gerektiği gerekçesiyle talebi uygun görmüştür. Söz konusu talep için hazırlanan İmar komisyonu kararı Belediye Meclisine sunulmak üzere imza altına alınmış olup, Belediye Meclis Üyesi Evren AKSOYU konunun kendisi ile ilgili olmasından dolayı oylamaya katılmamış olup, Artıkabat Mahallesi 17 Ada da İmar Planı Değişikliği oy çokluğu ile Şubat 2020 meclis toplantısında görüşülmesine; 5393 Sayılı  Belediye Yasasının 18 inci maddesince  07.01.2020  Salı  günü  karar verilmiştir.

          Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

07 SAYILI MECLİS KARARI

 

  Belediye Meclisin 07.01.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında Artıkabat Mahallesi 17 ada da İmar Planı  Değişikliği Hakkında İmar  Komisyon Kararının Değerlendirilmesi konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 7 nci maddesinde kayıtlı bulunan  ''Artıkabat Mahallesi 24 Ada 81 Nolu Parsele İnşaat İzni Verilmesi Hakkında İmar Komisyon Kararının Değerlendirilmesi"    konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 02.01.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve E.11  sayılı müzekkeresi, müzekkere ekinde; imar komisyon kararı, 03.12.2019 tarih 83 sayılı meclis kararı,    sunulmuş olup.  Belediye Meclisin  03.12.2019 tarihli toplantısında Artıbat Mahallesi 24 ada 81 parselde bulunan taşınmazın, kadastral olmasından dolayı bahsi geçen 24 adanın 18 nci madde uygulamasına tabi olması gerektiği fakat parsellerinin civarında ruhsatlı yapılar olması sebebiyle imar uygulaması tatbikinin mümkün olmadığını belirtip, söz konusu parsellerine inşaat izni almayı talep etmişlerdir. Söz konusu talepleri yerinde incelenerek, imar komisyon kararı ile birlikte ileriki  Meclis toplantısına  getirilmesine karar verilmişti.

             Artıkabat Mahallesi 24 ada 81 nolu parsel için istenen talep incelenmiş, 02.11.1985 yılı 18916 sayılı resmi gazete tebliğisi olan "İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmeliğin 5 nci maddesinde yer alan" ... Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde İmar Kanununun 18 nci maddesi hükmünün tatbiki mümkün olmayan hallerde, müstakil inşaata elverişli olan kadastro parsellerinin plana göre inşaat ruhsatı verilir. İbaresi baz alınarak  İnşaat İzni Verilmesi Hakkında  Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.         

K A R A R:

                12.12.2019 Tarihli 10 Sayılı   Belediye İmar komisyonu gerekçe raporu kararında;  

          İmar Komisyonu 03.12.2019 tarihinde 83 sayılı  Belediye Meclis kararında mülkiyeti Ali AÇIK ve müştereklerine ait Artıkabat Mahallesi 24 ada 81 nolu parsel taşınmazın mevcut imar planında bitişik nizam 4 (Dört) kat konut + ticari alanında gözüktüğü; inşaat ruhsatı talebinde bulunduklarında parsellerin bulunduğu adadaki parsellerin çoğunun kadastral olmasından dolayı, bahsi geçen 24 adanın 18 nci madde uygulamasına tabi olması gerektiği fakat parsellerinin civarında ruhsatlı yapılar olması sebebiyle imar uygulaması tatbikinin mümkün olmadığını belirtip söz konusu parsellerine inşaat izni almayı talep etmişlerdir. Söz konusu talepleri yerinde incelenerek imar komisyon kararı ile birlikte Meclis toplantısına getirilmesi belirtilmiştir.

      Komisyonumuzca ; Şehir İmar Planında Bitişik Nizam 4 ( Dört) kat konut + ticari alanında olan 24 ada 81 nolu parsel için istenen talep incelenmiş 02.11.1985 yılı 18916 sayılı Resmi Gazete Tebliğisi olan " İmar Kanununun 18' nci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5' nci maddesinde yer alan" düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde İmar Kanununun 18 nci maddesi hükmünün tatbiki mümkün olmayan hallerde, müstakil inşaata elverişli olan kadastro parsellerine plana göre inşaat ruhsatı verilir."ibaresi baz alınarak inşaat ruhsatı düzenlenmesi uygun bulunmuş olup Belediye Meclisine sunulmak üzere  İmar komisyonu tarafından oy birliğiyle karar verilmiş olup; 3194 sayılı İmar yasasının ilgili maddesi  ve Mekansal Planlama Yönetmeliği  İmar planı değişikliklerinin ilgili maddesi doğrultusunda yaptırılmasına; 5393 Sayılı  Belediye Yasasının 18 inci maddesi hükümlerine göre; 07.01.2020  Salı  günü  karar verilmiştir.

         

                Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

08 SAYILI MECLİS KARARI

 

Belediye Meclisin 07.01.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında Artıkabat Mahallesi 24 Ada 81 Nolu Parsele İnşaat İzni Verilmesi Hakkında İmar Komisyon Kararının Değerlendirilmesi  konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 8 nci maddesinde kayıtlı bulunan  '' Çay  Mahallesi 650 ada  İmar Planı  Değişikliği Hakkında İmar  Komisyon Kararının Değerlendirilmesi"    konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 02.01.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve E.12  sayılı müzekkeresi, müzekkere ekinde; imar komisyon kararı,03.12.2019 tarih 86 sayılı meclis kararı, bir adet kroki  sunulmuş olup.  İlgili müzekkerede; 03.12.2019 tarih 86 sayılı Belediye Meclis kararında; mülkiyeti Hamdi İPEK' e ait Çay Mahallesi 650 ada 197 ve 198 nolu parseller mevcut imar planında  Ayrık Nizam 2 (iki) kat konut alanında gözüktüğü; İmar Plan değişikliği yapılarak söz konusu taşınmazın Bitişik Nizam 2 (iki) kat konut alanına tahsisi talepleri yerinde incelenerek imar komisyon kararı ile birlikte ileriki Meclis toplantısına getirilmesi belirtilmişti.   

         Çay Mahallesi 650 ada 197 ve 198 nolu parsellerin İmar Plan değişikliği yapılarak Ayrık Nizam 2 (iki) kat konut alanından Bitişik Nizam 2 (iki) kat konut alanına tahsisi talepleri yerinde incelenerek İmar Planı Değişikliği  yapılabilmesi konusunda  Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.         

K A R A R:

                12.12.2019 Tarihli 11 Sayılı   Belediye İmar komisyonu gerekçe raporu kararında;

                03.12.2019 tarih 86 sayılı Belediye Meclis Kararında Mülkiyeti Hamdi İPEK'e ait Çay Mahallesi 650 Ada 197 ve 198 nolu parseller mevcut imar planında Ayrık Nizam 2 (iki) kat konut alanında gözüktüğü; İmar Plan değişikliği yapılarak söz konusu taşınmazın Bitişik Nizam 2 (iki) kat konut alanına tahsisi talepleri yerinde incelenerek imar komisyon kararı ile birlikte ileriki Meclis toplantısına getirilmesi belirtilmiştir.     

          Komisyonumuzca; Şehir İmar Planında Ayrık Nizam 2 (iki) kat konut alanında olan 650 ada için hazırlanan İmar Planı değişikliğinde ve yerinde yapılan detaylı incelemede,  söz konusu plan değişikliğini Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesine istinaden incelenerek planın ana kararlarını, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapısını bozacak nitelikte olduğu ve kamu yararına uygun olmadığı kararına varıldığından talep edilen plan değişikliği komisyonumuzca uygun bulunmamış olduğundan,  Çay Mahallesi 650 Ada 197 ve 198 nolu parsellerde  İmar Planı Değişikliği  İmar Yönetmeliğinin ilgili maddesine ve  5393 Sayılı Belediye Yasasının 18 inci maddesine göre  oy birliği ile "RED" edilmiştir.  

                Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

09 SAYILI MECLİS KARARI

 

   Belediye Meclisin 07.01.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında Çay  Mahallesi 650 ada  İmar Planı  Değişikliği Hakkında İmar  Komisyon Kararının Değerlendirilmesi konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 9 ncu maddesinde kayıtlı bulunan ''Artıkabat Mahallesi 74 Ada 37 Parsel İmar Planına İtiraz Hakkında İmar Komisyonu Raporunun Değerlendirilmesi "   konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 02.01.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve E.13  sayılı müzekkeresi, müzekkere ekinde; imar komisyon kararı,03.12.2019 tarih 87 sayılı meclis kararı, bir adet kroki  sunulmuş olup.  İlgili müzekkerede; 03.12.2019 tarih 87 sayılı Belediye Meclis kararında;  Mülkiyeti Neziha YÜCE ve müştereklerine ait Artıkabat Mahallesi 74 Ada 37 nolu parseller mevcut imar planında kamusal alana ait (yeşil alan ve yol) gözüktüğü, İmar Plan değişikliği yapılarak söz konusu taşınmazlarının tahsisli olduğu kamusal alan ibaresinin kaldırılması, talebinin yerinde incelenerek imar komisyon kararı ile birlikte ileriki Meclis toplantısına getirilmesi belirtilmişti. Artıkabat Mahallesi 74 Ada 37 nolu parseller mevcut imar planında  İmar Plan değişikliği yapılarak söz konusu taşınmazlarının tahsisli olduğu kamusal alan ibaresinin kaldırılması talebi konusunda Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.               

K A R A R:

                12.12.2019 Tarihli 12 Sayılı   Belediye İmar komisyonu gerekçe raporu kararında;

                03.12.2019 tarih 87 sayılı Belediye Meclis Kararında Mülkiyeti Neziha YÜCE ve müştereklerine ait Artıkabat Mahallesi 74 Ada 37 nolu parseller mevcut imar planında kamusal alana ait (yeşil alan ve yol) gözüktüğü; İmar Plan değişikliği yapılarak söz konusu taşınmazlarının tahsisli olduğu kamusal alan ibaresinin kaldırılmasını talebinin yerinde incelenerek imar komisyon kararı ile birlikte ileriki Meclis toplantısına getirilmesi belirtilmiştir.     

          Komisyonumuzca; Şehir İmar Planında kamusal alana denk gelen taşınmazların bu tahsisten çıkarılması talebi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesnin 3 fıkrasının b bendinde belirtilen “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir…” baz alınarak mülk sahipleri tarafından eşdeğer başka bir alan gösterilmediği için komisyonumuzca uygun bulunmamış olup,   Artıkabat Mahallesi 74 Ada 37 nolu parselde  İmar Plan değişikliği yapılarak söz konusu taşınmazların tahsisli olduğu kamusal alan ibaresinin kaldırılması talebi; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18 inci maddesi hükümlerine göre   oy birliği ile "RED" edilmiştir.  

                Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine,  3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 SAYILI MECLİS KARARI

 

  Belediye Meclisin 07.01.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında Artıkabat Mahallesi 74 Ada 37 Parsel İmar Planına İtiraz Hakkında İmar Komisyonu Raporunun Değerlendirilmesi konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 10 ncu maddesinde kayıtlı bulunan   '' Saray Mahallesi 534 Ada da İmar Planı Değişikliği Talebi Hakkında İmar Komisyon Raporunun Değerlendirilmesi "   konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 02.01.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve E.14  sayılı müzekkeresi, müzekkere ekindekiler dosya halinde sunulmuş olup,  İlgili müzekkerede; 03.12.2019 tarih 88 sayılı Belediye Meclis Kararında Saray Mahallesi 534 ada 7 nolu parsel maliği Fevziye AKÇA'ya ait olan ve 534 ada 21 nolu parselin maliklerinden Yaşar ALPASLAN Saray Mahallesi 534 Adanın mevcut imar planında Ayrık Nizam 5 (beş) kat konut alanında gözüktüğü; İmar Plan değişikliği yapılarak söz konusu taşınmazın Bitişik Nizam 5 (beş) kat konut alanına tahsisi talepleri yerinde incelenerek imar komisyon kararı ile birlikte ileriki Meclis toplantısına getirilmesi belirtilmişti.     

         Söz konusu;  Saray Mahallesi 534 ada 7 nolu parsel ve 534 ada 21 nolu parselin  mevcut imar planı Ayrık Nizam 5 (beş) kat konut alanından,  İmar Plan değişikliği yapılarak,  söz konusu taşınmazın Bitişik Nizam 5 (beş) kat konut alanına tahsisi talepleri konusunda Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.              

K A R A R:

                12.12.2019 Tarihli 13 Sayılı   Belediye İmar komisyonu gerekçe raporu kararında;

                03.12.2019 tarih 88 sayılı Belediye Meclis Kararında Saray Mahallesi 534 ada 7 nolu parsel maliği Fevziye AKÇA'ya ait olan ve 534 ada 21 nolu parselin maliklerinden Yaşar ALPASLAN Saray Mahallesi 534 Adanın mevcut imar planında Ayrık Nizam 5 (beş) kat konut alanında gözüktüğü; İmar Plan değişikliği yapılarak söz konusu taşınmazın Bitişik Nizam 5 (beş) kat konut alanına tahsisi talepleri yerinde incelenerek imar komisyon kararı ile birlikte ileriki Meclis toplantısına getirilmesi belirtilmiştir.     

          Komisyonumuzca; Şehir İmar Planında Ayrık Nizam 5 (beş) kat konut alanında olan 534 ada için hazırlanan İmar Planı değişikliğinde ve yerinde yapılan detaylı incelemede, söz konusu adadaki 534 ada 31 nolu parselde bitişik nizamlı bina olması ve adanın önünden geçen Gümüş Caddesindeki diğer adaların güzergah boyunca bitişik nizamlı olarak planlanmış olmasından dolayı bahsi geçen adanın ayrık nizamdan bitişik nizama değiştirilmesi için talep edilen imar planı değişikliğinin yapılması uygun bulunmuş ancak,  Saray Mahallesi 534 ada  da İmar Planı Değişikliğinin oy birliği  ile Şubat 2020 meclis toplantısında  tekrar görüşülmesine;  5393 Sayılı Belediye Yasasının 18 inci maddesi hükümlerine göre; 07.01.2020  Salı  günü  karar verilmiştir.

         

                Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine,  3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 SAYILI MECLİS KARARI

 

Belediye Meclisin 07.01.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında Saray Mahallesi 534 Ada da İmar Planı Değişikliği Talebi Hakkında İmar Komisyon Raporunun Değerlendirilmesi konusunun görüşülmesinden sonra  gündemin 11 nci maddesinde kayıtlı bulunan '' Otopark Yönetmeliği Çerçevesinde Gruplandırma Alanlarının Belirlenmesi İçin İmar Komisyon Raporunun Değerlendirilmesi" konusunun görüşülmesine geçildi. Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 02.01.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve E.15  sayılı müzekkeresi ve  müzekkere ekindekiler dosya halinde sunulmuş olup,  İlgili müzekkerede; 03.12.2019  tarih 89 sayılı Belediye Meclis Kararında 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Otopark Yönetmeliği'nin 4.maddesinin f bendinde belirtilen “ Otopark ihtiyacının, bu fıkranın (e) bendinde yer alan hükümler doğrultusunda bir kısmı veya tamamının parselinde karşılanamadığı binalarda karşılanamayan otopark miktarı” belirlendikten sonra karşılanamayan otopark için alınacak tutar; aynı yönetmeliğin 12.maddesinin 11. fıkrasında belirtilen esaslar dâhilinde belirlenmesi için, yerinde incelenerek imar komisyon kararı ile birlikte ileriki Meclis toplantısına getirilmesi belirtilmişti.     

Otopark Yönetmeliği Çerçevesinde Gruplandırma Alanlarının Belirlenmesi konusunda  Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.              

K A R A R:

                12.12.2019 Tarihli 15 Sayılı   Belediye İmar komisyonu gerekçe raporu kararında;

                 03.12.2019 tarih 89 sayılı Belediye Meclis Kararında 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Otopark Yönetmeliği'nin 4.maddesinin f bendinde belirtilen “ Otopark ihtiyacının, bu fıkranın (e) bendinde yer alan hükümler doğrultusunda bir kısmı veya tamamının parselinde karşılanamadığı binalarda karşılanamayan otopark miktarı” belirlendikten sonra karşılanamayan otopark için alınacak tutar; aynı yönetmeliğin 12.maddesinin 11. fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde belirlenmesi için, yerinde incelenerek imar komisyon kararı ile birlikte ileriki Meclis toplantısına getirilmesi belirtilmiştir.     

          Komisyonumuzca; otopark bedelinin hesabına ilişkin belirlenmesi gereken alanlar 5 grupta belirlenmiş olup yazı ekinde kroki üzerine işaretlenmiş ve grupları belli eden yolların işlendiği tablo yazımız ekinde sunulmuştur.  Söz konusu imar komisyonu kararında belirtilen  otopark bedelinin hesabına ilişkin  5 grupta belirlenen gruplandırma yapılan alanlar meclis üyelerince oy birliği ile 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18 inci maddesi hükümlerine göre  karar verilmiştir.

                Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 2 adet kararın (1 adedi Emniyet Müdürlüğüne verilmek üzere) Zabıta Amirliğine, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

                                                                                                             

 

12 SAYILI MECLİS KARARI

 

Belediye Meclisin 07.01.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında Otopark Yönetmeliği Çerçevesinde Gruplandırma Alanlarının Belirlenmesi İçin İmar Komisyon Raporunun Değerlendirilmesi konusunun görüşülmesinden  sonra,  gündemin 12 nci maddesinde kayıtlı bulunan '' Cumara Mahallesi 114 Ada 1 Nolu Parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Talebi Hakkında İmar Komisyonu Raporunun Değerlendirilmesi" konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 03.01.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2020 tarih ve E.25 sayılı müzekkeresi, müzekkere ekindekiler dosya halinde sunulmuş olup,  İlgili müzekkerede;   05.11.2019 tarih 77 sayılı Belediye Meclis Kararında Mülkiyeti Nuri TEKEOĞLU ve müştereklerine ait Cumara Mahallesi 114 Ada 1 nolu Parsel taşınmazın mevcut imar planında Bitişik Nizam 2 (iki) kat konut alanında gözüktüğü; İmar Plan değişikliği yapılarak, söz konusu taşınmazın Ayrık Nizam 6 (altı) kat konut alanına tahsisi taleplerinin görüşülmesi için İmar Komisyonumuz 11.11.2019 tarihinde toplanmış, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesinin (b) bendinde belirtilen formüle göre Ayrık Nizam 5(beş) kat verilmesinin komisyonca uygun görüldüğü ancak talebin Ayrık Nizam 6(altı) kat olması nedeniyle Ayrık Nizam 6(altı) kat olup olmayacağı konusunda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden görüş alınarak, gelen görüş doğrultusunda tekrar değerlendirilerek Belediye Meclisine sunulmak üzere karar alınmıştır.

      Söz konusu; Cumara Mahallesi 114 Ada 1 nolu Parsel taşınmazın Bitişik Nizam 2 (iki) kat konut alanında gözüken, İmar Plan değişikliği yapılarak taşınmazın Ayrık Nizam 6 (altı) kat konut alanına tahsisi taleplerinin görüşülmesi için İmar Komisyonumuz 11.11.2019 tarihinde toplanmış, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesinin (b) bendinde belirtilen formüle göre Ayrık Nizam 5(beş) kat verilmesinin komisyonca uygun görüldüğü ancak talebin Ayrık Nizam 6(altı) kat olması nedeniyle Ayrık Nizam 6(altı) kat olup olmayacağı konusunda, Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.              

                   

K A R A R:

                24.12.2019 Tarihli 18 Sayılı   Belediye İmar komisyonu gerekçe raporu kararında;

                Cumara Mahallesi 114 Ada 1 nolu Parsel taşınmazın Bitişik Nizam 2 (iki) kat konut alanında gözüken, İmar Plan değişikliği yapılarak taşınmazın Ayrık Nizam 6 (altı) kat konut alanına tahsisi taleplerinin görüşülmesi için İmar Komisyonumuz 11.11.2019 tarihinde toplanmış, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesinin (b) bendinde belirtilen formüle göre Ayrık Nizam 5(beş) kat verilmesinin komisyonca uygun görüldüğü ancak talebin Ayrık Nizam 6(altı) kat olması nedeniyle Ayrık Nizam 6(altı) kat olup olmayacağı konusunda, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden görüş alınarak, gelen görüş doğrultusunda tekrar değerlendirilerek birlikte ileriki Meclis toplantısına getirilmesi belirtilmişti. 

          Komisyonumuzca; Şehir İmar Planında Bitişik Nizam 2 (iki) kat konut alanında olan 114 ada 1 nolu parsel için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.11.2019 tarih ve 1882 sayılı yazısı ile Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne kurum görüşü sorulmuş ve 20.12.2019 tarihli ve E.14117 sayılı cevap yazısı kurumumuza ulaşmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 20.12.2019 tarih ve E.14117 sayılı yazısında, plan değişikliğinin 14.06.2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Yedinci Bölüm, İmar Planlarına Daire Esaslar, İmar Planı değişiklikleri 26. Maddesine göre değerlendirilmesi gerektiğini ve ayrıca artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının Park olarak planlanması İl Müdürlüğünce uygun görülmediği belirtilmiştir. Söz konusu yazıya dair yapılan incelemeler sonucu Komisyonumuzca; Bitişik Nizam 2 kattan, Ayrık Nizam 5 kata göre plan değişikliğinin yapılmasını Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 5'nci fıkrasının b bendinde belirtilen  formülüne göre iki bina arasındaki 25.5 metre olacak şekilde ve adı geçen parselde ön bahçe mesafesi 8.5 metre olacak şekilde ve taban alanı 0.40 değerinin geçmeyecek şekilde hazırlandığı tespit edilmiştir. Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal donatı alanları için “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin EK-2'deki tabloda belirtilen Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari alan Büyüklükleri” tablosunda belirtilen donatı alanları için gerekli olan m²'nin İmar Planı Değişikliğinde plan değişikliği ile park alanı olarak planlanan yere ilave edildiği görüldüğünden, söz konusu yeşil alanın plan değişikliğinin yapılıp Belediyemiz adına bedelsiz terk edilmesi kaydıyla uygun görülmüş olup, Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin oy çokluğu  ile Şubat 2020 meclis toplantısında  tekrar görüşülmesine;  Belediye Yasasının 18 inci maddesi hükümlerine göre; 07.01.2020  Salı  günü  karar verilmiştir.

                Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına, 3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

                                                                                                             

 

 

 

13 SAYILI MECLİS KARARI

 

Belediye Meclisin 07.01.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında Cumara Mahallesi 114 Ada 1 Nolu Parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Talebi Hakkında İmar Komisyonu Raporunun Değerlendirilmesi konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 13 ncü maddesinde kayıtlı bulunan ''Çay Mahallesi 674 Ada da İmar Planı Değişikliğine Dair İmar Komisyonu Raporunun Değerlendirilmesi"  konusunun görüşülmesine geçildi.

        Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 03.01.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2020 tarih ve E.17 sayılı müzekkeresi, müzekkere ekindekiler dosya halinde sunulmuş olup,  İlgili müzekkerede; 09.12.2019 tarihli Ahmet Can KOCA imzalı dilekçede; 674 ada 2 nolu parselin  maliği olarak bulunduğunu, söz konusu parsellerine belediyemiz tarafından 13.3.1978 yılında yapı ruhsatı alındığı, alınan ruhsat tarihinden sonra parselde yapılan imar planı değişikliğinde 674 adanın konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanıp E=0.40, Hmak=18.5 metre olduğunu belirtmiştir. Yerinde yapılan binanın yüksekliği 24.75 metre, 13.3.1978 yılında alınan ruhsatta ise binanın yüksekliği 33 metre olarak verildiğinden, söz konusu plan değişikliği ile yerinde yapılan bina ve önceden alınan yapı ruhsatı örtüşmediği için söz konusu adanın tekrar plan tadilatı ile Hmax yüksekliğinin 25.5 metre olmasını ve adanın plan fonksiyonunu kentsel çalışma alanından “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak değiştirilip tahsis edilmesi talebinde bulunmuşlardır. Söz konusu talep komisyonumuza sunulmuş olup gündem dışı olarak alınması uygun görüldüğünden bir sonraki Meclis toplantısına sunulmasına karar verilmişti.

   Söz konus; Çay Mahallesi 674 Ada da İmar Planı Değişikliğine Dair İmar Komisyonu Raporunun Değerlendirilmesi  konusunda Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.                                 

K A R A R:

                12.12.2019 Tarihli 16 Sayılı   Belediye İmar komisyonu gerekçe raporu kararında;

           09.12.2019 tarihli Ahmet Can KOCA imzalı dilekçede 674 ada 2 nolu parselin  maliği olarak bulunduğunu, söz konusu parsellerine belediyemiz tarafından 13.3.1978 yılında yapı ruhsatı alındığı, alınan ruhsat tarihinden sonra parselde yapılan imar planı değişikliğinde 674 adanın konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanıp E=0.40, Hmak=18.5 metre olduğunu belirtmiştir. Yerinde yapılan binanın yüksekliği 24.75 metre, 13.3.1978 yılında alınan ruhsatta ise binanın yüksekliği 33 metre olarak verildiğinden, söz konusu plan değişikliği ile yerinde yapılan bina ve önceden alınan yapı ruhsatı örtüşmediği için söz konusu adanın tekrar plan tadilatı ile Hmax yüksekliğinin 25.5 metre olmasını ve adanın plan fonksiyonunu kentsel çalışma alanından “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak değiştirilip tahsis edilmesi talebinde bulunmuşlardır. Söz konusu talep komisyonumuza sunulmuş olup gündem dışı olarak alınması uygun görüldüğünden bir sonraki Meclis toplantısına sunulmasına karar verilmiştir.      

          Komisyonumuzca; Şehir İmar Planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak hazırlanan ve değişikliği talep edilen İmar Planı değişikliğinde ve yerinde yapılan detaylı incelemede, 674 ada için 13.3.1978 yılında verilen ruhsatta 33 metre verilmesine rağmen yerinde 24.75 olması fakat şehir imar planında Hmax değerinin 18.5 metre olmasından dolayı parselin plan, ruhsat ve yerinde olan bina arasındaki uyuşmazlığının giderilmesi için Hmax değerinin 25.5 metre olmasına ve plan fonksiyonunun kentsel çalışma alanından “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak değiştirilip tahsis edilmesi uygun görülmüş olup,

Söz konusu imar komisyonu kararında belirtilen talep edilen imar planı değişikliğinin yapılması için meclis üyelerince oy birliği ile İmar Kanununun ilgili maddeleri ve  5393 Sayılı  Belediye Yasasının 18 inci maddesi hükümlerine göre; 07.01.2020  Salı  günü  karar verilmiştir.

                Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

 

 

14 SAYILI MECLİS KARARI

 

Belediye Meclisin 07.01.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında Çay Mahallesi 674 Ada da İmar Planı Değişikliğine Dair İmar Komisyonu Raporunun Değerlendirilmesi konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 14 ncü maddesinde kayıtlı bulunan '' Otopark Yönetmeliği İçin Giriş Çıkış Noktalarının Belirlenmesine Dair İmar Komisyon Raporunun Değerlendirilmesi " konusunun görüşülmesine geçildi.  Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 03.01.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2020 tarih ve E.18 sayılı müzekkeresi, müzekkere ekindekiler dosya halinde sunulmuş olup,  İlgili müzekkerede; 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Otopark Yönetmeliği için yapılacak olan çalışmalar dâhilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından trafiğe giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesine dair öneri komisyonumuza sunulmuş ve Komisyonumuzca konunun gündem dışı olarak görüşülmesi uygun bulunup, bir sonraki Belediye Meclisine getirilmesine karar verilmiştir.      

          Otopark yönetmeliği gereğince şehrin otopark giriş çıkışına yasak caddelerin tespiti  konusunda Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.               

                   

K A R A R:

                12.12.2019 Tarihli 17 Sayılı   Belediye İmar komisyonu gerekçe raporu kararında;

                22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Otopark Yönetmeliği için yapılacak olan çalışmalar dâhilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından trafiğe giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesine dair öneri komisyonumuza sunulmuş ve Komisyonumuzca konunun gündem dışı olarak görüşülmesi uygun bulunup, bir sonraki Belediye Meclisine getirilmesine karar verilmiştir.      

          Komisyonumuzca; Otopark yönetmeliği gereğince şehrin otopark giriş çıkışına yasak caddelerin tespiti yapılmış olup, 10 metrenin altındaki yollar yaya yolu olduğu için bu yollarla birlikte bitişik nizama tabi sokak ve caddeler otopark girişine yasak caddeler olarak belirlenmiştir. Bu cadde ve sokaklarda yapılacak yeni binalarda otopark yapılamayacağından otopark ücreti alınmasına, bunların dışında kalan 10 m ve üzerindeki blok ve ayrık nizama tabi yerlere yapılacak yeni binalara otopark yapabileceği alanın yeterli olmaması durumunda ücret alınmasının uygun olduğuna karar verilmiş olup, imar komisyonu kararı uygun bulunmuş  olduğundan meclis üyelerince oy birliği ile  5393 Sayılı   Belediye Yasasının 18 inci maddesi hükümlerine göre; 07.01.2020  Salı  günü  karar verilmiştir.

                Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine,  3 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 2 adet kararın (1 adeti Emniyet Müdürlüğüne verilmek üzere)  Zabıta Amirliğine, 1 er adet kararın Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

 

15 SAYILI MECLİS KARARI

 

Belediye Meclisin 07.01.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında  Otopark Yönetmeliği İçin Giriş Çıkış Noktalarının Belirlenmesine Dair İmar Komisyon Raporunun Değerlendirilmesi konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 15 nci maddesinde kayıtlı bulunan '' Çay Mahallesi 200 Ada da İmar Planı Değişikliğnin Görüşülmesi " konusunun görüşülmesine geçildi.  Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 03.01.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2020 tarih ve E.22 sayılı müzekkeresi, müzekkere ekindeki; 21.11.2019 tarihli Fatih GÜMÜŞOK' un dilekçesi, tapu fotokopisi, kimlik fotokopi ve kroki ekte  sunulmuş olup,  İlgili müzekkerede;  İlçemiz Çay Mahallesi 200 ada 16 nolu parselde kayıtlı maliği, taşınmazının Şehir İmar Planında Bitişik Nizam 2(iki) kat konut alanına tahsisli olduğunu ve Söz konusu parsellerinin Bitişik Nizam 4(dört) kata alana tahsislendirilmesi için imar planı değişikliği  yapılması   talep edilmiştir. 

         Söz konusu talebin Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesi istendiğinden,   Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.

K A R A R      :

        5393 Sayılı Belediye Yasası'nın 20 ve 21.maddeleri gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesi doğrultusunda Belediye İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunca İmar Planı değişikliği talebi  konusu incelenip, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce bir sonraki meclis gündemine getirilmesine; 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 18 inci maddesi gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

 

            Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına, 5 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1'er kararın  meclis üyelerine, 1 adet kararında Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

16 SAYILI MECLİS KARARI

 

Belediye Meclisin 07.01.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında   Çay Mahallesi 200 Ada da İmar Planı Değişikliğnin Görüşülmesinden  sonra  gündemin 16 ncı maddesinde kayıtlı bulunan ''Cumara Mahallesi 168 Ada 19 Nolu Parselde İmar Planı Değişikliği Talebinin Görüşülmesi" konusunun görüşülmesine geçildi.    Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 03.01.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2020 tarih ve E.20 sayılı müzekkeresi, müzekkere ekindeki İlgi dilekçede;  İlçemiz Cumara Mahallesi 168 ada 19 nolu parselin maliği Uysal Yemek Tarım Temizlik Turizm Gıda Hayvancılık Petrol Ürünleri İnşaat İthalat İhracat Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 2009/5 sayılı yapı ruhsatına istinaden ,10.08.2009 tarihli ve 2009/6 sayılı yapı kullanma izin belgesine istinaden yemekhane için Belediyemizden izin almışlardır. Söz konusu 168 ada 19 nolu parsel Şehir İmar Planımızın 51.L-IV.d ve 50.L-I.a nolu imar paftasına isabet etmekte olup Ayrık Nizam 2(iki) kat konut+ticari alanına ve  yeşil alana tahsisli olan parselin  Ayrık Nizam 2(iki) kat ticari alana çevrilerek  plan değişikliği yapılması talep  edilmiştir. 

         Söz konusu talebin Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesi istendiğinden, İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa HÖKELEK ve  Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.

K A R A R      :

        5393 Sayılı Belediye Yasası'nın 20 ve 21.maddeleri gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesi doğrultusunda Belediye İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunca İmar Planı değişikliği talebi  konusu incelenip, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce bir sonraki meclis gündemine getirilmesine; 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 18 inci maddesi gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

 

            Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına, 5 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1'er kararın  meclis üyelerine, 1 adet kararında Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

17 SAYILI MECLİS KARARI

 

  Belediye Meclisin 07.01.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında   Cumara Mahallesi 168 Ada 19 Nolu Parselde İmar Planı Değişikliği Talebinin Görüşülmesi konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 17 nci maddesinde kayıtlı bulunan ''Hacıyahya Mahallesi 394 Ada 13 Nolu Parselin Önünden Geçen İsimsiz Sokağa "KORHAN" Adının Verilmesinin Görüşülmesi" konusunun görüşülmesine geçildi. Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL' un 03.01.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  03.01.2020 tarihli E.23 sayılı müzekkeresi ve ekindeki,  İlgi dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Turan ZEYTÜNLÜ; İlçemizin Hacıyahya Mahallesi 394 ada 13 nolu parselde bulunan taşınmazının önünden geçen isimsiz imar yoluna Korhan Sokak adının verilmesini talep etmektedir. İlgi dilekçe yazımız ekinde sunulmuş olup konunun görüşülerek karara bağlanması istenmiş olup;   Başkan ve meclis üyeleri arasında konu ile ilgili yapılan görüş alışverişinden sonra gerğine geçildi.

KARAR      :

            İlçemizin  Hacıyahya Mahallesi 394 ada 13 nolu parselde bulunan taşınmazının önünden geçen isimsiz sokağa "KORHAN"  isminin verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18 inci ve 81 inci maddeleri doğrultusunda toplantıda hazır bulunan Başkan ve  Meclis Üyelerinin oybirliği  ile karar verilmiştir.

            Gereği ve kararımızın yürürlüğe girebilmesi için; onaylanmak üzere 4 adet kararımızın Kaymakamlık Makamına, Kaymakamlık Makamının onayından sonra bilgi ve gereği için; 1'er adet kararımızın Numarataj Servisi Görevlisine, Emlak Şefliğine, Zabıta Amirliğine, İmar ve Şehircilik Müdürülüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Cumara Mahallesi Muhtarlığına, İlçe SeçimKurulu Başkanlığına ve Meclis Üyelerimize, 1 Adet kararında dosyasında muhafaza edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

 

18 SAYILI MECLİS KARARI

 

Belediye Meclisin 07.01.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu   2020  yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında Hacıyahya Mahallesi 394 Ada 13 Nolu Parselin Önünden Geçen İsimsiz Sokağa "KORHAN" Adının Verilmesinin Görüşülmesi    konusunun görüşülmesinden  sonra  gündemin 17 nci maddesinde kayıtlı bulunan ''Artıkabat Mahallesi Gümüşhacıköy Otogarında Bulunan Zemin Kat 12 Nolu İşyeri v Bodrum Kat 1,2,3,4 ve 5 Nolu İşyerlerinin 10 Yıllığına Kiraya Verilmesi İçin Encümene Yetki Verilmesinin Görüşülmesi" konusunun görüşülmesine geçildi. Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL' un 02.01.2020  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  02.01.2020 tarihli E.26 sayılı müzekkeresinde;  İlçemizin Artıkabat Mahallesi Otogarda bulunan zemin kattaki 12 nolu iş yeri ve bodrum kat 1,2,3,4 ve 5 nolu iş yerlerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun   5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre;

       Artıkabat Mahallesi Gümüşhacıköy Otogarında Bulunan Zemin Kat; 12 Nolu İşyeri ve Bodrum Kat; 1,2,3,4 ve 5 Nolu İşyerlerinin 10 Yıllığına kiraya verilebilmesi için Encümene ihale yapmaya yetki verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

KARAR       :

 

         İlçemizin Artıkabat Mahallesi Gümüşhacıköy Otogarında Bulunan Zemin Kat; 12 Nolu İşyeri ve Bodrum Kat; 1,2,3,4 ve 5 Nolu İşyerlerinin;  5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre 07.01.2020 tarihinde  toplantıya katılan  meclis üyelerince 10 Yıllığına kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesine;  oy birliği ile karar verilmiştir.

 

          Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesin,  1  adet kararın İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne, 1 adet kararın Gelir Şefliğine,  1 adet kararın Fen İşleri Müdürlüğüne,  1'er adet kararın Belediye Meclis Üyelerine arz edilmesine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yükleniyor

kamagra 100mg kamagra bestellen cialis bestellen priligy dapoxetine cialis generika tadalafil 20mg levitra rezeptfrei levitra generika cialis preis kamagra apotheke cialis kaufen kamagra tabletten viagra generika online kamagra kaufen cialis ohne rezept lovegra kaufen kamagra online cialis ohne rezept viagra generika cialis generika viagra online kaufen kamagra shop levitra generika levitra 20mg viagra kaufen levitra preis kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen levitra generika viagra generika cialis generika kamagra kaufen viagra bestellen levitra ohne rezept levitra 20 mg lovegra kaufen viagra kaufen kamagra tabletten viagra generika kamagra oral jelly levitra generika levitra bestellen kamagra 100 kamagra oral jelly viagra bestellen