E Belediyecilik Aydınlatma Metni

Değerli Muhataplarımız,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı olarak e-belediyecilik hizmetlerinde gerçekleştirilen işlemlerde işlenen kişisel verileriniz kanunda yer alan haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz.
Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı vatandaşların e-belediyecilik işlemleri, online ödeme, sicil arama, arsa rayiç değerleri, Bildirim İşlemleri (Arsa Eğlence-Elektrik, Havagazı-İşgaliye), Bilgi Edinme, Evrak, İstek Öneri Başvurusu, inşaat maliyet bedelleri, bina aşınma oranları, çevre temizlik tarifeleri, randevu talep, randevu takip, beyan bilgileri, tahakkuk bilgileri, borç sorgulama, tahsilat bilgileri, bilgi edinme başvurusu, imar durum sorgulama, vefat ilanları sorgulama, vb. gibi iş ve işlemler üzerinden elde edilen kişisel veriler, iletişim verileri, ödeme bilgileri, borç-harç bilgileri, arsa-imar bilgileri, kredi kartı bilgileri işlenmekte ve logları tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Belediye hizmetleri kapsamında işlenen kişisel veriler mevzuatlarca toplanmakta, işlenmekte ve yasal şartlar sona erdiğinde imha edilmektedir. İşlenen kişisel verileriniz hukuka uygun olarak işlenmekte olup ilgili kişilerin temel hak ve özgürlerine zarar verilmemektedir. Toplanan kişisel verileriniz Belediyemizin meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi; faaliyetlerin kanunlara uygun olmasının sağlanması, sözleşmelerin içeriğinin yerine getirilebilmesi için, belediyecilik hizmetlerimizi sizlere sunabilmek amacıyla işlenmektedir. E-İşlemler vatandaşlarımızın hayatını daha kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmeye devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı
Gümüşhacıköy Belediyesi, kanunlara uygun bir şekilde topladığı kişisel verileri mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kanunda belirtilen hukuka uygun sebepleri veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır. Kişilere ait kişisel veriler; e-belediyecilik hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla tarafımıza platform sağlayan kurumlara, belediyemizin avukatlarına, işle ilgili ama amaçla kısıtlı olmak kaydı ile iş yaptığımız tedarikçi kurumlara, beraber çalışılan iş ortağı firmalara, talep halinde ve zorunluluk ibraz edildiği müddetçe yetkili kurum ve kuruluşlara da aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, elektronik ortamlar, yazılımlar, aplikasyonlar, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Bu kişisel veriler İş Kanunu gereği, Belediye Kanunu gereği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuat gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili Kişilerin Hakları
6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.gumushacikoy.bel.tr/KVKK adresinde yer alan Belediyemiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Belediyemiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu: Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı
Adresimiz: Hacı Yahya Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:13 Gümüşhacıköy/Amasya
KEP: gumushacikoybelediye@hs01.kep.tr
E-Posta: kvkk@gumushacikoy.bel.tr
Yayın Tarihi: 18.01.2022
Revizyon Tarihi:…../…../……
Revizyon Numarası:0