Etkinlik Aydınlatma Metni

Değerli Muhataplarımız,

Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı olarak üretkenliği, dinamizmi, kaliteyi, özgün fikirleri, pozitif bakış açısını ön planda tutarak, daha çok çalışıyor, daha çok üretiyoruz. Sürdürülebilir kalkınma bakış açısına sahip olan Belediyemiz geçmişten aldığı güçlü tarihi, kültürel ve geleneksel mirası geleceğe taşımaya devam ediyor. Gümüşhacıköy’e ve hemşerilerimize layık olabilmek için çeşitli etkinlik, organizasyon, aktiviteler, kültür sanat faaliyetleri gerçekleştiriyoruz ve bu faaliyetler esnasında bazen işimizin gereği olan kişisel verileri işliyoruz.

Belediyemiz tarafından düzenlenen aktivite, organizasyon, fuar, seminer, eğitim, kültür-sanat faaliyetleri ve benzeri etkinliklerde etkinliklere, katılımcı, öğrenci, öğretmen, sanatçı veya eğitmen, konuşmacı olarak davet edilen ya da bizzat başvuruda bulunan kişilere ait kişisel verilerin işlenebilmektedir. 6698 sayılı Kanun (KVKK) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve veri sahiplerinin işlenmiş olan verilerine ilişkin olarak sahip oldukları haklar ile ilgili olarak bu aydınlatma metni hazırlanmıştır. Katılımcılara ait olan ve Belediyemiz ile paylaşılan ad soyad, t.c no, telefon numarası, mail adresi, banka hesap bilgileri, mesleki deneyim-eğitim bilgisi ve etkinlik sırasında toplanan ses ve görüntü kaydı, fotoğraf gibi kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, sınırlı, ölçülü olarak işlenmektedir. İşlenen kişisel veriler mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmekte ve yasal süresi dolan veriler imha edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Aktarımı

Toplumun kültür-sanat beklentilerinin karşılanması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal faaliyetlerin düzenlenebilmesi, bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetlerinin organize edilebilmesi, etkinliklerin organize edilmesi, konuşmacı, sanatçı veya katılımcı ile iletişim kurulması; Etkinliklere ilişkin olarak görüş alınması, anket yapılması; Katılımcı portföyünün oluşturulması, istatiksel olarak düzenlenen etkinliklere katılım verilerinin değerlendirilmesi, Etkinliğe katılımın / binaya giriş yapıldığının teyidi; Etkinlik ile ilgili bilgi sunulması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; Organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Vatandaş Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Belediye hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi; Yazılı basın faaliyetlerinin oluşturulması, Belediye hizmetlerine ilişkin reklam ve tanıtım, sosyal medya faaliyetlerinin yürütülmesi ve kamuoyu bilgilendirilmesinin gerçekleştirilmesi. Gümüşhacıköy Belediyesi, katılımcı, konuşmacı, sanatçı, eğitmen gibi kişilere ait kişisel verileri, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde, mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kanunda belirtilen hukuka uygun sebepleri veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır. Konuşmacı’lara ait kişisel veriler; etkinliklere katılımın sağlanabilmesi amacıyla sponsor olunan etkinlikleri düzenleyen firmalara, Etkinliklerin organize edilmesinde Belediye’ye katkı sağlayan, beraber çalışılan iş ortağı firmalara, talep halinde ve zorunluluk ibraz edildiği müddetçe yetkili kurum ve kuruluşlara da aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, fotoğraf makinası, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, Belediye Kanunu gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir. Konuşmacılara, sanatçılara, katılımcılara ait kişisel veriler; gerek Konuşmacı gerekse de etkinliğin niteliğine göre yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Belediye’ye yazılı ya da internet ortamında yapılan başvuru/kayıt formları, iletilen belgeler gibi her türlü doküman vasıtası ile birlikte etkinlik esnasında doğrudan Belediye’ye ait ses ve görüntü cihazları ile toplanmaktadır. Konuşmacılara ait kişisel veriler, KVKK 5/2. maddesi a fıkrasında düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” c fıkrasında düzenlenen, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” e fıkrasında düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” ve f fıkrasında düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bunun dışında Konuşmacıların etkinlik/organizasyon esnasında işlenen fotoğraf, ad, soyad, unvan gibi kişisel verileri açık rızası dahilinde Belediye’ye ait dergi, bülten, pano ve internet sitesi, sosyal medya platformlarında yayınlanmak suretiyle işlenmektedir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Gümüşhacıköy Belediyesi internet sitesinde yer alan KVKK sayfasında Belediyemiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Belediyemiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı

Adresimiz: Hacı Yahya Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:13 Gümüşhacıköy/Amasya

KEP: gumushacikoybelediye@hs01.kep.tr

E-Posta: kvkk@gumushacikoy.bel.tr

Yayın Tarihi: 27.01.2022

Revizyon Tarihi:…../…../……

Revizyon Numarası:0