X

ilave-revizyon imar planı ile ilgili itirazların karara bağlanması

  Belediye Meclisinin 03.03.2021 Çarşamba günü saat 11.00 de yapmış olduğu, 2021 yılı  Mart ayı olağan meclis toplantısında, Belediyemize araç alımında kullanılmak üzere kredi alınması konusunun görüşülmesinden sonra " İlave-Revizyon İmar Planı İle İlgili Askı Süresi İçinde Yapılan İtirazların Görüşülerek Karara Bağlanması"  konusunun görüşülmesine geçildi."   Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'un 26.02.2021  tarihli   havalesi ile Meclise arz edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2021 tarih ve 277  sayılı  müzekkerede; Amasya İli, Gümüşhacıköy ilçesi İlave-Revizyon İmar Planı 8911377,49 m2'lik toplam alan olarak 49 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 9 adet 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve CD olarak Belediye Meclisinin 05.01.2021 gün ve 1 nolu kararı ile 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. Maddesine dayanılarak onaylanmış ve 13.01.2021  13.02.2021 tarihleri arasında Belediye internet sitesinde ve Belediye ilan panosunda ilan edilerek ilan edildiğine dair tutanaklar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.02.2021 gün ve E-12567904-100-224 sayılı yazısı ile Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğüne bildirilmiştir. 1 (bir) aylık askı süresi içerisinde İlave-Revizyon İmar Planına yapılan itirazlar imar komisyonunca değerlendirilerek gerekçe raporu hazırlanmış olup, itirazlara ilişkin 1 adet itiraz dilekçeleri dosyası ve liste ile yazımız ekinde sunulmuştur. Konunun 3194 sayılı İmar Yasası ve Mekânsal planlar yapım yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek karara bağlanması istenildiğinden  gereğine geçildi.

K A R A R:

         Amasya İli, Gümüşhacıköy ilçesi İlave-Revizyon İmar Planı 8911377,49 m2'lik toplam alan olarak 49 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 9 adet 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve CD olarak Belediye Meclisinin 05.01.2021 gün ve 1 nolu kararı ile 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. Maddesine dayanılarak onaylanmış ve 13.01.2021  13.02.2021 tarihleri arasında  askı ilan süreci tamamlanan ve bu kapsamda yapılan itirazlar İmar Kanununun ilgili Yönetmelik ve Şehircilik İlke ve Esasları Kapsamında  itiraz  dilekçeleri imar komisyonunun gerekçeli raporu doğrultusunda,Uygulama İmar Planına yapılan 100 adet itirazlar, Belediye Meclisimizce değerlendirilmiş olup;

    DURUM GÖRÜŞÜLDÜ: 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli

 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 100 adet itiraz, İmar

Komisyonu raporu doğrultusunda Meclisçe incelendi.

 

1- Belediyemize 20.01.2021 tarih ve 113 sayılı dilekçe ile müracaat eden Serdal SARIGÖL, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 361 ada 91 nolu parsel (kat artırım) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 361 ada 91 nolu parselde ki kat

artırım talebi çevre kat rejiminin belirlenmesi sebebi ile bölgesel kat düzenlenmesi doğrultusunda, kısmen uygun

bulunarak ve konut alanı adası 3 kata çıkarılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

2-Belediyemize 22.01.2021 tarih ve 122 sayılı dilekçe ile müracaat eden Selime ASLAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 593 ada 4 nolu parseldeki (alanın park alanı kullanımından çıkarılıp 3 katlı konut alanına dönüştürülmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 593 ada 4 nolu parseldeki

kullanım kararının aynı ada içerisinde 3 katlı yapılaşmaya izin verilmesi ve adanın kuzeybatısında park

alanının bulunmasından dolayı talep uygun bulunarak itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

3- Belediyemize 22.01.2021 tarih ve 123 sayılı dilekçe ile müracaat eden Sibel KARSU, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 593 ada 2 ve 3 nolu parseldeki (alanın park alanı kullanımından çıkarılıp 3 katlı konut alanına dönüştürülmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 593 ada 2 ve 3 nolu parseldeki

kullanım kararının aynı ada içerisinde 3 katlı yapılaşmaya izin verilmesi ve adanın kuzeybatısında park

alanının bulunmasından dolayı talep uygun bulunarak itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

4-Belediyemize 22.01.2021 tarih ve 126 sayılı dilekçe ile müracaat eden Bayittin KİZİR, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 17 ada 9-10-11-12-13 ve 14 nolu parselde ki (2 katlı yapılaşma koşulunun 5 kata çıkarılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 17 ada 9-10-11-12-13 ve

14 nolu parselde ki kullanım kararının karşı 7m yola cepheli parsellerin bitişik nizam 3 katlı olması nedeni ile

yapılaşma koşulunun bitişik nizam 3 kat olması uygun bulunarak itirazın kısmi kabulüne Meclisçe oybirliği

ile karar verilmiştir.

 

5-Belediyemize 26.01.2021 tarih ve 143 sayılı dilekçe ile müracaat eden Ayfer TANYERİ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 285 ada 11 nolu parseldeki (alanın ortaokul alanı kullanımından çıkarılıp konut olarak planlanması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 285 ada 11 nolu parselin

onaylı imar planında ilkokul alanı olmasından dolayı, bu alanda 3194 sayılı imar yasasının 18. maddesi

uygulaması ile çözülmesi gereken bir işlem olduğundan, itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

6-Belediyemize 27.01.2021 tarihte müracaat eden Bayram HARPUTLU, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 502 ada 124 nolu parselde ki (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi eski ada nosu 361, parsel nosu 124 olan, 502 ada 124 nolu parselin kat artırım talebi mevcut yapılaşma ve çevre imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

7- Belediyemize 27.01.2021 tarih ve 145 sayılı dilekçe ile müracaat eden Mustafa KELEŞ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Cumara Mahallesi, 570 ada 1-2-3-4-5-6-12-13 ve 14 nolu parsellerde ki (2 katlı yapılaşma koşulunun 5 kata çıkarılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Cumara Mahallesi 570 ada ada 1-2-3-4-5-6-12-13 ve 14 nolu parsellerde ki kat artırım talebi mevcut yapılaşma ve çevre imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

8- Belediyemize 27.01.2021 tarih ve 152 sayılı dilekçe ile müracaat eden Mehmet ÖZHAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 62 ada 148 nolu parseldeki (kat artırım ve alanın konut+ticaret olması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 62 ada 148 nolu parselde ki konut+ticaret kullanımı ve kat artırımı karşı parsellerin imar durumu ve 7m yoldan cephe almasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

9-Belediyemize 27.01.2021 tarih ve 156 sayılı dilekçe ile müracaat eden Özkan BAKIR, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 487 ada 10 nolu parselde ki (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 487 ada 10 nolu parselin karşısında sit alanı bulunması ve çevre yapılaşma koşullarının 2 katlı olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

10-Belediyemize 27.01.2021 tarih ve 158 sayılı dilekçe ile müracaat eden Hüseyin GÜL, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 681 ada 13 ve 14 nolu parsellerde ki (4 katlı yapılaşma koşulunun 5 kata çıkarılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 681 ada 13 ve 14 nolu parsellerde ki kat artırım talebi aynı ada içerisinde yapılaşma koşulunun plan kararı ile 4 katlı olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

11-Belediyemize 28.01.2021 tarihinde müracaat eden Salih KARAKUŞ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 407 ada 20 nolu parselde ki (4 katlı yapılaşma koşulunun 6 kata çıkarılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 407 ada 20 nolu parselde ki kat artırım talebi mevcut yapılaşma ve çevre imar adalarında 4 katlı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

12-Belediyemize 28.01.2021 tarih ve 157 sayılı dilekçe ile müracaat eden Sultan SARI VE Fadime SARI, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Cumara Mahallesi, 168 ada 11-12-13-14-15 ve 16 nolu parsellerde ki (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Cumara Mahallesi 168 ada 11-12-13-14-15 ve 16 nolu parsellerde ki kat artırım talebi imar adasının 7m yola cepheli olması ve karşı parsellerin 2 katlı olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

13-Belediyemize 28.01.2021 tarih ve 160 sayılı dilekçe ile müracaat eden İnci ZEYTÜNLÜ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 444 ada 1 nolu parsele (2 katlı yapılaşma koşulunun 4 kata çıkarılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 444 ada 1 nolu parsellerde ki kat artırım talebi aynı ada içerisinde yapılaşma koşulunun plan kararı ile 2 katlı olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

14-Belediyemize 28.01.2021 tarih ve 168 sayılı dilekçe ile müracaat eden Fatih SİLDİR, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 24 ada 30 ve 48 nolu parsellerde ki (ticaret+konut kullanımı hat çizgisinin düzenlenmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 24 ada 30 ve 48 nolu parsellerde ki ticaret+konut kullanımı hat kaydırma talebi parselin taşıt yoluna cepheli kısmının dar olmasından dolayı uygun bulunmayarak itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

15- Belediyemize 28.01.2021 tarih ve 169 sayılı dilekçe ile müracaat eden Hatice SİLDİR 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 62 ada 172-174-175-176-178 ve 179 nolu parsellerde ki (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz ArtıkabatMahallesi , 62 ada 172-174-175-176-178 ve 179 nolu parsellerde ki kat artırım talebi mevcut yapılaşma ve çevresinde ki imar adalarına 3 katlı yapılaşma kararı getirilmiş olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

16- Belediyemize 29.01.2021 tarih ve 181 sayılı dilekçe ile müracaat eden Güler GÜL, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 24 ada 84 ve 85 nolu parsellere (2 katlı yapılaşma koşulunun 5 kata çıkarılması ve yolun kaldırılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 24 ada 84 ve 85 nolu parsellerdeki kat artırım ve yolun kaldırılması talebi onaylı imar planında yol bulunması çevre parsellerin servis alabilmesi ve çevre kat rejimi doğrultusunda yolun kaldırılması kat artırım talebi  itirazının reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

17- Belediyemize 29.01.2021 tarih ve 184 sayılı dilekçe ile müracaat eden Esat OYAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 365 ada 110 ve 111 nolu parsellerde (2 katlı yapılaşma koşulunun 5 kata çıkarılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan  incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 365 ada 110 ve 111 nolu parsellerdeki kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirildiğinden itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

18- Belediyemize 29.01.2021 tarih ve 185 sayılı dilekçe ile müracaat eden Osman UYSAL, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 32 ada 2 nolu parsele (2 katlı yapılaşma koşulunun 5 kata çıkarılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 32 ada 2 nolu parselde ki teknik sebeplerden dolayı kademe hattının parsel sınırına uydurulması ancak 17m yola cepheli kısmının 5 kat olması ve 6 m yola cephesi olan kısmının da 2 kat olarak kullanılması gerektiği nedeniyle kat artırım itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

19-Belediyemize 29.01.2021 tarih ve 186 sayılı dilekçe ile müracaat eden Hasan KAYNAK 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 44 ada 25 nolu parsele (park alanından konuta alanına çevrilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 44 ada 25 nolu parselde ki itiraz talebi mülkiyetin tamamının taşıt yolu ve park alanında kalmasından dolayı oluşan mağduriyetin giderilmesi için alanın park alanında kalan kısmının 2 kat konut alanına çevrilmesi uygun bulunarak itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

20- Belediyemize 02.02.2021 tarih ve 200 sayılı dilekçe ile müracaat eden Mehmet ASLAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Çay Mahallesi, 211 ada 9 nolu parsele (2 katlı yapılaşma koşulunun 5 kata çıkarılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Çay Mahallesi 211 ada 9 nolu parseldeki kat artırım talebi parselin mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

21- Belediyemize 02.02.2021 tarih ve 201 sayılı dilekçe ile müracaat eden Hasan ALTEMİR, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Çay Mahallesi, 216 ada 8 nolu parsele (2 katlı yapılaşma koşulunun 5 kata çıkarılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Çay Mahallesi 216 ada 8 nolu parseldeki kat artırım talebi parselin mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

22- Belediyemize 02.02.2021 tarih ve 202 sayılı dilekçe ile müracaat eden Eren YILMAZ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 567 ada 10 nolu parsele (4 katlı yapılaşma koşulunun 5 kata çıkarılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 567 ada 10 nolu parseldeki kat artırım talebi karşı parsellerinde 4 katlı yapılaşma koşuluna sahip olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

23- Belediyemize 02.02.2021 tarih ve 203 sayılı dilekçe ile müracaat eden Zeki CEYLAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 47 ada 8 nolu parsele (3 katlı yapılaşma koşulunun 4 kata çıkarılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 47 ada 8 nolu parselde ki kat artırım talebi 20 m yoldan cephe alan imar adalarında 4 katlı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

24- Belediyemize 02.02.2021 tarih ve 204 sayılı dilekçe ile müracaat eden Kazım KARAKAŞ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 365 ada 84 nolu parsele (2 katlı yapılaşma koşulunun 3 kata çıkarılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 365 ada 84 nolu parseldeki kat artırım talebi parselin 7 m yaya yoluna cepheli olması ve karşı parsellerin 2 katlı olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

25- Belediyemize 02.02.2021 tarih ve 205 sayılı dilekçe ile müracaat eden Havva GÜMÜŞ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 365 ada 83 nolu parsele (2 katlı yapılaşma koşulunun 3 kata çıkarılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 365 ada 83 nolu parselde ki kat artırım talebi parselin 7 m yaya yoluna cepheli olması ve karşı parsellerin 2 katlı olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

26- Belediyemize 02.02.2021 tarih ve 206 sayılı dilekçe ile müracaat eden Muharrem ALPASLAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 425 ada 15 nolu parsele (kat artırım ve alanın ticaret+konut olarak planlanması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 425 ada 15 nolu parselde ki kat artırım ve alanın ticaret+konut alanı olarak planlanması talebi güzergâh boyunca alanın 4 katlı ticaret+konut olarak düzenlenerek kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

27- Belediyemize 02.02.2021 tarih ve 207 sayılı dilekçe ile müracaat eden Şenel KILIÇASLAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 429 ada 6 nolu parsele (kat artırım ve alanın ticaret+konut olarak planlanması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 429 ada 6 nolu parseldeki kat artırım ve alanın ticaret+konut alanı olarak planlanması talebi güzergâh boyunca alanın 4 katlı ticaret+konut olarak düzenlenerek kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

28- Belediyemize 02.02.2021 tarih ve 208 sayılı dilekçe ile müracaat eden Şükraniye KARAKAŞ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 365 ada 112 ve 124 nolu parsellere (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 365 ada 112 ve 124 nolu parseldeki kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirilmiş olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

29- Belediyemize 02.02.2021 tarih ve 209 sayılı dilekçe ile müracaat eden Esat OYAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 365 ada 110 ve 111 nolu parsellere (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 365 ada 110 ve 111 nolu parseldeki kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirilmiş olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

30- Belediyemize 02.02.2021 tarih ve 210 sayılı dilekçe ile müracaat eden Cemile ASLAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Çay Mahallesi, 212 ada 3 nolu parsele (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Çay Mahallesi 212 ada 3 nolu parselde ki kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirilmiş olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

31- Belediyemize 02.02.2021 tarih ve 212 sayılı dilekçe ile müracaat eden Hüseyin KAYNAK, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 44 ada 25 nolu parsele (park alanından konut alanına çevrilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 44 ada 25 nolu parselde ki itiraz talebi mülkiyetin tamamının taşıt yolu ve park alanında kalmasından dolayı oluşan mağduriyetin giderilmesi için alanın park alanında kalan kısmının 2 kat konut alanına çevrilmesi itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

32- Belediyemize 02.02.2021 tarih ve 213 sayılı dilekçe ile müracaat eden Beşir KAYNAK, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 44 ada 25 nolu parsellere (park alanından konut alanına çevrilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 44 ada 25 nolu parselde ki itiraz talebi mülkiyetin tamamının taşıt yolu ve park alanında kalmasından dolayı oluşan mağduriyetin giderilmesi için alanın park alanında kalan kısmının 2 kat konut alanına çevrilmesi itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

33-Belediyemize 03.02.2021 tarih ve 224 sayılı dilekçe ile müracaat eden Yaşar MERT, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 425 ada 20 nolu parsele (kat artırım ve alanın ticaret+konut alanı olarak düzenlenmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 425 ada 20 nolu parselde ki kat artırım talebi güzergâh boyunca alanın 4 katlı ticaret+konut olarak düzenlenerek kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

34- Belediyemize 03.02.2021 tarih ve 220 sayılı dilekçe ile müracaat eden Haydar TALAŞ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 425 ada 18 nolu parsele (kat artırım ve alanın ticaret+konut alanı olarak düzenlenmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 425 ada 18 nolu parselde ki kat artırım talebi güzergâh boyunca alanın 4 katlı ticaret+konut olarak düzenlenerek kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

35- Belediyemize 03.02.2021 tarih ve 221 sayılı dilekçe ile müracaat eden Metin AKÇA, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 425 ada 14 nolu parsellere (kat artırım ve alanın ticaret+konut alanı olarak düzenlenmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 425 ada 14 nolu parselde ki kat artırım talebi güzergâh boyunca alanın 4 katlı ticaret+konut olarak düzenlenerek kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

36-Belediyemize 03.02.2021 tarih ve 222 sayılı dilekçe ile müracaat eden Musa ALPASLAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 425 ada 13 nolu parsele (kat artırım ve alanın ticaret+konut alanı olarak düzenlenmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 425 ada 13 nolu parselde ki kat artırım talebi güzergâh boyunca alanın 4 katlı ticaret+konut olarak düzenlenerek kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

37- Belediyemize 03.02.2021 tarih ve 223 sayılı dilekçe ile müracaat eden Nuran KARADAĞ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 62 ada 92 nolu parsele (park ve trafo alanının konut alanına dönüştürülmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 62 ada 92 nolu parselde ki itirazın parselin tamamının park, yol ve teknik altyapı alanında kalmasından dolayı, ada bütünlüğünü sağlaması bakımından park alanının 3 kat konut alanına katılmasına ve itirazın kısmi kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

38-Belediyemize 02.02.2021 tarih ve 225 sayılı dilekçe ile müracaat eden Mukaddes CİHAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 426 ada 26 nolu parsellere (kat artırım ve alanın ticaret+konut alanı olarak düzenlenmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 426 ada 26 nolu parseldeki kat artırım talebi güzergâh boyunca alanın 4 katlı ticaret+konut olarak düzenlenerek itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

39-Belediyemize 03.02.2021 tarih ve 228 sayılı dilekçe ile müracaat eden, Muammer CULDUZ, Emin YÜKSEL, Necdet SÖYLEMEZ, Musa ALPASLAN, Faruk TAŞAN 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Çay Mahallesi, 212 ada 19 nolu parsele (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Çay Mahallesi 212 ada 19 nolu parselde ki kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

40- Belediyemize 03.02.2021 tarih ve 229 sayılı dilekçe ile müracaat eden Hatice ÇİMİR, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 426 ada 25 nolu parsele (kat artırım ve alanın ticaret+konut alanı olarak düzenlenmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 426 ada 25 nolu parselde ki kat artırım talebi güzergâh boyunca alanın 4 katlı ticaret+konut olarak düzenlenerek itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir

 

41- Belediyemize 02.02.2021 tarih ve 230 sayılı dilekçe ile müracaat eden Muazzez CULDUZ, Mukaddes HACALOĞLU, Mualla ÜSTÜNER, Süheyla ÜSTÜNER, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Adatepe Mahallesi, 270 ada 1 nolu parsellere (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Adatepe Mahallesi 270 ada 1 nolu parseldeki kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

42- Belediyemize 03.02.2021 tarih ve 232 sayılı dilekçe ile müracaat eden Kemal ÇİMEN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 429 ada 5 nolu parsele (kat artırım ve alanın ticaret+konut alanı olarak düzenlenmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 429 ada 5 nolu parselde ki kat artırım talebi güzergâh boyunca alanın 4 katlı ticaret+konut olarak düzenlenerek itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

43- Belediyemize 03.02.2021 tarih ve 233 sayılı dilekçe ile müracaat eden Erdem ZEYTÜNLÜ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 567 ada 7 nolu parsele (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 567 ada 7 nolu parseldeki kat artırım talebi parsellerin 7 m yoldan cephe alması ve karşı parselinde 3 katlı olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

44- Belediyemize 04.02.2021 tarihinde müracaat eden Birol ÇAPKINOĞLU,05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 361 ada 102 ve 103 nolu parsellere (cephe alımının değiştirilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 361 ada 102 ve 103 nolu parsellerde ki talebin cephe yönünün belediyesince değerlendirmesi gereğiyle  itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

45- Belediyemize 04.02.2021 tarih ve 238 sayılı dilekçe ile müracaat eden Fatma KARAKAŞ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 425 ada 23 nolu parsele (kat artırım ve alanın ticaret+konut alanı olarak düzenlenmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 425 ada 23 nolu parselde ki kat artırım talebi güzergâh boyunca alanın 4 katlı ticaret+konut olarak düzenlenerek itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

46- Belediyemize 04.02.2021 tarih ve 241 sayılı dilekçe ile müracaat eden Arif TANKAL, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 62 ada 19 nolu parsele (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 62 ada 19 nolu parseldeki talebi ana ulaşım aksını belirleyen 24m taşıt yolunun her iki cephesinde kullanım kararının ve yapılaşma koşullarının aynı olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

47-Belediyemize 04.02.2021 tarih ve 242 sayılı dilekçe ile müracaat eden Neziha YÜCE, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 74 ada 37 nolu parsele (park alanından konut alanına çevrilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 74 ada 37 nolu parseldeki talebi mülkiyetin tamamının park, karayolu, dere yatağı ve taşıt yolunda kalmasından dolayı oluşan mağduriyetin giderilmesi nedeni ile 4 katlı konut alanına dönüştürülerek itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

48- Belediyemize 04.02.2021 tarih ve 244 sayılı dilekçe ile müracaat eden Selda Acar ŞİRİN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 412 ada 2 nolu parsele (konut alanının ticaret+konut alanına dönüştürülmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 412 ada 2 nolu parselde ki konut alanının ticaret+konut alanı olarak düzenlenmesi talebi parselin çevresinde herhangi bir ticaret+konut kullanım kararı getirilmemesinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

49-Belediyemize 04.02.2021 tarih ve 249 sayılı dilekçe ile müracaat eden Naki ULUSOY, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 62 ada 137-138-143-144-145-149 ve 150 nolu parsellerin (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 62 ada 137-138-143-144-145-149 ve 150 nolu parsellerdeki talebi karşı parsellerin imar durumu ve 7m yoldan cephe alınmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

50-Belediyemize 05.02.2021 tarih ve 254 sayılı dilekçe ile müracaat eden Kemal SARIGÜL ve Serdal SARIGÖL,05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 17 ada 19 - 20 ve 65 nolu parsellerin (kat artırım ve alanın ticaret+konut alanı olarak düzenlenmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlimiz Artıkabat Mahallesi 17 ada 19-20 ve 65 nolu parsellerde ki talep güzergâh boyunca alanın 4 katlı ticaret+konut olarak düzenlenmesinden dolayı itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

51- Belediyemize 05.02.2021 tarih ve 255 sayılı dilekçe ile müracaat eden Nihat SARIGÜL, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 567 ada 1 nolu parsel (kat artırım) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 567 ada 1 nolu parselde ki kat artırım talebi parsellerin 7 m yoldan cephe alması ve karşı parselinde 3 katlı olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

52-Belediyemize 05.02.2021 tarih ve 256 sayılı dilekçe ile müracaat eden Kemal KELEŞ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 62 ada 205 nolu parsel (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 62 ada 205 nolu parselde ki talebi mülkiyetin yaklaşık %70'i konut adasında kalmasından ve kalan kısımların ise imar parseli oluşturabilecek konumda olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

53- Belediyemize 05.02.2021 tarih ve 257 sayılı dilekçe ile müracaat eden Kemal KARATAŞ,05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 567 ada 8 nolu parsel (kat artırım) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 567 ada 8 nolu parseldeki talep karşı imar parsellerinin 4 katlı olmasında dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

54- Belediyemize 08.02.2021 tarih ve 260 sayılı dilekçe ile müracaat eden Seyhan BAYRAM, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Çay Mahallesi, 213 ada 10 nolu parsel (kat artırım) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Çay Mahallesi 213 ada 10 nolu parselde ki kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirilmiş olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

55- Belediyemize 08.02.2021 tarih ve 261 sayılı dilekçe ile müracaat eden Mahmut HAYTA, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Çay Mahallesi, 212 ada 15 nolu parsel (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Çay Mahallesi 212 ada 15 nolu parselde ki kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirilmiş olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

56-Belediyemize 08.02.2021 tarih ve 262 sayılı dilekçe ile müracaat eden Hatice TURABİ,05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Çay Mahallesi, 214 ada 13 nolu parsel (kat artırım) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Çay Mahallesi 214 ada 13 nolu parselde ki kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirilmiş olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

57- Belediyemize 08.02.2021 tarih ve 263 sayılı dilekçe ile müracaat eden Ömer Seyfettin TURABİ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Çay Mahallesi, 214 ada 13 nolu parsel (kat artırım) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Çay Mahallesi 214 ada 13 nolu parseldeki kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirilmiş olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

58-Belediyemize 08.02.2021 tarih ve 264 sayılı dilekçe ile müracaat eden Zeynep TÜTÜNCÜ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Çay Mahallesi, 212 ada 2 nolu parsel (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Çay Mahallesi 212 ada 2 nolu parseldeki kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirilmiş olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

59-Belediyemize 08.02.2021 tarih ve 265 sayılı dilekçe ile müracaat eden Zeynep TÜTÜNCÜ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Çay Mahallesi, 212 ada 17 nolu parsel (kat artırım) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Çay Mahallesi 212 ada 17 nolu parselde ki kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirilmiş olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

60-Belediyemize 08.02.2021 tarih ve 266 sayılı dilekçe ile müracaat eden Seyfettin UÇAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 62 ada 248 nolu parselin (kat artırım) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 62 ada 248 nolu parselde ki kat artırım talebi karşı parsellerin 4 katlı olmasında dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

61-Belediyemize 08.02.2021 tarih ve 267 sayılı dilekçe ile müracaat eden Seyfettin UÇAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Cumara Mahallesi, 565 ada 48 ve 50 nolu parsel (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Cumara Mahallesi 565 ada 48 ve 50 nolu parsellerde ki kat artırım talebi karşı parsellerin 4 katlı olmasında dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

62- Belediyemize 08.02.2021 tarih ve 268 sayılı dilekçe ile müracaat eden Hasan ÇOLAK,05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 425 ada 16 nolu parsel (kat artırım ve alanın ticaret+konut alanı olarak düzenlenmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 425 ada 16 nolu parselde ki kat artırım talebi güzergâh boyunca alanın 4 katlı ticaret+konut olarak düzenlenerek kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

63- Belediyemize 08.02.2021 tarih ve 269 sayılı dilekçe ile müracaat eden Selma SARIGÜL, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 17 ada 62 nolu parsel (kat artırım) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 17 ada 62 nolu parseldeki kat artırım talebi 7 m yaya yoluna cepheli olması ve karşı parsellerin 2 katlı olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

64-Belediyemize 08.02.2021 tarih ve 270 sayılı dilekçe ile müracaat eden Sevgi ATEŞ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Cumara Mahallesi, 17 ada 63 nolu parsel (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 17 ada 63 nolu parseldeki kat artırım talebi 7 m yaya yoluna cepheli olması ve karşı parsellerin 2 katlı olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

65- Belediyemize 08.02.2021 tarih ve 276 sayılı dilekçe ile müracaat eden Aziz PEKŞEN,05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Cumara Mahallesi, 114 ada 1 nolu parsel (ticaret alanından konut alanına çevrilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Cumara Mahallesi 114 ada 1 nolu parselde ki alanın ticaret kullanımından çıkarılıp konut alanı olarak planlanması talebi mevcutta konut kullanımında olduğundan dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

66- Belediyemize 09.02.2021 tarih ve 295 sayılı dilekçe ile müracaat eden Emre SELÇUK, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 567 ada 6 nolu parsel (kat artırım) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 567 ada 6 nolu parselde ki kat artırım talebi parsellerin 7 m yoldan cephe alması ve karşı parselinde 3 katlı olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

67-Belediyemize 09.02.2021 tarih ve 296 sayılı dilekçe ile müracaat eden Nail BAL, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 17 ada 16 nolu parsel (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 17 ada 16 nolu parselde ki kat artırım talebi yola ve 7 m yaya yoluna cepheli parsellerin 2 ve 3 katlı olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

68- Belediyemize 09.02.2021 tarih ve 300 sayılı dilekçe ile müracaat eden Aysel ALICI, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 365 ada 117 ve 118 nolu parsellerin(yolun kaldırılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 365 ada 117 ve 118 nolu parsellerde ki yolun kaldırılması talebi mevcut planda yolun bulunması ve parsellerin cephe alabilmesi nedeni ile itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

69- Belediyemize 10.02.2021 tarih ve 302 sayılı dilekçe ile müracaat eden Erdal ZEYTÜNLÜ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 409 ada 15 nolu parsel (kat artırım) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 409 ada 15 nolu parselde ki kat artırım talebi karşı parsellerin 4 katlı olmasında dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

70- Belediyemize 10.02.2021 tarih ve 303 sayılı dilekçe ile müracaat eden İlhami ÖNDER, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 365 ada 52 ve 53 nolu parsel (7m yolun kapatılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 365 ada 52 ve 53 nolu parsellerde ki yolun kaldırılması talebi mevcut planda yolun bulunması ve parsellerin cephe alabilmesi nedeni ile itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

71- Belediyemize 10.02.2021 tarih ve 304 sayılı dilekçe ile müracaat eden Erdal SARIGÖL,05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 11 ada 4 parsel ve 541 ada 9 nolu parsellerin (park alanı yerinin değiştirilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 11 ada 4 nolu parselin park alanından 4 katlı konut alanına dönüştürülmesi, 541 ada 9 parselin konut alanından park alanına çevrilmesi koşulu ile itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

72-Belediyemize 10.02.2021 tarih ve 307 sayılı dilekçe ile müracaat eden Mevlüde BAĞCIVANCI, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 424 ada 21 nolu parsel (kat artırım) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 424 ada 21 nolu parselde ki kat artırım talebi karşı parsellerin 4 katlı olmasında dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

73-Belediyemize 10.02.2021 tarih ve 308 sayılı dilekçe ile müracaat eden Ali TUĞ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 424 ada 20 nolu parsel (kat artırımı) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 424 ada 20 nolu parselde ki kat artırım talebi karşı parsellerin 4 katlı olmasında dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

74- Belediyemize 10.02.2021 tarih ve 313 sayılı dilekçe ile müracaat eden Muhammed AL 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 488 ada 10 parsel nolu parsel (parselin sit alanından çıkarılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 488 ada 10 nolu parseldeki talep Sit alanı içerisinde bulunan parselin Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu yetkisinde olmasından dolayı komisyonumuzca değerlendirilecek bir konu olmayıp, alan koruma amaçlı imar planı yapım aşamasında değerlendirilmesi gereken bir alan olduğundan, İtirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

75- Belediyemize 11.02.2021 tarih ve 322 sayılı dilekçe ile müracaat eden Ömerül Faruk YAVUZ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Cumara Mahallesi, 117 ada 186 nolu parsel (ticaret+konut alanı ya da akaryakıt olarak planlanması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Cumara Mahallesi 117 ada 186 nolu parselde ki alan kullanım değişikliği talebi mevcut imar planında Akaryakıt Alanı olarak planlanmasından dolayı itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

76- Belediyemize 11.02.2021 tarihinde dilekçe müracaat eden Muhittin GÜLLÜ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, Kaynar Sokak No:3 (kat mülkiyeti talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi Kaynar Sokak No:3 alanında ki talep dilekçeden itiraz talebi anlaşılamadığından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

77- Belediyemize 11.02.2021 tarihinde dilekçe ile müracaat eden H. Hüseyin BAL 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 971 ada 154 parsel nolu parsel (konut alanının ticaret+konut alanı olarak planlanması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 971 ada 154 nolu parseldeki talep parselin çevresinde herhangi bir ticaret+konut alanı kullanım kararı getirilmemesinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

78-Belediyemize 11.02.2021 tarih ve 343 sayılı dilekçe ile müracaat eden Cafer ÖZYAZICI, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 62 ada 21 nolu parsel (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 62 ada 21 nolu parselde ki kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında aynı yapılaşma kararı getirilmiş olmasından dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

79-Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 328 sayılı dilekçe ile müracaat eden Mahmut ÇELİK, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 567 ada 4 nolu parsel (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, ilçemiz Artıkabat Mahallesi 567 ada 4 nolu parsel kat artırım talebi karşı parsellerin 4 katlı olmasında dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

80-Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 329 sayılı dilekçe ile müracaat eden Rıza KIRAÇ 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 367 ada 36 parsel nolu parsel (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan  incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 367 ada 36 nolu parsel kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2katlı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

81-Belediyemize 11.02.2021 tarih ve 330 sayılı dilekçe ile müracaat eden Ümit KIRAÇ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 367 ada 37 nolu parsel (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan  incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 367 ada 37 nolu parsel kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

82-Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 331 sayılı dilekçe ile müracaat eden Murat KIRAÇ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 367 ada 38 nolu parsel (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 367 ada 38 nolu parsel kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

83-Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 332 sayılı dilekçe ile müracaat eden Niyazi CEYLAN 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 365 ada 54 parsel nolu parsel (7m yolun kapatılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 365 ada 54 nolu parselde ki 7 m yolun kapatılması talebi mevcut planda yolun bulunması ve parsellerin cephe alabilmesi nedeni ile itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

84- Belediyemize 11.02.2021 tarih ve 333 sayılı dilekçe ile müracaat eden Mürşide ALICI, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 365 ada 117 ve 118 nolu parsellerin (yolun kaldırılması ya da kamulaştırılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili Meclisçe komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 365 ada 117 ve 118  nolu parsellerde ki yolun kaldırılması ya da kamulaştırılması talebi mevcut planda yolun bulunması ve parsellerin cephe alabilmesi nedeni ile itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

85- Belediyemize 12.02.2021 tarihinde dilekçe ile müracaat eden Selime ASLAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 593 ada 4 nolu parsel (park alanından konut alanına çevrilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 593 ada 4 nolu parselin park alanından konut alanına çevrilmesi talebi aynı ada içerisinde 3 katlı yapılaşmaya izin verilmesi ve adanın kuzeybatısında park alanı  bulunmasından dolayı itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

86- Belediyemize 12.02.2021 tarihinde dilekçe ile müracaat eden M. Davut YANCAR,05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Cumara Mahallesi, 448 ada 4 ve 5 nolu parsellerin (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Cumara Mahallesi 448 ada 4 ve 5 nolu parsellerde ki kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında 2 katlı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

87- Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 335 sayılı dilekçe ile müracaat eden Mine TOPAL, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 19 ada 3 nolu parsel (yola terkin kaldırılması ve yapılaşma koşulunun bitişik nizamdan ayrık nizama çevrilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 19 ada 3 nolu parsel yola terkin kaldırılması ve yapılaşma koşulunun bitişik nizamdan ayrık nizama çevrilmesi talebi yol güzergâhının değiştirilmeden kaydırılması ancak yapılaşma koşulu çevre yapılaşma koşulları göz önüne alınarak bitişik nizam olarak kalması koşulu ile itirazın kısmi kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

88- Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 337 sayılı dilekçe ile müracaat eden Bekir DANIŞKAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Saray Mahallesi, 327 ada 17 nolu parsel (otopark alanından konut alanına çevrilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Saray Mahallesi 327 ada 17 nolu parselin otopark alanından konut alanına çevrilmesi talebi mülkiyetin tamamının genel otopark alanında kalmasından dolayı kuzeybatı yönü bitişik 2 kat güneydoğu ayrık 2 kat itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

89- Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 338 sayılı dilekçe ile müracaat eden Hüseyin UYGUN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 19 ada 1 nolu parsel (yola terkin kaldırılması ve yapılaşma koşulunun bitişik nizamdan ayrık nizama çevrilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 19 ada 1 nolu parsel yola terkin kaldırılması ve yapılaşma koşulunun bitişik nizamdan ayrık nizama çevrilmesi talebi yol güzergâhının değiştirilmeden kaydırılması ancak yapılaşma koşulu çevre yapılaşma koşulları göz önüne alınarak bitişik nizam olarak kalması koşulu ile itirazın kısmi kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

90- Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 339 sayılı dilekçe ile müracaat eden Ömerül Faruk YAVUZ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 686 ada 7 nolu parsel (kat artırımı ve yapılaşma koşulunun değiştirilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 686 ada 7 nolu parselde ki kat artırımı ve yapılaşma koşulunun değiştirilmesi talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında aynı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

91- Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 340 sayılı dilekçe ile müracaat eden Ömerül Faruk YAVUZ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Cumara Mahallesi, 511 ada 18 nolu parselin (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan  incelemede, İlçemiz Cumara Mahallesi 511 ada 18  nolu parselde ki  kat artırımı ve yapılaşma koşulunun değiştirilmesi talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında aynı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

92-Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 341 sayılı dilekçe ile müracaat eden Hüseyin KOCA, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 77 ada 13 nolu parsel (parselin eğitim ve park alanına gitmesinden dolayı kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan  incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 77 ada 13 nolu parselde ki parselin eğitim ve park alanına gitmesinden dolayı kat artırım talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında aynı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

93- Belediyemize 12.02.2021 tarihinde dilekçe ile müracaat eden Fatih GÜMÜŞOK, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Çay Mahallesi, 200 ada 16 nolu parsel (kat artırımı talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Çay Mahallesi 200 ada 16 nolu parselde ki kat artırımı ve yapılaşma koşulunun değiştirilmesi talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında aynı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

94- Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 344 sayılı dilekçe ile müracaat eden Cahit ALPASLAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Hacıyahya Mahallesi, 967 ada 1-2-3-4-5 ve 378 ada 94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104 ve 105 nolu parsellerin (kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 967 ada 1-2-3-4-5 ve 378 ada 94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104 ve 105 nolu parsellerde ki kat artırımı talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında aynı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

95- Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 345 sayılı dilekçe ile müracaat eden Gülzade DUMAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 685 ada 3-4 ve 5 nolu parsellerin(kat artırım talebi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 685 ada 3-4 ve 5 nolu parsellerde ki kat artırımı talebi mevcut yapı ve çevresinde ki imar adalarında aynı yapılaşma kararı getirildiğinden dolayı itirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

96- Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 346 sayılı dilekçe ile müracaat eden Ali AKBAŞ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 19 ada 2 nolu parsel (yola terkin kaldırılması ve yapılaşma koşulunun bitişik nizamdan ayrık nizama çevrilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 19 ada 2 nolu parsel yola terkin kaldırılması ve yapılaşma koşulunun bitişik nizamdan ayrık nizama çevrilmesi talebi yol güzergâhının değiştirilmeden kaydırılması ancak yapılaşma koşulu çevre yapılaşma koşulları göz önüne alınarak bitişik nizam olarak kalması koşulu ile itirazın kısmi kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

97- Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 347 sayılı dilekçe ile müracaat eden Zafer KİZİR, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 19 ada 5 nolu parsel (yola terkin kaldırılması ve yapılaşma koşulunun bitişik nizamdan ayrık nizama çevrilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 19 ada 5 nolu parsel yola terkin kaldırılması ve yapılaşma koşulunun bitişik nizamdan ayrık nizama çevrilmesi talebi yol güzergâhının değiştirilmeden kaydırılması ancak yapılaşma koşulu çevre yapılaşma koşulları göz önüne alınarak bitişik nizam olarak kalması koşulu ile itirazın kısmi kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

98- Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 348 sayılı dilekçe ile müracaat eden Bayram YILMAZ, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 19 ada 4 nolu parsel (yola terkin kaldırılması ve yapılaşma koşulunun bitişik nizamdan ayrık nizama çevrilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 19 ada 4 nolu parsel yola terkin kaldırılması ve yapılaşma koşulunun bitişik nizamdan ayrık nizama çevrilmesi talebi yol güzergâhının değiştirilmeden kaydırılması ancak yapılaşma koşulu çevre yapılaşma koşulları göz önüne alınarak bitişik nizam olarak kalması koşulu ile itirazın kısmi kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

99- Belediyemize 12.02.2021 tarih ve 349 sayılı dilekçe ile müracaat eden Sami ERASLAN, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Artıkabat Mahallesi, 78 ada 17 ve 18 nolu parsellerin (parsellerin sit alanından çıkarılması) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Artıkabat Mahallesi 78 ada 17 ve 18 nolu parseldeki talep Sit alanı içerisinde bulunan parselin Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu yetkisinde olmasından dolayı komisyonumuzca değerlendirilecek bir konu olmayıp, alan koruma amaçlı imar planı yapım aşamasında değerlendirilmesi gereken bir alan olduğundan, İtirazın reddine Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

100- Belediyemize 19.02.2021 tarih ve 100 sayılı dilekçe ile müracaat eden Mevlüt TANKAL, 05.01.2021 tarih ve 01 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Cumara Mahallesi, 149 ada 14 nolu parsel (yolun eski haline getirilmesi) kararına itiraz etmektedir.

Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemede, İlçemiz Cumara Mahallesi 149 ada 14 nolu parselde ki talep planın mevcut onaylı imar planına döndürülmesi koşulu ile itirazın kabulüne Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

Meclisimizce yapılan değerlendirme sonucunda;

  • 1,2,3,4,19,23,26,27,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,44,45,47,50,62,71,75,85,87,88,89,96,97,98,100 no.lu itirazlar, komisyonca yapılan inceleme de uygun olduğu değerlendirildiğinden, Gümüşhacıköy Belediye Meclisinin 05.01.2021 gün ve 1 sayılı kararı ile onaylanan planda, raporun başlangıç kısmında ki değerlendirme kapsamında yapılan açıklamalara göre gerekli değişikliklerin yapılmasına,
  • 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,28,29,30,39,41,43,46,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90,91,92,93,94,95,99 no.lu itirazların, komisyonumuzca yapılan inceleme de uygun olmadığı değerlendirildiğinden, Gümüşhacıköy Belediye Meclisinin 05.01.2021 gün ve 1 sayılı kararı ile onaylanan planda ki durumlarının geçerli olduğuna,
  • İmar Planı'na esas kurum görüşü bulunan 25.11.2020 tarih 7347 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına göre belirlenmiş tescili yapı ve tescilli parsellerin plana işlenmesi,
  • İmar Planı'na esas kurum görüşü bulunan 21.10.2021 tarih 7317 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına göre ada kenarı hattının 112 ada 22 parselde bulunan tescilli taşınmaza düzenlenmesi,
  • 894 ada 44 numaralı parselin plan onama sınırı dışına alınması,
  • 685 Ada 2 numaralı parselde mevcutta ki ticaret alanı kullanımından kademe hattının parsel sınırına göre düzeltilmesi
  •    Askı süresi içerisinde Aksa Tokat Amasya Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nden İmar planına esas tarafımıza bildirilen Doğalgaz botu hatlarının ve Regülâtör İstasyonlarının plana işlenmesi, Plan üzerinde ki teknik çizim hatalarının düzeltilmesi hususlarının;  3194 sayılı Yasanın 8/b maddesi ve  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin; 25-26-32-33 maddeleri ve diğer  hükümlerine göre, Revizyon İmar Planı ile ilgili itirazlara ilişkin red ve  değişikliklerin  Onaylanmasına; 5393 Sayılı  Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 18/c  maddesince  03.03.2021 günü oybirliği ile  karar verilmiştir.

          Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 6 adet kararın ( 2 adet kararın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, 1 adet kararın İller Bankası Genel Müdürlüğü Şehircilik Dairesi Başkanlığına  gönderilmek üzere) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1 adet kararın Fen İşleri Müdürlüğüne,1 Adet kararın askıya çıkarılması için İlan Memurluğuna,1 Adet Kararın İnternet Sitemizde Duyurulması için Bilgi İşleme, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

 

 Yükleniyor

kamagra 100mg kamagra bestellen cialis bestellen priligy dapoxetine cialis generika tadalafil 20mg levitra rezeptfrei levitra generika cialis preis kamagra apotheke cialis kaufen kamagra tabletten viagra generika online kamagra kaufen cialis ohne rezept lovegra kaufen kamagra online cialis ohne rezept viagra generika cialis generika viagra online kaufen kamagra shop levitra generika levitra 20mg viagra kaufen levitra preis kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen levitra generika viagra generika cialis generika kamagra kaufen viagra bestellen levitra ohne rezept levitra 20 mg lovegra kaufen viagra kaufen kamagra tabletten viagra generika kamagra oral jelly levitra generika levitra bestellen kamagra 100 kamagra oral jelly viagra bestellen