Kamera Aydınlatma Metni

Değerli Muhataplarımız,
İş sağlığı ve güvenliği veya kamu güvenliği amacıyla Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından kullanılan güvenlik kamera görüntüleri hizmet binalarımızda, sosyal tesislerimizde, bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve iş sağlığı ve güvenliği, bina ve çevre güvenliğinin amaçlarıyla görüntü̈ kaydı yapmaktayız. Kameraların kayıt işlemi Bilgi İşlem birimimiz tarafından işlenmekte, depolanmakta ve ilgili müdürlük tarafından denetlenmektedir. Kamera kayıtları bir ay (1) süre ile saklanmakta ve daha sonra güvenli bir şekilde imha edilerek imha işlemi kayıt altına alınmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz
Kamera görüntüleri marifetiyle sizlerin video kayıtlarınız, araç plakalarınız, birlikte bulunduğunuz kişilerin görüntüleri işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı
İşlenen kamera kayıtlarındaki kişisel veriler kolluk kuvvetlerine, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi durumunda yetkili idari ve adli makamlara, kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili kişilerin Hakları
6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri: Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.gumushacikoy.bel.tr/KVKK adresinde yer alan Belediyemiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Belediyemiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için web sitemizde yer alan KVKK sayfasını ziyaret ederek bize iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanuna uygun olarak mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde (30 gün) sizlere cevap verilecektir.
Dikkat! Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından kullanılan güvenlik kameralarındaki görüntüler, bireysel amaçlar için talep edenlere kesinlikle verilmeyecektir. Kamera görüntüleri ancak mahkeme kararı, savcılıktan veya kolluk kuvvetlerinden talep gelmesi durumunda yetkililerce talep edilmesi durumunda temin edilebilecektir.
Veri Sorumlusu: Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı
Adresimiz: Hacı Yahya Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:13 Gümüşhacıköy/Amasya
KEP: gumushacikoybelediye@hs01.kep.tr
E-Posta: kvkk@gumushacikoy.bel.tr
Yayın Tarihi: 19.01.2022
Revizyon Tarihi:…../…../……
Revizyon Numarası:0