2021 Ocak Ayı Encümen Kararları

Karar no : 187

Belediye Encümeninin 15.12.2020 Salı günü saat:10.00 da, Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL başkanlığında yaptığı toplantıda:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 14.12.2020 tarih ve 1797 sayılı müzekkeresi ve müzekkere ekindeki; rapor, içindekiler, Değişiklik Haritaları Yapım ve Kontrol Bilgileri, 09.06.2020 tarih 57 sayılı encümen kararı, 01.07.2020 tarih 1642 sayılı Tapu Müdürlüğünün yazısı, taşınmaza ait tapu kaydı, üç adet mülkiyet bilgileri, kontrol raporu, iki adet rapor, DOP/KOP ve Tahsis alanları hesabı, önceki yola terk hesabı, fen klasörü, Bina Malikleri listesi, Kadastro kayıt listesi, özet cetveli, uygulama sahası tahsis cetveli, imar adaları listesi, Kadastro ölçü krokisi, tescil bildirilmi, Kadastro durumu, Düzeltme sınır krokisi, Uygulama Planı, Parselasyon planı, pafta indeksi, Afin Dönüşüm hesabı ve Ada Röleve krokisi sunulmuş, Arsa ve arazi düzenlemesi (286 ada) dosyası incelenmiş olup, ilgili müzekkerede;

İlçemiz Adatepe Mahallesinde 50.L-I.d imar paftasına isabet eden, tapunun 286 Ada, 97-98-99-100-101-102 ve 103 no'lu parsellerin bulunduğu alanda, Belediye Encümeni'nin 09.06.2020 tarih ve 57 sayılı kararı gereği, 3194 sayılı İmar Yasası'nın 18 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik ile 2981/3290 sayılı yasanın Ek–1 maddesi hükümleri gereğince 24661168756 kimlik no'lu Harita Mühendisi Mert ARKÖSE tarafından yapılan arsa ve arazi düzenlemesi işlemi dosya halinde ekte sunulmuştur.

a)- Toplam Kadastro Parsel Alanı : 3.178,07 m2

b)- D.O.P alınacak parsellerin Alanı : 3.178,07 m2

c)-D.O.P alınmayacak parsellerin Alanı: --

d)- İmar adalarına tahsis edilen Alan : 2.908,29 m2

e) Düzenlemeye giren 7 adet kadastro parseli bulunmaktadır. Bunlardan toplam 1 tane İmar adasında 5 adet imar parsel oluşturulmuştur.

f)- Uygulamada Düzenleme Ortaklık Payı olarak 648,58 m2 lik yer, yol alanına terkin edilmiştir. D.O.P= 0.182346 olarak hesaplanmıştır.

İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA,

-1120 nolu adada 1-2-3-4 ve 5 no'lu parsel olmak üzere toplam 5 adet imar parseli elde edilmiştir.

3194 sayılı imar yasası'nın 18. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri ve 3290 sayılı yasanın Ek 1. maddesi gereğince, arazi ve arsa düzenlemesiyle ilgili esaslar hakkında yönetmeliğin 39. maddesine göre hazırlanan İmar Uygulamasının Belediye Encümeni'nde görüşülerek karara bağlanması istendiğinden gereğine geçildi.

KARAR : İlçemiz,Adatepe Mahallesinde 50.L-I.d imar paftasına isabet eden, tapunun 286 Ada, 97-98-99-100-101-102 ve 103 no'lu parsellerin bulunduğu alanda, Belediye Encümeni'nin 09.06.2020 tarih ve 57 sayılı kararı gereği, 3194 sayılı İmar Yasası'nın 18 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik ile 2981/3290 sayılı yasanın Ek–1 maddesi hükümleri gereğince 24661168756 kimlik no'lu Harita Mühendisi Mert ARKÖSE tarafından yapılan arsa ve arazi düzenlemesi işlemi dosya halinde sunulmuş olup;

İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA:

--1120 nolu adada 1-2-3-4 ve 5 no'lu parsel olmak üzere toplam 5 adet imar parseli elde edilmiştir.

3194 sayılı imar yasası'nın 18. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri ve 3290 sayılı yasanın Ek 1. maddesi gereğince, arazi ve arsa düzenlemesiyle ilgili esaslar hakkında yönetmeliğin 39. maddesine göre hazırlanan İmar Uygulamasının Belediye Encümeni'nde görüşülerek karara bağlanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 34 ve 39 uncu maddeleri gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

Gereği için; 5 adet kararın evrakıyla birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, gerekli ilanları yapmak üzere 1' er adet kararın İlan Memurluğuna ve Bilgi İşlem sorumlusuna verilmesini, 1 adet kararın da evrakıyla birlikte dosyasında muhafaza edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine

Karar No : 188

Belediye Encümeninin 15.12.2020 Salı günü saat 10.00 da Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL başkanlığında yaptığı toplantıda: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 15.12.2020 tarih E.1804 sayılı müzekkeresi ve ekindeki 11.11.2020 tarihli dilekçe, resimler ve mail-i indiham raporu sunulmuş olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün ilgili müzekkeresinde;

İlgi dilekçe ile, İlçemiz Cumara Mahallesi 112 ada 49 nolu parselde bulunan yapının yıkılma tehlikesi olduğu belirtilmiş ve gereği konusunda Belediyemize başvuruda bulunulmuştur. Yapının bulunduğu sokağa gidilerek inceleme yapılmış olup tehlikeli bina raporu ve fotoğraf ek olarak tutulmuştur. 3194 sayılı İmar Yasasının 39. Maddesine dayanılarak konunun Encümence görüşülmesi talep edildiğinden gereğine geçildi.

K A R A R :

Cumara Mahallesi 112 ada 49 nolu parselde bulunan yapının yıkılma tehlikesi olduğu tespit edildiğinden, Yapının bulunduğu sokağa gidilerek inceleme yapılmış, tehlikeli bina raporu ve fotoğraf ek olarak sunulmuş olup, mail-i inhidam raporunda; İlçemiz Cumara Mahallesi Albayrak Sokak sakinlerinin Belediyemize vermiş oldukları 11.11.2020 günlü dilekçe ile 8 nolu evin tehlikeli olduğunu beyan etmeleri üzerune, mahallinde yapılan inceleme sonucunda; Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi Cumara Mahallesi 112 ada 49 numaralı parselde kayıtlı 108m² yüzölçümlü, Ayşe KESKİN, Naciye SARITAŞ, Hamide MERT, Nuri ÇOBAN adlarına kayıtlı Avlulu Ahşap evin taşıyıcılarının özelliğini kaybetmiş olması hava şartlarından dolayı çatının çöktüğü, duvarların döküldüğü ve binanın ekonomik ömrünü doldurduğu ekteki fotoğraftan anlaşılmaktadır. Bu bina mevcut haliyle can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği iş bu tehlikeli bina raporu mahallinde yapılan inceleme sonucunda tarafımızdan düzenlenerek, 1 nüshası bina mahalline asılmış, 1 nüshası mahalle muhtarına tebliğ edilmiş, 1 nüshası da Belediye Encümenine sunulmak üzere tarafımızdan düzenlernerek imza altına alınmıştır.

Meydana gelebilecek tehlikenin ortadan kaldırılması için can ve mal güvenliği açısından, binanın yıkılması gerekmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 39 ncu maddesi ve 7181 sayılı Kanununun 12 nci maddesine göre yıktırılarak tehlikenin ortadan kaldırılmasına, bina sahipleri tarafından yıktırılmadığı taktirde, Belediyemiz tarafından yıktırılarak (yıkım için yapılan masrafın %20 fazlası yapı sahiplerinden tahsil edilmek suretiyle) tehlikenin ortadan kaldırılmasına 5393 sayılı Belediye Yasasının 34 ncü maddesince oybirliğiyle karar verilmiştir.

Gereği için; evrakıyla birlikte ilgili kişiye tebliğ edilmek üzere; 2 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1 adet kararın Fen İşleri Müdürlüğüne, 1 adet kararın Zabıta Amirliğine, 1 adet kararın Gelir Şefliğine, 1 adet kararın Bilgi İşleme ve 1 adet kararın da özel dosyasında muhafazası için evraklarıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

Karar No : 206

Belediye Encümeninin 29.12.2020 Salı günü saat:10.00 da, Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL başkanlığında yaptığı toplantıda:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.12.2020 tarih ve 1871 sayılı müzekkeresi ve müzekkere ekindeki; yedi(7) sayfa dağıtım cetveli sunulmuş olup;

İlgi yazı ile Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesinde “ örnek İmar Uygulamaları Yapılması Projesi “ kapsamında, 3194 sayılı İmar Yasası 18. Maddesine göre İmar Uygulaması (parselasyon planı) yüklenici tarafından hazırlanarak gönderilmiş olup gerekli kontrollerin yapılarak 15 günlük bilgilendirme askısına çıkarılması talep edilmiş Harita Kadastro Mühendisi Ozan Can TARHAN tarafından gerekli kontroller yapılmış, İlan Memurluğu tarafından 04.12.2020 ve 19.12.2020 tarihleri arasında ön askı işlemi ve internet sitesinde yayınlandığına dair askı ilan tutanağı Yazı İşleri Müdürlüğünün 11.12.2020 gün ve E-50701698-100-1778 sayılı yazısı ile TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Geçici askı süresi tamamlanmış olduğundan yüklenici seçilmiş Harita İNŞ. Müh. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanan ve Belediyemize sunulan, arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmeliğin 22. Maddesinde belirtilen, parselasyon planı dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler ile, 23. Maddesinde belirtilen parselasyon planı açıklama raporu ekte sunulmuştur. Konunun 3194 sayılı İmar Yasasının 18. Maddesi ve arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmeliğin 25. Maddesine göre görüşülerek karara bağlanması hususunda; gereğine geçildi.

KARAR :

Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesinde “ örnek İmar Uygulamaları Yapılması Projesi “ kapsamında, 3194 sayılı İmar Yasası 18. Maddesine göre İmar Uygulaması (parselasyon planı) yüklenici tarafından hazırlanarak gönderilmiş olup gerekli kontrollerin yapılarak 15 günlük bilgilendirme askısına çıkarılması talep edilmiş Harita Kadastro Mühendisi Ozan Can TARHAN tarafından gerekli kontroller yapılmış, İlan Memurluğu tarafından 04.12.2020 ve 19.12.2020 tarihleri arasında ön askı işlemi ve internet sitesinde yayınlandığına dair askı ilan tutanağı Yazı İşleri Müdürlüğünün 11.12.2020 gün ve E-50701698-100-1778 sayılı yazısı ile TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Geçici askı süresi tamamlanmış olduğundan yüklenici seçilmiş Harita İNŞ. Müh. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ tarafından hazırlanan ve Belediyemize sunulan, Adatepe Mahallesi, Saray Mahallesi ve Hacıyahya Mahallelerinde bulunan ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen alana ilişkin parselasyon planı dağıtım cetvelleri ve buna ilişkin hesaplamalar ile arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmeliğin 22. Maddesinde belirtilen, parselasyon planı dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler ile 23. maddesinde belirtilen parselasyon planı açıklama raporunun; 3194 sayılı İmar Yasasının 18. Maddesi ve ilgili yönetmelik çerçevesinde teknik kontrolünün yapıldığı anlaşıldığından,3194 sayılı İmar Yasasının 18. ve 19. maddeleri ile arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmeliğin 25. Maddesine ve 5393 Sayılı Belediye Yasasının 34 üncü maddesi gereğince oy birliği ile onaylanmasına karar verilmiştir.

Gereği için; 8 adet kararın evrakıyla birlikte (1'er adet Tapu Kadastro Müdürlüğüne, Tapu Sicil Müdürlüğüne, ilgili mahalle muhtarlarına, ilan için Belediye İlan Memurluğuna ve Bilgi İşleme gönderilmek üzere) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1 adet kararın evrakıyla birlikte dosyasında muhafaza edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.