Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Değerli Çalışan Adayımız,

Veri Sorumlusu, Gümüşhacıköy Belediyesi bundan sonra Kurum veya Gümüşhacıköy Belediyesi olarak anılabilecektir. Kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak istiyoruz. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak; belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için; işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işliyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Hangi kişisel verilerinizi bizimle paylaşacağınız aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kişisel verilerinizin kategori adı ve içeriği tablodaki gibidir.

KATEGORİ ADI KİŞİSEL VERİ İÇERİĞİ
Kimlik Verisi Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi
Özel Nitelikli Kişisel Veri Özgeçmişinizde yer verdiğiniz dernek/vakıf üyelikleri, engelli olma durumu, kan grubu, sigara kullanımı, bazı sağlık soruları
Eğitim Verisi Öğrenim durumu, diploma bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgileri, diğer eğitim bilgileri, kişisel beceriler, katılım sağlanan seminer, alınan kurslar, bilgisayar ve yazılım kullanma yetkinliği vb.
İş Deneyimi Verisi İş tecrübeleri, iş deneyimleri, unvanları, çalışma durumu vb.
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, video, kamera kayıtları
İşlenen Diğer Kişisel Veriler Hobiler, ücret bilgisi veya beklentisi, beceriler, askerlik durumu, referans bilgileri, referans verilen kişinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, Özgeçmişe eklenen eklediği her türlü pdf, powerpoint, word, excel vb formattaki sunum dosyaları
Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz?
Belediyemiz ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz veya başvurunuz sırasında bizzat ilettiğiniz veya başka metinlerde paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve referans kişisi göstermeniz halinde Kurum ’un meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak veya başvurunuz öncesi çalıştığınız iş yerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle ve/veya Kurum çalışanlarının e-postaları ve bizzat Belediyemize iletmiş olduğunuz özgeçmişlerinizi sizin istihdam edebilmek için topluyoruz ve gerekli olması durumunda bizden işçi, çalışan talep eden kurumlara/şirketlere iletiyoruz, aktarıyoruz. Her ne kadar kendi özgeçmişinizi oluştursanız da belediyemizin 6698 sayılı yasaya uygun özgeçmişini de doldurmanız gerekmektedir.
Kurum’un güvenliği ve sizin buradaki güvenliğinizi sağlamaya yönelik olarak Kurum’a yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla görsel verilerinizi topluyoruz. Kişisel verilerinizi otomatik olarak dijital, elektronik sistemler üzerinden veya özgeçmiş gibi matbu basılı dokümanlar aracılığı ile toplayıp işliyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Kurum ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
• Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi
• Aday olunan pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
• İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
• Kurum merkezinin giriş çıkışının temin edilmesi
• Resepsiyon işlerinin yürütülmesi ve insan kaynakları ve eğitim birimlerinin bilgilendirilmesi
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Veri Verileriniz Hakkında
Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi bilgilerdir.

Özgeçmiş içinde bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, medeni durumunuz, cinsel hayat (kadın, erkek vb.) varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. İstemediğimiz sürece özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmama hakkına sahipsiniz. Kendi özgür iradenizle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz özgeçmiş başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Kurum içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır. Tavsiye edilmeniz durumunda bilgilerin teyit edilmesi amacıyla referans gösterilen kişilerle ve departman yöneticilerinin Çalışan Adaylarıyla görüşmeleri gerçekleştirmesi amacıyla bölümlerimiz arasında paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. Yasal çerçeveler içinde özel nitelikli kişisel verileriniz savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve talep gelmesi halinde mahkemelerle paylaşılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?
Kurum, Veri Sorumlusu sıfatı ile işlediği çalışan adaylarına ait kişisel verileri gerekli hallerde referans gösterilen kişilere sormaktadır. Burada amaç özgeçmişte verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek çalışan adayının işe yatkınlığını ve becerisini tespit ederek verimli bir çalışma ortamı yaratmaktır. Talep gelmesi durumunda verileriniz, yasal yetki sahibi kolluk kuvvetleri, yetkili diğer kamu kurumlarına ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere aktarılabilmektedir. Kurumumuza yerleştirilen kameralardaki görüntü kayıtlarınız, can güvenliği, iş güvenliği, iş sağlığı gereği tarafımızca işlenmektedir. Özgeçmişiniz iş bulmak amacıyla izin vermeniz durumunda şirketlere aktarılabilecektir.
Kişisel Verileriniz Ne kadar Süre Saklanır?
Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Süresi dolan kişisel veriler güvenli bir şekilde imha edilecektir. İmha şekilleri kurmuş olduğumuz KVKK Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi’nde tanımlıdır. İşe alınmayan çalışan adaylarının özgeçmişleri 6 ay sonunda imha edilir.

Kişisel Verileriniz ile ilgili Haklarınız Nelerdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz:

• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel verileriniz işe alınmadığınız takdirde 6 ay sonra silinecektir. Açık rıza vermeniz durumunda iş size iş bulmak amacıyla belediyemiz özgeçmişinizi şirketlere aktarabilecektir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri, ilgili kişiler tarafından http://www.gumushacikoy.bel.tr/kvkk adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Gümüşhacıköy Belediyesi ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, KVKK sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz.
Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında
6698 sayılı kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için internet sitemizde yer alan KVKK sayfamızdan veya aşağıda yer alan iletişim bilgilerimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak mümkün olan en kısa süre veya en geç otuz (30) gün içinde ya da yasal süreler içinde sizlere cevap verilecektir.
Veri Sorumlusu: Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı
Adresimiz: Hacı Yahya Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:13 Gümüşhacıköy/Amasya
KEP: gumushacikoybelediye@hs01.kep.tr
E-Posta: kvkk@gumushacikoy.bel.tr

Yayın Tarihi: 17.01.2022
Revizyon Tarihi:…../…../……
Revizyon Numarası:0